Ustalanie ceny 1 m[2] budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych.

Monitor Polski

M.P.1959.51.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lutego 1963 r.

UCHWAŁA NR 210
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1959 r.
w sprawie ustalania ceny 1 m2 budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych.

W związku z przepisem § 3 ust. 2 uchwały nr 65 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski Nr 26, poz. 156) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Dla celów przeliczenia wartości wkładów lokowanych w 1958 r. na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności na ilość m2 powierzchni użytkowej przeciętnego, standardowego, nowego budynku mieszkalnego ustala się cenę sprzedaży 1 m2 tej powierzchni w wysokości 2.596 zł.
2.
Zasady i podstawy kalkulacji, na podstawie której została ustalona cena wymieniona w ust. 1, są określone w załączniku do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

OPIS BUDYNKU, ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE I OBLICZENIE WYNIKOWE

Opis budynku.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej przeciętnego mieszkania została ustalona na podstawie projektów budynku oznaczonego symbolem 4/8B sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego Miastoprojekt Stolica-Wschód, zatwierdzonego w dniu 27 września 1956 r. przez Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Opis budynku.

Budynek jest czterokondygnacyjny o wszystkich kondygnacjach mieszkalnych, trójsegmentowy w konstrukcji ceglanej o podłużnym układzie ścian nośnych z instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi, centralnym ogrzewaniem zdalaczynnym, zasilanym z kotłowni osiedlowej, instalacją gazową i elektryczną. Budynek posiada schron, pralnię domową i suszarnię na poddaszu, pomieszczenie na wózki, rowery i motocykle. Kubatura budynku wynosi 9.700 m3, łączna powierzchnia 44 mieszkań liczona wraz z loggiami wynosi 1.854,2 m2. Budynek zawiera 4 mieszkania typu kawalerki (P), 20 mieszkań - pokój, kuchnia (PK), 16 mieszkań - 2 pokoje, kuchnia (2PK) i 4 mieszkania - 3 pokoje, kuchnia (3PK).

Szczegółowy opis konstrukcji i wyposażenia.

Roboty budowlane.

Konstrukcja - stan surowy

Ławy fundamentowe - betonowe.

Ściany podziemia z cegły o grubości 51 cm, ściany parteru i I piętra - z cegły pełnej o grubości 38 cm, ocieplone płytami pilśniowymi o grubości 12,5 mm, ściany dwóch górnych kondygnacji z cegły dziurawki o grubości 38 cm.

Stropy - DMS.

Biegi schodowe - prefabrykowane typu ZOR-3.

Poddasze - częściowo wzniesione i wykorzystane na pralnię domową i suszarnię, w pozostałej części nieużytkowe.

Dach - płaski z płyt prefabrykowanych, na belkach DMS, pokryty 2 razy papą.

Wykończenie.

Ścianki działowe - z cegły dziurawki o grubości 6,5 cm.

Stolarka okienna i balkonowa typu zespolonego, szyby o powierzchni do 0,75 m2 o grubości 2 mm, szyby większe o grubości 3 mm. Malowanie olejne dwukrotne.

Drzwi - płytowe.

Tynki wewnętrzne - rodzaju III.

Posadzki i podłogi - w pokojach i przedpokojach - klepka bukowa II/III kat. na lepiku, w kuchniach - ksylolit, w pomieszczeniach sanitarnych - terakota, w piwnicach - gruzobeton zatarty, w schronie - gładź cementowa.

Roboty malarskie - ściany malowane dwukrotnie farbą klejową w kolorach jasnych. W łazienkach i kuchniach przy przyborach - malowanie olejne do wysokości 1,35 m. Na klatkach schodowych - lamperie olejne do wysokości 1,5 m.

Elewacja - tynk kategorii IV, 5% robót ciągnionych.

Wyposażenie budowlane i instalacyjne.

Wyposażenie budowlane.

Szafy i pawlacze - po jednej szafce podokiennej na mieszkanie i jednej szafie ściennej (o powierzchni rzutu średnio 0,69 m2 na mieszkanie).

Piece - w kuchniach trzony węglowe przenośne, w pralniach - trzony pralnicze stałe.

Wyposażenie instalacyjne.

Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne: wanny i klozety we wszystkich mieszkaniach. Zlewozmywaki w mieszkaniach PK pojedyncze, w pozostałych podwójne z baterią i dopływem ciepłej wody.

Instalacje gazowe: we wszystkich mieszkaniach piece wieloczerpalne w łazienkach, w kuchniach kuchenki dwupłomienne.

Instalacje centralnego ogrzewania - zdalaczynne wodne grawitacyjne.

Instalacje elektryczne - zasilanie z przyłącza kablowego umieszczonego w środkowej klatce schodowej. Instalacja oświetleniowa i sygnalizacja dzwonkowa przy drzwiach wejściowych we wszystkich mieszkaniach. Piony radiofoniczne w trzech klatkach schodowych. Wypusty telefoniczne i radiofoniczne wyłącznie w schronie.

Wyposażenie instalacyjne schronu i pralni domowej: koryta i baseny zamokowe, boiler ocynkowany 150 l, klozety, zlewy owalne.

Założenia kosztorysowe wyceny.

Wycena sporządzona została na podstawie katalogu scalonych norm kosztorysowych według obowiązujących cen z 1 grudnia 1958 r.

- w pierwszej strefie płac,

- przy odległościach dowozu materiałów do 10 km,

- kategorii gruntu III z wywiezieniem nadmiaru ziemi na odległość do 10 km.

Obliczenie wynikowe.

Obliczenie wartości kosztorysowej budynku 4/8B:

Rodzaj robótSuma kosztorysowa zł
Roboty budowlane wraz z wyposażeniem budowlanym3.320.762
Roboty instalacyjne wraz z wyposażeniem instalacyjnym:
- wodociągowo-kanalizacyjnym228.548
- centralnego ogrzewania154.260
- gazowym158.949
- elektrycznym63.880
Razem:3.926.399 zł.

Sumę kosztorysową należy zwiększyć o 3% na drobne roboty nie objęte pozycjami kosztorysowymi oraz o 19% na koszty towarzyszące (zgodnie z wyszczególnieniem).

Ostateczny koszt budynku wyniesie:

3.926.399 × 1,03 × 1,19 = 4.812.587 zł.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej wyniesie:

Dodatek za koszty towarzyszące w wysokości 19% obejmuje:

2% - na koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

1% - na koszty nadzoru,

7% - na udział w kosztach przyłączy instalacyjnych sieci zdalaczynnej oraz kotłowni,

4% - na urządzenie dróg dojazdowych i chodników oraz na roboty związane z urządzeniem parceli i zieleni,

5% - na roboty nie przewidziane oraz dodatkowe koszty robót wykonywanych w okresie jesienno-zimowym.

Razem: 19%.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej przeciętnego, standardowego, nowego budynku mieszkalnego powstaje przez podzielenie sumy kosztorysowej budynku wraz z kosztami towarzyszącymi przez ogólną powierzchnię użytkową tego budynku.

1 § 2 uchylony przez § 11 pkt 2 uchwały nr 47 z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności. (M.P.63.13.69) z dniem 16 lutego 1963 r.