Ustalanie strefy przybrzeżnej śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

Monitor Polski

M.P.1963.30.159

Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 15 marca 1963 r.
w sprawie ustalania strefy przybrzeżnej śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie normuje zasady ustalania strefy przybrzeżnej śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, na której obszarze zabronione jest bez uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego składanie substancji mogących szkodliwie zanieczyścić wody lub utrudnić odpływ wód.
1.
Strefę przybrzeżną ustala z urzędu lub na wniosek zainteresowanych prezydium powiatowej rady narodowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) w drodze zarządzenia.
2.
Zarządzenie o ustaleniu strefy przybrzeżnej powinno określić granice strefy przybrzeżnej, substancje, które mogą szkodliwie zanieczyścić wody lub utrudnić odpływ wód, oraz w miarę potrzeby ustalić obowiązek oznaczenia w terenie granic strefy.
3.
Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, należy ogłosić w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej i w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego składanie na terenach strefy przybrzeżnej:
1)
materiałów przewożonych w transporcie wodnym, a składanych na wyznaczonych miejscach składowych na terenach obszaru portów morskich i rzecznych,
2)
materiałów potrzebnych do utrzymania i naprawy linii i urządzeń kolejowych oraz dróg publicznych przebiegających w strefie przybrzeżnej,
3)
materiałów wyładowywanych ze statków w razie awarii.
Strefa przybrzeżna, w której zabronione jest składanie substancji mogących szkodliwie zanieczyścić wody oraz utrudnić odpływ wód, może obejmować w szczególności:
1)
nie obwałowane obszary zalewowe,
2)
obszary położone między wałem przeciwpowodziowym a lustrem wody,
3)
wały,
4)
poldery bezpośrednio przyległe do śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
5)
obszary, na których znajdują się kąpieliska i plaże publiczne,
6)
inne obszary bezpośrednio przyległe do śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego z ukształtowaniem powierzchni umożliwiającej spływ szkodliwych substancji do tych wód lub stwarzającej bezpośrednie zagrożenie ich zanieczyszczenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.