§ 2. - Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności. - M.P.1966.49.243 - OpenLEX

§ 2. - Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1966.49.243

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1974 r.
§  2.
1.
Wprowadza się we wszystkich oddziałach, ekspozyturach i ajencjach PKO przyjmowanie - w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - wpłat ludności na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej za usługi i świadczenia o charakterze powszechnym (światło, gaz, najem lokali, telefon, wczasy, ubezpieczenia, świadczenia Obsługi Ratalnej Sprzedaży itp.) oraz z tytułu zobowiązań podatkowych.
2.
Wprowadza się we wszystkich placówkach pocztowych przyjmowanie w formie bezgotówkowej wpłat ludności, o których mowa w ust. 1.
3.
Właściciele książeczek oszczędnościowych PKO mogą regulować wszelkie zobowiązania, a właściciele oprocentowanych rachunków bieżących w PKO własne zobowiązania, z tytułów, o których mowa w ust. 1, w formie bezgotówkowej: odpisem z książeczki oszczędnościowej lub czekiem rozrachunkowym z rachunku bieżącego.
4.
Właściciele obiegowych książeczek oszczędnościowych PKO mogą regulować wszelkie zobowiązania z tytułów, o których mowa w ust. 1, do ustalonej granicy dziennych wypłat z książeczki.
5.
Właściciele umiejscowionych książeczek oszczędnościowych PKO i właściciele oprocentowanych rachunków bieżących w PKO mogą regulować wszelkie zobowiązania z tytułów, o których mowa w ust. 1, również w drodze korespondencyjnej, kierując do oddziału PKO prowadzącego rachunek bankowy polecenie wraz z formularzami wpłat należności.
6.
Właściciele rachunków bieżących w PKO (oprocentowanych i nie oprocentowanych) mogą regulować wszelkie zobowiązania z tytułów, o których mowa w ust. 1, w formie poleceń przelewów.
7.
Regulowanie przez właścicieli książeczek oszczędnościowych PKO i właścicieli rachunków bieżących w PKO zobowiązań z innych tytułów, niż wymienione w ust. 1, odbywa się na dotychczasowych zasadach.