§ 4. - Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności. - M.P.1966.49.243 - OpenLEX

§ 4. - Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1966.49.243

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1974 r.
§  4.
1.
Ajencje PKO i placówki pocztowe wykonują zlecenia właścicieli oprocentowanych rachunków bieżących w PKO w zakresie rozliczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, przyjmując czeki bez sprawdzenia salda rachunku bieżącego.
2.
Powszechna Kasa Oszczędności rozliczać się będzie z placówkami pocztowymi za przyjęte przez nie czeki z oprocentowanych rachunków bieżących w PKO, jeśli placówki te dokonały przy odbiorze czeku czynności określonych w umowie zawartej między PKO a Państwowym Przedsiębiorstwem "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
3.
Tryb rozliczeń oraz wysokość opłat w stosunkach między Powszechną Kasą Oszczędności a Państwowym Przedsiębiorstwem "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i innymi zainteresowanymi jednostkami gospodarki uspołecznionej z tytułu wykonywanych czynności określą umowy zawarte między PKO a tymi jednostkami.