Monitor Polski

M.P.2019.186

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

UMOWA
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwane dalej "Stronami",

Przekonane, że międzynarodowa współpraca naukowo-techniczna będzie umacniać więzy przyjaźni i zrozumienia między obydwoma narodami oraz będzie podnosić poziom nauki i techniki dla dobra obydwu Państw;

Uznając za pomyślną współpracę naukowo-techniczną, jaka rozwinęła się między obydwoma Państwami na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 10 lutego 2006 r. ("Umowa z 2006 r"), która wygasła na mocy jej postanowień dnia 22 listopada 2016 r.; a także

Przekonane o potrzebie dalszego rozwijania wzajemnie korzystnej współpracy naukowotechnicznej, Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1
1.  Strony będą rozwijać, popierać i ułatwiać współpracę naukowo-techniczną między obydwoma Państwami, opartą na zasadach równouprawnienia, wzajemności i obopólnych korzyści zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Współpraca będzie obejmować badania podstawowe, badania stosowane, prace rozwojowe i działalność innowacyjną.
2.  Podejmowana na mocy niniejszej Umowy wspólna działalność może być prowadzona w formie programów koordynowanych i wspólnych projektów badawczych; wspólnych warsztatów, konferencji i sympozjów naukowych; wymiany informacji i dokumentacji naukowo-technicznej w związku ze wspólną działalnością; wymiany naukowców, specjalistów i badaczy; wymiany lub wspólnego korzystania z wyposażenia lub materiałów; oraz w innych formach współpracy naukowo-technicznej, które mogą zostać uzgodnione.
ARTYKUŁ  2

Współpraca naukowo-techniczna prowadzona na mocy niniejszej Umowy będzie podlegała stosownym przepisom ustawodawstwa wewnętrznego Państwa każdej ze Stron oraz będzie zależała od możliwości kadrowych i finansowych.

ARTYKUŁ  3

Współpraca naukowo-techniczna, o której mowa w artykule 1, będzie prowadzona na mocy porozumień wykonawczych zawieranych bezpośrednio między ministrami i kierownikami urzędów centralnych w Rzeczypospolitej Polskiej a agencjami rządowymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Porozumienia wykonawcze zawierane na mocy niniejszej Umowy mogą dotyczyć przedmiotu współpracy, trybu postępowania, finansowania, podziału kosztów i innych odpowiednich kwestii.

ARTYKUŁ  4
1.  Zasady wjazdu i pobytu związane z wykonywaniem niniejszej Umowy określa wewnętrzne prawo Stron.
2.  W związku ze wspólną działalnością prowadzoną na mocy niniejszej Umowy, każda ze Stron dołoży usilnych starań, aby zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym swojego Państwa ułatwić:
a) niezwłoczny i sprawny wjazd i wyjazd oraz podróże wewnętrzne i pracę osobom uczestniczącym w realizacji niniejszej Umowy, włącznie z zapewnieniem dostępu do odpowiednich obszarów geograficznych, danych, materiałów, instytucji i osób uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy; oraz
b) niezwłoczny i sprawny wwóz na terytorium swojego Państwa i wywóz z terytorium swojego Państwa stosownego wyposażenia, instrumentarium, materiałów, dostaw, próbek, danych badawczych oraz innych informacji dotyczących wspólnej działalności podejmowanej na mocy niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  5

Zasady ochrony i rozdziału własności intelektualnej stworzonej lub dostarczonej w trakcie wspólnej działalności prowadzonej na mocy niniejszej Umowy są określone w Załączniku A. Zasady ochrony informacji oraz przekazywania technologii są określone w Załączniku B. Załączniki A i B stanowią integralną część niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ  6

Informacje naukowo-techniczne o charakterze niezastrzeżonym uzyskane w wyniku wspólnej działalności prowadzonej na mocy niniejszej Umowy będą udostępniane światowej społeczności naukowej w sposób zwyczajowo przyjęty i zgodnie z artykułem 5, a także normalną praktyką i przepisami współpracujących ministrów i kierowników urzędów centralnych w Rzeczypospolitej Polskiej i agencji rządowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie w porozumieniach wykonawczych, zawartych na mocy artykułu 3.

