Ustalanie szkód w pojazdach samochodowych z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1981.31.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 grudnia 1981 r.
w sprawie ustalania szkód w pojazdach samochodowych z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) oraz § 49 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. Nr 30, poz. 166) zarządza się, co następuje:

1.

Wyposażenie pojazdów.

§  1.
1.
Przez wyposażenie pojazdu w ubezpieczeniu auto-casco rozumie się sprzęt i urządzenia, w jakie wyposażony jest pojazd danej marki, typu i modelu.
2.
Za wyposażenie uważa się również radioodbiornik (radio-magnetofon) zamontowany na stałe do pojazdu, antenę, zagłówki, pokrowce, urządzenia do ogrzewania wnętrza, dodatkowe oświetlenie (z wyjątkiem oświetlenia specjalnego, np. jodowego), gaśnicę przeciwpożarową, pasy bezpieczeństwa, sygnał dźwiękowy, trójkąt ostrzegawczy i świetlny, linkę holowniczą, narzędzia samochodowe, pokrywy ozdobne na koła, apteczkę medyczną, urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą pojazdu, bagażnik, dodatkowy pojemnik na paliwo, taksometr w pojazdach służących do zarobkowego przewozu i plandekę przymocowaną do nadwozia samochodu ciężarowego.
3.
W razie uszkodzenia pojazdu uwzględnia się również dodatkowo zamontowane urządzenia związane z eksploatacją pojazdu, jeżeli zostało to stwierdzone w powypadkowej ocenie technicznej sporządzonej przez zakład ubezpieczeń lub na jego zlecenie przez rzeczoznawców. W razie kradzieży pojazdu wymaga udowodnienia przez poszkodowanego, że takie urządzenia były zamontowane do pojazdu.

2.

Ustalanie odszkodowania.

§  2.
1.
Za podstawę do ustalania wartości pojazdu przyjmuje się cenę obowiązującą w dniu ustalania odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.
2.
Wartość pojazdu stanowi różnica między obowiązującą w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w uspołecznionym handlu detalicznym, ceną nowego pojazdu tej samej marki, typu i modelu wraz z wyposażeniem, o którym mowa w § 1, a kwotą amortyzacji wynikającą z okresu eksploatacji pojazdu, ustaloną według stawek określonych w załączniku nr 1.
3.
W celu ustalenia odszkodowania dla posiadacza, który nabył pojazd w przyspieszonej (ekspresowej) sprzedaży dokonywanej przez uprawnione do sprzedaży nowych pojazdów jednostki gospodarki uspołecznionej, przy określeniu wartości pojazdu uwzględnia się dopłatę z tytułu tej sprzedaży.
4.
Kwotę amortyzacji, wynikającą z okresu eksploatacji pojazdu, ustala się za każdy ukończony rok eksploatacji, z tym że pierwszy rok liczy się od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu.
5.
Jeżeli wartość pojazdu stanowi mniej niż 30% ceny nowego pojazdu, a jest on dopuszczony do ruchu, za wartość pojazdu przyjmuje się 30% ceny nowego pojazdu.
6.
W razie braku obowiązującej ceny dla danego pojazdu przyjmuje się cenę innego pojazdu o zbliżonych parametrach techniczno-eksploatacyjnych.
§  3.
Na zlecenie zakładu ubezpieczeń może być ustalona przez rzeczoznawcę indywidualna wartość pojazdu, z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu - wymiany nadwozia, silnika lub naprawy głównej - jeżeli zostanie to udokumentowane przez posiadacza pojazdu.
§  4.
1.
Wartość pozostałości pojazdu, tj. nie uszkodzonych części, ustala się w wysokości 50% ich wartości, według obowiązujących cen (§ 2), pomnożonej przez określoną w załączniku nr 1 stawkę amortyzacyjną dla danego rodzaju pojazdu.
2.
W razie użycia do naprawy pojazdu ulepszonych i zmodernizowanych nowych części i zespołów, których przed wypadkiem nie miał (§ 25 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych), wartość pozostałości ustala się według zasad określonych w ust. 1.
§  5.
Jeżeli wartość części zakwalifikowanych w ocenie technicznej do wymiany jest określona w walucie zagranicznej, odszkodowanie wypłacane w złotych za te części ustala się według obowiązującego kursu walut Narodowego Banku Polskiego.
§  6.
1.
Udział własny posiadacza pojazdu samochodowego w szkodzie objętej ubezpieczeniem auto-casco stosuje się w wysokości określonej w załączniku nr 2.
2.
Jeżeli w okresie kolejnych dwóch lat powstanie więcej niż jedna szkoda, za którą wypłacono świadczenie z zastosowaniem udziału własnego, udział własny posiadacza zwiększa się o 50% przy drugiej szkodzie, a o 100% przy trzeciej i następnych szkodach.

3.

Przepisy końcowe.

§  7.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1974 r. w sprawie ustalania wysokości szkód w pojazdach samochodowych objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi (Monitor Polski Nr 42, poz. 259).
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1982 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI ROCZNYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH

stosowane przy ustalaniu wartości pojazdów w dniu wypadku dla pojazdów objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi

1. Pojazdy będące w posiadaniu osób fizycznych oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej:
Lp.Rodzaj pojazduPojazdy używane do celów zarobkowych w %Pojazdy używane do celów niezarobkowych w %
1Samochody osobowe oraz przyczepy campingowe i inne turystyczne177
2Autobusy oraz przyczepy autobusowe188
3Samochody ciężarowe:
- o ładowności do 2,0 t188
- o ładowności powyżej 2,0 t lub z

urządzeniem samowyładowczym

177
4Samochody o napędzie elektrycznym125
5Samochody specjalnego przeznaczenia85
6Ciągniki:
- siodłowe i balastowe1710
- inne128
7Ciągniki rolnicze155
8Przyczepy (naczepy) do samochodów ciężarowych i ciągników2010
9Motocykle i trójkołowce (motocykle z wózkiem bocznym)157

2. W odniesieniu do pojazdów będących w posiadania jednostek gospodarki uspołecznionej wartość pojazdu w dniu wypadku ustala się zgodnie z obowiązującymi te jednostki przepisami w sprawie amortyzacji pojazdów samochodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA UDZIAŁÓW WŁASNYCH

Rodzaje pojazdówUdział własny w złotych
podstawowy, przy pierwszej szkodzieprzy drugiej szkodzieprzy trzeciej i następnej szkodzie
Samochody osobowe:
do 900 cm33.0004.5006.000
901-1.250 cm34.0006.0008.000
1.251-1.500 cm35.0007.50010.000
powyżej 1.500 cm36.0009.00012.000
autobusy i przyczepy autobusowe7.00010.50014.000
samochody ciężarowe i specjalne oraz przyczepy do samochodów ciężarowych5.0007.50010.000
ciągniki rolnicze i gąsienicowe oraz przyczepy do nich5.0007.50010.000