Monitor Polski

M.P.1956.60.734

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 15 czerwca 1956 r.
w sprawie ustalania cen zbytu na wyroby nietypowe i nietypowe roboty (usługi) o charakterze przemysłowym, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Żeglugi i świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski Nr A-57, poz. 722 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 września 1953 r. w sprawie przekazania właściwym ministrom uprawnień do ustalania cen produktów nietypowych i opłat za nietypowe usługi, nie objęte obowiązującymi cennikami (taryfami), wykonywane przez przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego i świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-94, poz. 1311), zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przez wyroby nietypowe rozumieć należy wyroby nie objęte obowiązującymi cennikami, których produkcja mając charakter jednostkowy lub małoseryjny wykonywana jest przy zastosowaniu indywidualnych procesów technologicznych lub rozwiązań konstrukcyjnych w związku z wymaganiami określonymi w jednorazowym (indywidualnym) zamówieniu odbiorcy, przy jednoczesnym braku periodycznego zapotrzebowania ze strony tegoż lub innych odbiorców.
2. Przez roboty (usługi) nietypowe o charakterze przemysłowym rozumieć należy roboty (usługi) nie objęte obowiązującymi cennikami, wykonywane w związku z wymaganiami określonymi w jednorazowym (indywidualnym) zamówieniu odbiorcy, przy jednoczesnym braku periodycznego zapotrzebowania ze strony tegoż lub innych odbiorców.
§  2.
1. Podstawą do ustalenia cen zbytu wyrobów lub robót (usług) nietypowych, o których mowa w § 1, jest kalkulacja jednostkowa wstępna kosztu własnego sporządzona przez dostawcę (wykonawcę) według wzorów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Kalkulacja wstępna kosztu własnego powinna być oparta na ścisłych danych technicznych, a w szczególności na rysunkach, szkicach i wzorach, na których podstawie dział głównego technologa przedsiębiorstwa ustala ilość i rodzaje materiałów bezpośrednich oraz rodzaje operacji i czas robocizny bezpośredniej, niezbędnych do wykonania nietypowego wyrobu lub roboty.
3. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 2, ustala się planowany koszt własny nietypowego wyrobu lub roboty przyjmując:
1) koszt materiałów - według cen obowiązujących w dniu sporządzenia kalkulacji, przy czym narzut procentowy kosztów zakupu należy obliczać w wysokości ustalonej planem techniczno-ekonomicznym w stosunku do wykazanej w kalkulacji wartości materiałów łącznie z paliwem technologicznym; poszczególne pozycje materiałów należy wykazać ilościowo i wartościowo w załączniku "a" do kalkulacji;
2) koszty pośrednie (wydziałowe, ogólnofabryczne, sprzedaży) - według procentowych narzutów przyjętych w planie techniczno-ekonomicznym; obliczenia narzutów kosztów wydziałowych dokonuje się w oparciu o planowane stawki procentowe poszczególnych wydziałów biorących udział w wykonywaniu danego wyrobu nietypowego lub nietypowej usługi; poszczególne pozycje robocizny bezpośredniej oraz związane z nią narzuty kosztów wydziałowych należy wykazać w załączniku "b" do kalkulacji;
3) koszty specjalne - według kosztów wytworzenia modeli, narzędzi, sprawdzianów itp., jeśli są wykonane we własnym zakresie; w przypadku konieczności korzystania z obróbki obcej należy wyszczególnić rodzaje obróbki oraz ustalony jej koszt na podstawie cennika lub w uzgodnieniu z przedsiębiorstwami dokonującymi obróbki; poszczególne rodzaje kosztów specjalnych należy wykazać w załączniku "c" do kalkulacji;
