§ 3. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. - M.P.1965.11.40 - OpenLEX

§ 3. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1965.11.40

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  3.
1.
Dla ustalenia i rozliczenia przypadającej przedsiębiorstwu w danym okresie sprawozdawczym dopłaty budżetowej na jednostkę usług lub wyrobów działalności podstawowej (wzór Min. Fin. nr 1801) przyjmuje się:
1)
w planie - planowaną do sprzedaży ilość jednostek (m3 wody lub gazu), pomnożoną przez kwotę stanowiącą różnicę między planowaną średnią ceną sprzedaży a planowanym jednostkowym kosztem własnym sprzedaży działalności podstawowej, powiększonym o 3% marży zysku,
2)
w wykonaniu - faktycznie sprzedaną ilość jednostek (m3 wody lub gazu) podlegającą dopłacie budżetowej na podstawie zgody prezydium właściwej rady narodowej, pomnożoną przez planowaną kwotę dopłaty budżetowej na jednostkę usług lub wyrobów (m3 wody lub gazu), obliczoną w sposób podany w pkt 1.
2.
Przez planowaną średnią cenę sprzedaży należy rozumieć ogólną wartość planowanej sprzedaży działalności podstawowej, bez kwot dopłaty budżetowej, podzieloną przez ilość planowanych do sprzedaży jednostek (m3 wody lub gazu).
3.
Planowany jednostkowy koszt własny sprzedaży wyprowadza się dzieląc sumę planowanych kosztów za dany okres czasu wszystkich form działalności podstawowej łącznie przez ilość jednostek (m3 wody lub gazu) planowanych do sprzedaży w tym samym okresie czasu.
4.
Należne przedsiębiorstwu dopłaty budżetowe za okres sprawozdawczy oblicza się od początku roku do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego i zmniejsza się je o dopłaty za poprzednie kwartały.