§ 15. - Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1965.11.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
§  15.
1.
Niewykonanie planu wozokilometrów przez całodzienne i dodatkowe wozy przedsiębiorstwa, zmniejszone o przekroczenie planu wozokilometrów, wykonanych w godzinach szczytów przez wozy dodatkowe, stanowi podstawę do ustalenia zysku nieprawidłowego w przedsiębiorstwach planowo rentownych, a w przedsiębiorstwach planowo deficytowych - podstawę do zmniejszenia planowanej dopłaty budżetowej.
2.
Obliczenie kwoty, o którą należy zmniejszyć planowaną dopłatę budżetową, bądź obliczenie zysku nieprawidłowego następuje przez pomnożenie ilości wozokilometrów brakujących do planu w każdej trakcji przez koszt zmienny 1 wozokilometra, ustalony dla właściwej trakcji (§ 13), powiększony w przedsiębiorstwach deficytowych o 5% marży zysku, a w przedsiębiorstwach planowo rentownych o planowany wskaźnik rentowności. Kwota ta zostaje zmniejszona o sumę nie wykonanej wartości sprzedaży z danej trakcji z tego tytułu, którą oblicza się przez pomnożenie nie wykonanych w stosunku do planu wozokilometrów i planowanej wartości sprzedaży na 1 wozokilometr.