4) koszt robocizny bezpośredniej - według obowiązującego taryfikatora robót i obowiązujących stawek płac.
§  3.
1. Dostawca (wykonawca) jest obowiązany sporządzić kalkulację (§ 2) w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego pod względem technicznym zamówienia co do wyrobów, których cykl produkcyjny nie przekracza 3 miesięcy, lub w terminie 1 miesiąca co do pozostałych wyrobów.
2. Jeśli zgodnie z umową o dostawę nietypowego wyrobu (wykonanie nietypowej roboty) odbiorca jest obowiązany dostarczyć dostawcy (wykonawcy) dokumentację konstrukcyjną lub technologiczną bądź wzorzec (wzorce), terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od daty otrzymania dokumentacji lub wzorca przez dostawcę (wykonawcę).
3. W wyjątkowych przypadkach, gdy wykonanie nietypowego wyrobu wymaga przeprowadzenia dłuższych prac lub badań w zakresie jego konstrukcji lub technologii, co uniemożliwia prawidłowe opracowanie kalkulacji wstępnej w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, termin ten może ulec przedłużeniu decyzją właściwego centralnego zarządu, uzgodnioną z jednostką nadrzędną odbiorcy.
§  4. Ceny na wyroby i roboty (usługi) nietypowe, o których mowa w § 1, będą ustalane:
1) gdy wartość całego zamówienia nie przekracza 250.000 zł - przez dostawcę (wykonawcę) w porozumieniu z odbiorcą; w razie nieosiągnięcia porozumienia cenę ustala centralny zarząd dostawcy (wykonawcy) w porozumieniu z centralnym zarządem (jednostką równorzędną) odbiorcy;
2) gdy wartość całego zamówienia przewyższa 250.000 zł, a nie przekracza 1.000.000 zł - przez centralny zarząd dostawcy (wykonawcy) w porozumieniu z centralnym zarządem (jednostką równorzędną) odbiorcy; w razie nieosiągnięcia porozumienia cenę ustala Ministerstwo Żeglugi w porozumieniu z ministerstwem, któremu podlega odbiorca;
3) gdy wartość całego zamówienia przekracza 1.000.000 zł - przez Ministerstwo Żeglugi w porozumieniu z ministerstwem, któremu podlega odbiorca; w razie nieosiągnięcia porozumienia sprawę przekazuje się do decyzji Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
§  5. W sprawach ustalenia cen, o których mowa w § 4, decydują:
1) dyrektorzy centralnych zarządów wchodzących w skład Ministerstwa Żeglugi - w razie nieosiągnięcia porozumienia pomiędzy dostawcą i odbiorcą oraz gdy wartość całego zamówienia wynosi ponad 250.000 zł, a nie przekracza 1.000.000 zł;
2) dyrektor Departamentu Planowania Ministerstwa Żeglugi - w razie nieosiągnięcia porozumienia pomiędzy centralnym zarządem dostawcy a centralnym zarządem (jednostką równorzędną) odbiorcy oraz gdy wartość całego zamówienia przekracza 1.000.000 zł.
§  6.
1. Porozumienie w sprawie ustalenia cen zbytu (§ 4) następuje w drodze przesłania odbiorcy (centralnemu zarządowi lub jednostce równorzędnej oraz ministerstwu, któremu podlega odbiorca) wniosku według obowiązującego wzoru (stanowiącego załącznik nr 2) wraz z kalkulacją kosztu własnego w jednym egzemplarzu. Odbiorca jest obowiązany w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku zawiadomić dostawcę o przyjęciu proponowanej ceny lub zgłosić w tym terminie zastrzeżenia.
2. Uważa się, że odbiorca (centralny zarząd lub jednostka równorzędna oraz ministerstwo, któremu podlega odbiorca) wyraził zgodę na wysokość proponowanej ceny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku nie udzielił odpowiedzi wyrażającej stanowisko co do wysokości proponowanej ceny.
§  7.