ARTYKUŁ  7

Za obopólną zgodą, Strony mogą zapraszać do uczestnictwa w działalności prowadzonej na mocy niniejszej Umowy naukowców, ekspertów technicznych i instytucje z krajów trzecich lub organizacje międzynarodowe. Jeśli obie Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, koszty takiego uczestnictwa będą ponoszone przez zaproszoną stronę.

ARTYKUŁ  8

Strony nie przewidują w ramach niniejszej Umowy postanowienia dotyczącego pomocy zagranicznej. Jeśli Strony postanowią inaczej w odniesieniu do konkretnych działań, odpowiednie porozumienie wykonawcze będzie musiało być zgodne z wymaganiami przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, regulujących działania związane z pomocą zagraniczną.

ARTYKUŁ  9

Postanowienia niniejszej Umowy nie będą naruszały innych porozumień o współpracy naukowo-technicznej zawartych między ministrami i kierownikami urzędów centralnych w Rzeczypospolitej Polskiej a agencjami rządowymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

ARTYKUŁ  10
1.  Strony będą przeprowadzać okresowo oraz na życzenie każdej ze Stron konsultacje dotyczące realizacji Umowy i rozwoju współpracy naukowo-technicznej.
2.  W celu ułatwienia planowania i koordynacji oraz przygotowywania okresowych sprawozdań dotyczących działań podejmowanych na mocy niniejszej Umowy, każda ze Stron wyznaczy Sekretarza Wykonawczego.
3.  Organami Wykonawczymi odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej Umowy będą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki.
ARTYKUŁ  11

Strony rozstrzygną wszelkie rozbieżności, jakie powstaną między nimi w przedmiocie interpretacji lub zastosowania postanowień niniejszej Umowy, w drodze negocjacji i konsultacji.

ARTYKUŁ  12
1.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie po wymianie not dyplomatycznych potwierdzających fakt spełnienia wszystkich wewnętrznych wymogów prawnych koniecznych do jej wejścia w życie. Za dzień wejścia w życie niniejszej Umowy uważać się będzie dzień otrzymania późniejszej noty.
2.  Umowa niniejsza zawarta jest na okres dziesięciu lat.
3.  Umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą Stronę w dowolnym terminie, z zachowaniem uprzedniego pisemnego sześciomiesięcznego wypowiedzenia przekazanego drugiej Stronie w drodze wymiany not. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, rozwiązanie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na ukończenie wspólnych przedsięwzięć podjętych na jej mocy, których realizacja nie została zakończona w momencie jej rozwiązania.
4.  Wszelkie niezakończone wspólne przedsięwzięcia podjęte na mocy Umowy z 2006 r. są regulowane postanowieniami niniejszej Umowy.
5.  Umowa niniejsza może być zmieniona w drodze pisemnego porozumienia Stron.

Umowę niniejszą sporządzono w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdyw językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  A

Prawa Własności Intelektualnej

I. 

Zobowiązania Ogólne

Strony zapewnią odpowiednią i skuteczną ochronę własności intelektualnej stworzonej lub dostarczonej na mocy niniejszej Umowy i odpowiednich porozumień wykonawczych. Prawa do takiej własności intelektualnej będą rozdzielane zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika.

II. 

Zakres

A. Niniejszy Załącznik ma zastosowanie do wszystkich wspólnych przedsięwzięć podejmowanych na mocy niniejszej Umowy, jeśli Strony lub osoby przez nie wyznaczone nie uzgodnią inaczej.

B. Na potrzeby postanowień niniejszej Umowy "własność intelektualna" oznacza prawa wymienione w artykule 2 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz może objąć inne prawa uzgodnione przez Strony.

