Monitor Polski

M.P.1965.11.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  9.
1. Przyjęta do planu usług przewozowych ilość wozokilometrów dla każdej trakcji, wynikająca z rozkładu jazdy (§ 8 ust. 1), może być zmniejszona o wskaźnik strat.
2. Wielkość wskaźnika strat, wynikających z awarii, zakłóceń ruchu itp., nie może być większa od wskaźnika strat roku ubiegłego.
3. W planie usług przewozowych należy dla każdej trakcji wyodrębnić, w ramach ogólnej ilości wozokilometrów, wozokilometry dodatkowe wykonywane w godzinach szczytów.
4. Prezydium właściwej rady narodowej przy zatwierdzaniu zasad rozkładu jazdy (§ 8 ust. 3) może upoważnić przedsiębiorstwo do przekroczenia planu wozokilometrów w godzinach szczytów, zapewniając jednocześnie w budżecie na ten cel środki w odpowiedniej wysokości.
5. W razie gospodarczo uzasadnionego przekroczenia planu wozokilometrów wykonanych w godzinach szczytów przez wozy dodatkowe bez upoważnienia prezydium właściwej rady narodowej i niepokrycia dodatkowej dopłaty z tego tytułu przez budżet z braku środków - przedsiębiorstwo może pokryć stratę ze środków funduszu rezerwowego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały.
6. Szczegółowe określenie wozokilometrów i zasady ich planowania określą wytyczne Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.