1. W razie gdy wartość całego zamówienia nie przekracza 250.000 zł, dostawca (wykonawca) przesyła w terminach, o których mowa w § 3, wniosek o ustalenie ceny zbytu wraz z kalkulacją do odbiorcy.
2. Jeśli nie dochodzi do porozumienia pomiędzy dostawcą a odbiorcą co do wysokości ceny (§ 4 pkt 1), dostawca przesyła wniosek o ustalenie ceny zbytu wraz z jednostkową kalkulacją wstępną, opinią odbiorcy i swymi wyjaśnieniami w dwu egzemplarzach do nadrzędnego centralnego zarządu w terminie 7 dni od daty otrzymania zastrzeżeń. Kopię pisma przekazującego sprawę do centralnego zarządu dostawca przesyła odbiorcy, który powinien przedstawić swoje zastrzeżenia w terminie 14 dni swojej jednostce nadrzędnej.
§  8.
1. W razie gdy wartość całego zamówienia przekracza 250.000 zł, dostawca przesyła w terminach, o których mowa w § 3, wniosek o ustalenie ceny zbytu wraz z kalkulacjami do centralnego zarządu, któremu podlega:
1) w 2 egzemplarzach - gdy wartość zamówienia nie przekracza 1.000.000 zł,
2) w 3 egzemplarzach - w pozostałych przypadkach.
2. Jeden egzemplarz wniosku wraz z kalkulacją dostawca przesyła jednocześnie do odbiorcy, który powinien w terminie 14 dni zgłosić swojej jednostce nadrzędnej ewentualne zastrzeżenia co do wysokości proponowanej ceny.
3. Jeśli centralny zarząd dostawcy nie dochodzi do porozumienia z centralnym zarządem (jednostką równorzędną) odbiorcy, wniosek o ustalenie ceny zbytu wraz z jednostkową kalkulacją wstępną, otrzymanymi zastrzeżeniami i swymi wyjaśnieniami centralny zarząd dostawcy przesyła w 2 egzemplarzach do Departamentu Planowania Ministerstwa Żeglugi w terminie 7 dni od daty otrzymania (podtrzymania) zastrzeżeń. Kopię pisma przekazującego sprawę Ministerstwu Żeglugi centralny zarząd przesyła do jednostki nadrzędnej odbiorcy, która powinna swoje zastrzeżenia przedstawić nadrzędnemu ministerstwu w terminie 14 dni.
§  9.
1. W razie gdy wartość całego zamówienia przekracza 1.000.000 zł, centralny zarząd dostawcy po dokładnym przeanalizowaniu kalkulacji oraz stwierdzeniu prawidłowości jej opracowania przesyła w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosek wraz z kalkulacjami w 2 egzemplarzach do Departamentu Planowania Ministerstwa Żeglugi, podając wysokość proponowanej ceny oraz ewentualne uwagi.
2. W razie nieprzyjęcia zastrzeżeń zgłoszonych przez ministerstwo, któremu podlega odbiorca, Departament Planowania Ministerstwa Żeglugi przesyła akta Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Departament Kosztów i Polityki Cen) zawiadamiając o tym ministerstwo, któremu podlega odbiorca.
§  10. W razie gdy nietypowy wyrób lub nietypowa robota (usługa) zostały wykonane dla własnych potrzeb przedsiębiorstwa-wykonawcy, rozliczanie następuje w oparciu o koszt planowany (z zachowaniem obowiązujących przepisów szczegółowych w zakresie kalkulowania), z tym że jeśli suma rozliczenia przekracza 250.000 zł, powinno być ono akceptowane przez właściwy centralny zarząd odbiorcy.
§  11. W razie gdy nietypowy wyrób lub robota (usługa) jest wykonywana na zlecenie przedsiębiorstw handlu zagranicznego, przez słowo "odbiorca", używane w zarządzeniu, należy rozumieć przedsiębiorstwa handlu zagranicznego zlecające wykonanie nietypowego wyrobu lub roboty (usługi).
§  12.
1. W wyjątkowych przypadkach, za które uważa się:
1) wykonywanie nietypowych, skomplikowanych remontów, montaży i demontaży oraz usług biur konstrukcyjnych - wówczas gdy warunki techniczne nie pozwalają na sporządzenie kalkulacji wstępnej,
2) wykonywanie robót w ramach akcji ratowniczych, zabezpieczających oraz usuwających powstałe awarie,

