Ustalanie kryteriów zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych.

Monitor Polski

M.P.1970.5.51

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1970 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 29 stycznia 1970 r.
w sprawie ustalania kryteriów zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych.

Na podstawie § 109 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 24, poz. 176) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie ustala kryteria oceny zagrożeń wybuchem pyłu węglowego, klasy tego zagrożenia oraz zasady i sposób zaliczania pokładów węgla lub ich części do poszczególnych klas zagrożenia w podziemnych zakładach górniczych.
W rozumieniu zarządzenia:
1)
pyłem węglowym są ziarna węgla przechodzące przez sito o wymiarach oczka równym 1 x 1 mm,
2)
pokładem węgla zagrożonym wybuchem pyłu węglowego jest pokład, w którym na obszarze górniczym zakładu górniczego stwierdzono zawartość części lotnych w węglu wyższą niż 12% w bezwodnej, bezpopiołowej substancji węglowej,
3)
pył węglowy pochodzący z pokładu zagrożonego wybuchem pyłu węglowego jest bezpieczny, jeżeli zawiera:
a)
części niepalne stałe pochodzenia naturalnego w ilości co najmniej: 70% w polach niemetanowych lub 80% w polach metanowych albo
b)
wodę wolną pochodzenia naturalnego w ilości uniemożliwiającej przenoszenie wybuchu i pozbawiającej pył węglowy całkowicie lotności,
4)
pyłem węglowym niebezpiecznym jest pył nie odpowiadający warunkom określonym w pkt 3.
1.
Ustala się dwie strefy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
2.
Strefa I obejmuje wyrobiska górnicze znajdujące się w zasięgu do 300 m w polach niemetanowych albo do 500 m w polach metanowych od miejsca możliwego zapoczątkowania wybuchu pyłu węglowego.
3.
Strefa II obejmuje wszystkie wyrobiska górnicze poza zasięgiem strefy I.
4.
Za miejsca możliwego zapoczątkowania wybuchu uznaje się:
1)
miejsca wykonywania robót strzałowych,
2)
miejsca stwierdzonych nagromadzeń metanu w ilości 1% i powyżej,
3)
czynne pola pożarowe,
4)
wyrobiska o nachyleniu powyżej 10o z czynnym przewozem kołowym, w których znajdują się kable elektryczne i inne elektryczne przewody energetyczne.
1.
Pokłady węgla lub ich części zagrożone wybuchem pyłu węglowego oraz wyrobiska górnicze dzieli się na klasy A i B zagrożenia pyłowego.
2.
Do klasy A zagrożenia pyłowego zalicza się pokłady węgla lub ich części oraz wyrobiska górnicze, w których:
1)
nie występuje niebezpieczny pył węglowy lub
2)
w strefie I nie ma odcinków wyrobisk dłuższych niż 30 m z niebezpiecznym pyłem węglowym.
3.
Do klasy B zagrożenia pyłowego zalicza się pokłady węgla lub ich części oraz wyrobiska górnicze, w których:
1)
występuje niebezpieczny pył węglowy lub
2)
w strefie I są odcinki wyrobisk z niebezpiecznym pyłem węglowym dłuższe niż 30 m.
1.
Badania pokładu węgla lub jego części pod względem zagrożenia wybuchem pyłu węglowego powinny być przeprowadzane niezwłocznie po udostępnieniu pokładu i wykonaniu wyrobisk górniczych w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie pomiarów i badań.
2.
Do czasu zaliczenia przez okręgowy urząd górniczy pokładu węgla lub jego części oraz wyrobisk górniczych do odpowiedniej klasy zagrożenia pyłowego obowiązują zasady ustalone dla klasy B zagrożenia pyłowego.
1.
Okręgowy urząd górniczy dokonuje zaliczenia pokładów węgla oraz wyrobisk górniczych do odpowiednich klas zagrożenia pyłowego na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego.
2.
Okręgowy urząd górniczy może nakazać złożenie w oznaczonym terminie wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie w razie zmiany zaliczenia do poszczególnych klas zagrożenia.
Wniosek, o którym mowa w § 6, powinien zawierać uzasadnienie propozycji zaliczenia pokładu, jego części oraz wyrobisk górniczych do określonej klasy zagrożenia, a w szczególności:
1)
charakterystykę pokładu lub jego części z uwzględnieniem zagrożenia metanowego,
2)
opis czynników, mających związek z zagrożeniem wybuchem pyłu węglowego,
3)
określenie stosowanych zabezpieczeń przed wybuchem pyłu węglowego,
4)
wyniki pomiarów i ewentualnych badań,
5)
oznaczenie proponowanej klasy zagrożenia pyłowego.
1.
W stosunku do pokładów węgla lub ich części zaliczonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia na podstawie dotychczasowych przepisów do odpowiednich klas zagrożenia pyłowego - wnioski, o których mowa w § 6, powinny być złożone do okręgowych urzędów górniczych w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2.
Zaliczeń pokładów węgla lub ich części oraz wyrobisk górniczych do odpowiednich klas zagrożenia pyłowego na podstawie przepisów zarządzenia okręgowe urzędy górnicze powinny dokonać w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
3.
Do czasu dokonania zaliczeń określonych w ust. 2 obowiązują dotychczasowe zaliczenia i rygory z nimi związane.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.