C. Każda ze Stron zapewni, poprzez zawarcie umów ze swoimi własnymi uczestnikami lub przy zastosowaniu, jeżeli okaże się to konieczne, innych środków przewidzianych prawem, aby druga Strona mogła uzyskać prawa własności intelektualnej przydzielone zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Niniejszy Załącznik nie zmienia ani nie narusza w inny sposób rozdziału praw między daną Stroną a jej uczestnikami, który zostanie określony przez jej przepisy prawne oraz praktykę.

D. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej w niniejszej Umowie, wszelkie spory dotyczące własności intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze rozmów prowadzonych przez zainteresowane instytucje współpracujące, bądź, jeżeli okaże się to konieczne, przez Strony lub osoby przez nie wyznaczone za obopólną zgodą Stron, spór może zostać przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy, w celu uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego. Jeśli Strony lub wyznaczone przez nie osoby nie uzgodnią inaczej na piśmie, obowiązywać będą zasady arbitrażowe Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).

E. Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy nie ma wpływu na prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszego Załącznika.

III. 

Rozdział Praw

A. Każda Strona ma prawo do niewyłącznej, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji we wszystkich krajach na tłumaczenie, odtwarzanie i publiczne rozpowszechnianie monografii, artykułów w czasopismach naukowo-technicznych, sprawozdań i książek powstałych bezpośrednio w wyniku współpracy prowadzonej na mocy niniejszej Umowy. Wszystkie publicznie rozpowszechniane egzemplarze chronionego prawem autorskim dzieła przygotowanego na mocy niniejszej Umowy będą zawierać nazwiska autorów dzieła, jeśli autor w sposób wyraźny nie zastrzeże sobie anonimowości.

B. Prawa do wszelkich form własności intelektualnej, inne niż prawa opisane w podpunkcie III.A powyżej, będą rozdzielane w sposób następujący:

(1) Przed przystąpieniem przez naukowca wizytującego do wspólnych przedsięwzięć, o których mowa w niniejszej Umowie, Strona przyjmująca lub wyznaczona przez nią osoba oraz Strona lub wyznaczona osoba zatrudniająca lub finansująca działania podejmowane przez naukowca wizytującego może podjąć rozmowy i dokonać ustaleń w przedmiocie rozdziału praw własności intelektualnej stworzonej przez naukowca wizytującego. W przypadku braku takich ustaleń, naukowcy wizytujący otrzymają prawa, nagrody, premie i tantiemy zgodnie z zasadami instytucji przyjmującej. Na potrzeby postanowień niniejszej Umowy, naukowiec wizytujący jest badaczem odwiedzającym instytucję drugiej Strony (instytucję przyjmującą), który jest zaangażowany w prowadzenie prac zaplanowanych wyłącznie przez instytucję przyjmującą.

(2)

(a) Własność intelektualna stworzona przez osoby zatrudnione lub finansowane przez jedną ze Stron w ramach wspólnych przedsięwzięć innych niż objęte podpunktem III.B (1) będzie stanowić własność tej Strony. Własność intelektualna stworzona przez osoby zatrudnione lub finansowane przez obie Strony będzie stanowić wspólną własność Stron. Ponadto, każdy twórca będzie uprawniony do nagród, premii i tantiem zgodnie z zasadami instytucji zatrudniającej lub finansującej takiego twórcę.

(b) Jeśli w porozumieniu wykonawczym lub innej umowie nie uzgodniono inaczej, każda ze Stron będzie posiadała na jej terytorium prawo do korzystania lub udzielania licencji na korzystanie z własności intelektualnej stworzonej w trakcie wspólnych przedsięwzięć.

(c) Prawa Strony poza jej terytorium zostaną określone na zasadzie wzajemnego porozumienia z uwzględnieniem proporcjonalnego udziału Stron i ich uczestników we wspólnych przedsięwzięciach, stopnia zaangażowania w uzyskanie ochrony prawnej i udzielenie licencji na własność intelektualną oraz innych czynników, jakie zostaną uznane za stosowne.