dostawca (wykonawca) ustala w porozumieniu z odbiorcą limit należności.

2. Limit należności, o którym mowa w ust. 1, ustala się przed przystąpieniem do prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub w czasie wykonywania robót, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na podstawie:
1) kalkulacji wynikowych uprzednio wykonywanych przez dostawcę podobnych robót lub usług nietypowych,
2) szacunku opartego na przesłankach technicznych wynikających z przybliżonej kalkulacji wstępnej.
3. W razie nieosiągnięcia porozumienia z odbiorcą co do wysokości limitu należności limit ten ustala właściwy centralny zarząd w porozumieniu z centralnym zarządem (jednostką równorzędną) odbiorcy.
4. Ostateczne rozliczenie następuje na podstawie kalkulacji wynikowej z uwzględnieniem 5% zysku, przy czym górną granicą tego rozliczenia jest ustalony limit należności.
§  13.
1. W razie gdy wyrób nietypowy różni się od wyrobów objętych cennikiem lub uzupełnieniami do cennika jakością stosowanych surowców, półfabrykatów itp. lub nieistotnymi odchyleniami w technologii bądź konstrukcji, należy ustalić jedynie dopłatę do obowiązującej ceny zbytu wyrobu objętego cennikiem lub opustu od tej ceny.
2. Dopłatę lub opust, o których mowa w ust. 1, ustala bez względu na wartość całego zamówienia dostawca (wykonawca) w porozumieniu z odbiorcą na podstawie kalkulacji różnicowej, tj. obejmującej w poszczególnych pozycjach jedynie różnice w stosunku do poszczególnych pozycji planowej (wstępnej) kalkulacji kosztu własnego wyrobu objętego cennikiem lub uzupełnieniami do cennika.
3. Porozumienie w sprawie ustalenia dopłaty (opustu) następuje w drodze wyrażenia zgody odbiorcy na proponowaną wysokość dopłaty (opustu) w trybie ustalonym w § 6.
4. W razie nieosiągnięcia porozumienia pomiędzy dostawcą a odbiorcą dopłatę do ceny zbytu lub opust od tej ceny ustala właściwy centralny zarząd w porozumieniu z centralnym zarządem (jednostką równorzędną) odbiorcy (§ 6).
§  14. Cena zbytu (dopłata do ceny lub opust od ceny), ustalona w trybie niniejszego zarządzenia, obowiązuje jedynie w odniesieniu do zamówienia odbiorcy określonego we wniosku o ustalenie ceny zbytu.
§  15. Traci moc zarządzenie nr 141 Ministra Żeglugi z dnia 31 lipca 1955 r. w sprawie trybu ustalania cen na produkty nietypowe i usługi nietypowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Żeglugi, świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 czerwca 1956 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

KALKULACJA JEDNOSTKOWA WSTĘPNA NR ..........

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

.................................................

(pieczęć przedsiębiorstwa)

....................................., dnia .......... 195 .. r.

WNIOSEK Nr ..... O ZATWIERDZENIE CENY ZBYTU

Stosownie do § 6 zarządzenia Ministra Żeglugi z dnia 15 czerwca 1956 r. w sprawie ustalania cen zbytu na wyroby nietypowe i nietypowe roboty o charakterze przemysłowym, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Żeglugi i świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 60, poz. 734), załączamy ... kalkulacji jednostkowych i zgłaszamy wniosek w sprawie ceny zbytu na:

...................po zł..........................................
(nazwa wyrobu)(cena jednostki)(wartość)
...................po zł..........................................
...................po zł..........................................
...................po zł..........................................
...................po zł..........................................
Ogólna wartość zamówienia

................................................................................

(nazwa odbiorcy)

.................................. .........................................

(znak zamówienia) (data zamówienia)

.......................................................................................................................................................

(nazwa jednostki nadrzędnej, centralnego zarządu, ministerstwa, któremu podlega odbiorca)

Stwierdzamy, że załączone kalkulacje jednostkowe zostały opracowane zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 wymienionego zarządzenia.

Kierownik Działu Planowania Dyrektor

............................................................ ......................................

(podpis) (podpis)

Centralny Zarząd ........................ stwierdza, że załączone kalkulacje zostały sprawdzone pod względem rzeczowym i formalnym (stwierdzono ......................... poprawek).

Kierownik Wydziału Planowania Dyrektor Normalizacji

.........., dnia .......... 195 ... r. .................................................... ........................................

(podpis) (podpis)