Usprawnienie prac przygotowawczych do realizacji nowych zadań i obiektów inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1965.61.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 1965 r.
w sprawie usprawnienia prac przygotowawczych do realizacji nowych zadań i obiektów inwestycyjnych.

W celu dalszego usprawnienia realizacji nowo rozpoczynanych zadań i obiektów inwestycyjnych, lepszego ich przygotowania przed rozpoczęciem oraz stworzenia warunków dla sprawnego i terminowego wykonawstwa robót zarządza się, co następuje:
1.
Przez roboty budowlano-montażowe związane z realizacją inwestycji polegających na budownictwie inwestycyjnym rozumie się roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe.
2.
Początek cyklu budowy liczy się od rozpoczęcia robót podstawowych. Szczegółowe zasady ustalania cyklu budowy określone są w uchwale nr 274 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie normatywów cykli budowy (Monitor Polski Nr 63, poz. 270).
3.
Przez pojęcie robót przygotowawczych rozumie się: dokonanie rozbiórek na placu budowy, jeżeli wykonanie tych prac powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem robót podstawowych, doprowadzenie energii elektrycznej i wody do terenu budowy dla celów wykonawstwa budowy, wykonanie drogi dojazdowej do terenu budowy dla umożliwienia wykonawcy dowozu materiału i sprzętu, zbudowanie części zaplecza niezbędnego dla wykonawcy do rozpoczęcia robót podstawowych. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi, do robót przygotowawczych mogą być włączone:
1)
wykonanie w niezbędnym zakresie stałych dróg dojazdowych dla potrzeb budowanego zakładu, jeżeli budowa drogi prowizorycznej jedynie dla potrzeb wykonawcy nie jest celowa,
2)
stałe doprowadzenie energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym dla potrzeb budowy, jeżeli ich prowizoryczne doprowadzenie jest niecelowe lub nieopłacalne.

Ponadto - na podstawie umowy między inwestorem a wykonawcą - do robót przygotowawczych może być zaliczone również stałe budownictwo mieszkaniowe lub hoteli robotniczych zastępujące budownictwo tymczasowych baraków lub innych pomieszczeń robotniczych.

4.
Przed podjęciem realizacji robót przygotowawczych należy ściśle sprecyzować zakres rzeczowy tych robót oraz opracować niezbędną dokumentację projektowo-kosztorysową.
5.
Rozpoczęcie realizacji robót przygotowawczych dla inwestycji posiadających zatwierdzony projekt wstępny lub włączonych do planu w drodze wyjątku uchwałą Rady Ministrów o narodowym planie gospodarczym, mimo braku zatwierdzonego projektu wstępnego, następuje po stwierdzeniu przez bank spełnienia następujących warunków:
1)
opracowania i zatwierdzenia jednostadiowej dokumentacji techniczno-roboczej dla ściśle sprecyzowanego zakresu rzeczowego robót przygotowawczych,
2)
zapewnienia, że projekty techniczno-robocze dla robót podstawowych zostały lub zostaną doręczone wykonawcy robót w terminach określonych uchwałą nr 246 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie wymogów dokumentacyjnych dla inwestycji na lata 1966-1970 (Monitor Polski Nr 63, poz. 292).
6.
Podjęcie robót przygotowawczych nie upoważnia do rozpoczęcia robót podstawowych, objętych cyklem budowy.
1.
Rozpoczęcie robót podstawowych w zakresie zadań i obiektów włączonych do planu może nastąpić po spełnieniu następujących wymogów:
1)
posiadania zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie i terminach określonych przepisami uchwały nr 246 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1964 r. i przekazania jej wykonawcy robót,
2)
zapewnienia wykonawstwa robót budowlano-montażowych i zawarcia umowy z generalnym wykonawcą robót, a w zakresie systemu gospodarczego zapewnienia wykonawstwa własnymi siłami inwestora,
3)
zapewnienia dostaw maszyn i urządzeń, stanowiących podstawowe wyposażenie budowanych obiektów, w terminach dostosowanych do postępu realizacji inwestycji,
4)
zapewnienia przez inwestora środków na sfinansowanie inwestycji zgodnie z jej wartością kosztorysową i terminami realizacji, ustalonymi w umowie między inwestorem a generalnym wykonawcą.
2.
Rozpoczęcie robót podstawowych w zakresie zadań i obiektów wprowadzonych w drodze wyjątku do spisów zadań bądź zawinkulowanych w rezerwach celowych może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu projektu wstępnego i spełnieniu pozostałych wymogów realizacyjnych określonych w niniejszym zarządzeniu na podstawie ponownej indywidualnej decyzji powziętej przez:
1)
Prezesa Rady Ministrów na wniosek zainteresowanego ministra po zaopiniowaniu przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów - w zakresie inwestycji priorytetowych utrzymanych w spisie zadań, stanowiącym załącznik do narodowego planu gospodarczego,
2)
właściwego ministra - w zakresie inwestycji centralnych zawinkulowanych w rezerwach celowych lub utrzymanych w spisach zadań

oraz po przyjęciu ich przez bank do finansowania.

W zakresie inwestycji zjednoczeń i przedsiębiorstw oraz inwestycji szybko rentujących się i innych drobnych realizowanych w trybie specjalnych przepisów - przyjęcie przez bank do finansowania nowych zadań inwestycyjnych i podjęcie ich realizacji następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach normujących zasady finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych, po spełnieniu wymogów i warunków określonych w § 2 ust. 1.
1.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów uwzględni odpowiednio przepisy §§ 1 i 2 w instrukcji w sprawie opracowania projektu narodowego planu gospodarczego na 1967 r.
2.
Szczegółowe zasady sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kopalń głębinowych i odkrywkowych oraz zakres niezbędnej dokumentacji dla przygotowania inwestycji i rozpoczęcia robót określi instrukcja, opracowana przez Ministra Górnictwa i Energetyki w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 15 grudnia 1965 r. Do czasu wydania tych przepisów obowiązują w tym zakresie przepisy dotychczasowe.
3.
W odniesieniu do zakładów lub obiektów budowanych w oparciu o kompletne dostawy maszyn i urządzeń z importu za spełnienie wymogów dokumentacyjnych należy uznać posiadanie dokumentacji dostarczonej przez zagranicznego dostawcę maszyn i urządzeń, zgodnie z zawartą umową.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.