Monitor Polski

M.P.2015.655

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 29 lipca 2015 r.
o uruchomieniu funkcjonalności systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych umożliwiającej dostawcom usług wymianę informacji w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635), zwanej dalej "ustawą", Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zwany dalej "Prezesem UKE") informuje, że uruchomiona została w systemie Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (zwanej dalej "PLI CBD") nowa funkcjonalność umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych.
W związku z powyższym Prezes UKE wskazuje, że stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji do obsługi wniosków o przeniesienie numerów w sieciach stacjonarnych zastosowanie będzie miał przepis art. 71 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Prawo telekomunikacyjne", zgodnie z którym wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne, tj. systemu PLI CBD.