(d) Bez względu na postanowienia powyższych podpunktów III.B(2) (a) i (b), jeżeli którakolwiek ze Stron uzna, że dany projekt może doprowadzić lub doprowadził do stworzenia własności intelektualnej niechronionej przepisami prawa drugiej Strony, Strony bezzwłocznie podejmą rozmowy, w celu podjęcia ustaleń dotyczących rozdziału praw własności intelektualnej. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w terminie trzech miesięcy od daty wszczęcia rozmów, współpraca nad realizacją danego projektu zostanie rozwiązana na żądanie którejkolwiek ze Stron. Niemniej jednak twórcy własności intelektualnej są uprawnieni do nagród, premii i tantiem, zgodnie z postanowieniami podpunktu III.B(2)(a).

(e) W przypadku każdego wynalazku dokonanego w trakcie prowadzenia jakichkolwiek wspólnych przedsięwzięć, Strona zatrudniająca lub finansująca wynalazcę(ów) niezwłocznie ujawni wynalazek drugiej Stronie, wraz z dokumentacją i informacjami koniecznymi do umożliwienia drugiej Stronie ustalenia praw, do których może być uprawniona. Każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony w formie pisemnej o opóźnienie publikacji lub publicznego ujawnienia takiej dokumentacji lub informacji, w celu ochrony jej praw do wynalazku. Jeśli Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, opóźnienie nie przekroczy okresu sześciu miesięcy od daty ujawnienia wynalazku przez Stronę, która go dokonała, drugiej Stronie.

IV. 

Informacja handlowa o poufnym charakterze

W sytuacji gdy na mocy niniejszej Umowy zostaną dostarczone lub wytworzone informacje uznane w stosownym czasie za informacje handlowe o charakterze poufnym, każda ze Stron oraz jej uczestnicy będą chronić taką informację zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem i praktyką administracyjną. Informacje mogą być określone jako "poufne - handlowe", jeśli osoba będąca w posiadaniu takich informacji może osiągnąć z tego tytułu korzyść ekonomiczną lub może uzyskać uprzywilejowaną pozycję w stosunku do osób, które jej nie posiadają, przy czym informacje takie nie są powszechnie znane ani dostępne z innych źródeł, natomiast właściciel nie udostępnił wcześniej takich informacji, bez ustanowienia w odpowiednim terminie zastrzeżenia o obowiązku zachowania jej poufnego charakteru.

ZAŁĄCZNIK  B

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA

I. 

OCHRONA INFORMACJI

Strony niniejszym uzgadniają, że na mocy niniejszej Umowy nie będą przekazywane żadne informacje ani sprzęt wymagające ochrony ze względu na interesy obrony narodowej lub stosunków z zagranicą każdej ze Stron i opatrzone stosowną klauzulą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawstwa krajowego i regulacjami. Jeśli w trakcie wspólnych przedsięwzięć stanowiących przedmiot niniejszej Umowy zaistnieje potrzeba przekazania informacji lub sprzętu, o których wiadomo lub o których sądzi się, że wymagają takiej ochrony, o fakcie tym natychmiast zostaną powiadomione odpowiednie organy władzy, natomiast Strony skonsultują się w sprawie potrzeby oraz zakresu odpowiedniej ochrony, jaką takie informacje lub sprzęt powinny zostać objęte, zgodnie z przepisami ustawodawstwa wewnętrznego Stron.

II. 

PRZEKAZYWANIE TECHNOLOGII

Przekazywanie pomiędzy Stronami, na mocy niniejszej Umowy, niezastrzeżonych informacji lub sprzętu podlegających kontroli eksportu będzie się odbywało zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa każdej ze Stron, w celu zapobieżenia przekazywaniu lub dalszemu przekazywaniu bez zezwolenia takich informacji i sprzętu, udostępnionych lub powstałych na mocy niniejszej Umowy. Jeśli którakolwiek ze Stron uzna to za konieczne, szczegółowe przepisy dotyczące zapobiegania nieuprawnionemu przekazywaniu lub dalszemu przekazywaniu takich informacji lub sprzętu zostaną włączone do kontraktów lub porozumień wykonawczych zawartych na mocy niniejszej Umowy.