Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności. - M.P.1966.49.240 - OpenLEX

Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1966.49.240

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 września 1966 r.
w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

W celu rozszerzenia form obrotu bezgotówkowego, zapewniających szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń, zarządza się, co następuje:
1.
Minister Finansów zarządził wprowadzenie przez Powszechną Kasę Oszczędności (PKO):
1)
oprocentowanych rachunków bieżących dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
2) 1
(skreślony),
3)
przyjmowania w formie gotówkowej i bezgotówkowej we wszystkich oddziałach, ekspozyturach i ajencjach PKO wpłat ludności na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej za usługi i świadczenia o charakterze powszechnym (światło, gaz, najem lokali, telefon, wczasy, ubezpieczenia, świadczenia Obsługi Ratalnej Sprzedaży) oraz z tytułu zobowiązań podatkowych.
2.
Minister Finansów w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami może zarządzić wprowadzenie przez PKO przyjmowania we wszystkich jej placówkach w formie gotówkowej i bezgotówkowej wpłat ludności z tytułu innych usług i świadczeń o charakterze powszechnym, niż wymienione w ust. 1 pkt 3.
(skreślony).
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Łączności ustalą zasady, na jakich ludność będzie mogła regulować w formie bezgotówkowej we wszystkich oddziałach, ekspozyturach i ajencjach PKO oraz placówkach pocztowych należności z tytułów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.
(skreślony).
Minister Finansów, Minister Łączności, Minister Handlu Wewnętrznego oraz inni zainteresowani ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) zarządzą przeszkolenie kadr w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowej obsługi rozliczeń pieniężnych ludności oraz popularyzowanie wśród ludności tych form rozliczeń.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), w celu umożliwienia rozszerzenia działalności usługowej ajencji PKO w zakładach pracy, zobowiążą podległe im zakłady pracy do udzielania PKO wszechstronnej pomocy w zakresie:
1)
uruchamiania ajencji PKO w zakładach, w których ajencji dotychczas nie ma,
2)
rozszerzenia sieci ajencji PKO w większych zakładach pracy z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze zmianowości pracy i z ilości oddziałów pracy,
3)
zapewnienia wszystkim ajencjom PKO warunków działania i bezpieczeństwa obrotów oraz zachowania tajemnicy wkładów.
Zaleca się właściwym centralnym związkom spółdzielczym podjęcie uchwał, mających na celu stosowanie zasad określonych w niniejszym zarządzeniu przez jednostki organizacyjne spółdzielczości.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 2 skreślony przez § 1 zarządzenia nr 97 z dnia 5 grudnia 1973 r. (M.P.73.52.293) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
2 § 2 skreślony przez § 1 zarządzenia nr 97 z dnia 5 grudnia 1973 r. (M.P.73.52.293) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
3 § 4 skreślony przez § 1 zarządzenia nr 97 z dnia 5 grudnia 1973 r. (M.P.73.52.293) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.