§ 5. - Ustalanie szkód w pojazdach samochodowych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Monitor Polski

M.P.1983.44.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1983 r.
§  5.
1.
Udział własny posiadacza pojazdu w szkodzie objętej ubezpieczeniem auto-casco potrąca się w przypadkach wymienionych w § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. z 1981 r. Nr 30, poz. 166 i z 1983 r. Nr 73, poz. 325) w wysokości określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2.
Jeżeli w okresie kolejnych dwóch lat trwania ubezpieczenia powstanie więcej niż jedna szkoda, za którą wypłaca się odszkodowanie z zastosowaniem udziału własnego, udział własny posiadacza zwiększa się o 50% przy drugiej szkodzie, a o 100% przy trzeciej i następnych szkodach; nie dotyczy to szkód zaistniałych w ruchu zagranicznym.