Monitor Polski

M.P.1962.88.414

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 grudnia 1962 r.
w sprawie uruchamiania środków na finansowanie inwestycji dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:

I.

Przekazywanie wskaźników do planów rocznych w zakresie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów.

§  1.
1. Ministerstwo Finansów na podstawie uchwalonego przez Radę Ministrów projektu budżetu centralnego zawiadamia ministerstwa o kwotach środków budżetowych przewidzianych na finansowanie inwestycji według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
2. Równocześnie Ministerstwo Finansów na podstawie dokumentów przyjętych za podstawę do sporządzenia projektu budżetu centralnego określi wskaźniki procentowe podziału amortyzacji zbiorczo dla wszystkich przedsiębiorstw rozliczających się z budżetem centralnym w ramach jednej części budżetu na:
1) część przeznaczoną do dyspozycji przedsiębiorstw,
2) część przeznaczoną na fundusze inwestycyjne zjednoczeń,
3) część przeznaczoną na finansowanie inwestycji centralnych,
4) część przeznaczoną do odprowadzenia na dochód budżetu Państwa.
§  2.
1. Ministerstwa dokonują podziału na rzecz dysponentów drugiego stopnia oraz innych jednostek bezpośrednio sobie podległych kwot środków budżetowych na inwestycje, podanych im przez Ministerstwo Finansów (§ 1 ust. 1).
2. Równocześnie ministerstwa na podstawie wskaźników otrzymanych od Ministerstwa Finansów określają dla poszczególnych zjednoczeń procentowe wskaźniki podziału funduszu amortyzacyjnego na:
1) część przeznaczoną do dyspozycji przedsiębiorstw,
2) część przeznaczoną na fundusze inwestycyjne zjednoczeń,
3) część przeznaczoną na finansowanie inwestycji centralnych (na rachunek amortyzacji scentralizowanej zjednoczenia).
3. W przypadkach wymienionych w § 4 ust. 3 i 4 ministerstwo określa dla zjednoczenia wskaźnik procentowy funduszu amortyzacyjnego podlegającego odprowadzeniu na rachunek amortyzacji scentralizowanej ministerstwa bądź wielkość dotacji z rachunku amortyzacji scentralizowanej ministerstwa na rachunek amortyzacji scentralizowanej zjednoczenia lub na fundusz inwestycyjny zjednoczenia.
§  3.
1. Dysponenci drugiego stopnia dokonują podziału na rzecz jednostek bezpośrednio im podległych kwot środków budżetowych w granicach ustalonych przez ministerstwo.
2. Zjednoczenia ustalają nadto dla podporządkowanych im przedsiębiorstw:
1) procentowe wskaźniki podziału funduszu amortyzacyjnego:
a) na część pozostawioną do dyspozycji przedsiębiorstwa, a przeznaczoną do odprowadzenia na fundusz inwestycyjno-remontowy przedsiębiorstwa,
b) na część przeznaczoną do odprowadzenia na rzecz zjednoczenia (na rachunek rozliczeń amortyzacji zjednoczenia);
2) wielkość dotacji z rachunku amortyzacji scentralizowanej zjednoczenia na finansowanie inwestycji centralnych;
3) wielkość dotacji z rachunku funduszu inwestycyjnego zjednoczenia na finansowanie realizowanych przez przedsiębiorstwa inwestycji zjednoczeń;
4) wielkość ewentualnych dotacji z rachunku rozliczeń amortyzacji zjednoczenia na fundusz inwestycyjno-remontowy przedsiębiorstwa (planowa redystrybucja amortyzacji).
3. Wskaźniki procentowe określające wielkość amortyzacji pozostawionej do dyspozycji przedsiębiorstw łącznie z kwotą dotacji z rachunku rozliczeń amortyzacji zjednoczeń na fundusze inwestycyjno-remontowe przedsiębiorstw nie mogą przekroczyć ustalonej przez ministerstwo dla danego zjednoczenia wielkości amortyzacji wynikającej ze wskaźnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.
§  4.
1. Środki, które zgodnie z ustalonymi przez zjednoczenia wskaźnikami podziału funduszu amortyzacyjnego (§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. b) podlegają odprowadzeniu na rachunki rozliczeń amortyzacji zjednoczenia, przeznaczone są:
1) do odprowadzenia na rachunek funduszu inwestycyjnego zjednoczeń,
2) do odprowadzenia na rachunek amortyzacji scentralizowanej zjednoczenia lub ministerstwa,
3) na dotacje - w ramach redystrybucji - na fundusze inwestycyjno-remontowe przedsiębiorstw.
2. Amortyzacja odprowadzona na rachunek amortyzacji scentralizowanej zjednoczenia przeznaczona jest na dotacje dla sfinansowania inwestycji centralnych realizowanych przez przedsiębiorstwa podporządkowane zjednoczeniu.
3. Obowiązek przelewów na rachunek amortyzacji scentralizowanej ministerstwa ustala dla zjednoczenia ministerstwo w tym przypadku, gdy amortyzacja przeznaczona na inwestycje centralne i inwestycje zjednoczeń realizowane przez podporządkowane zjednoczeniu jednostki jest wyższa niż zapotrzebowanie środków na sfinansowanie tych inwestycji.
4. Amortyzacja wpływająca na rachunek amortyzacji scentralizowanej ministerstwa przeznaczona jest na dotowanie rachunków amortyzacji scentralizowanej lub funduszów inwestycyjnych tych zjednoczeń, które wykazują niedobór środków na sfinansowanie inwestycji centralnych lub inwestycji zjednoczeń.
5. Jeśli amortyzacja nie pozostawiona do dyspozycji przedsiębiorstw przekracza zapotrzebowanie na inwestycje centralne i inwestycje zjednoczeń realizowane przez jednostki podległe ministerstwu, nadwyżka amortyzacji podlega zaplanowaniu do odprowadzenia na dochód budżetu centralnego.
6. Przepisy ustępów poprzednich dotyczące przeznaczania amortyzacji na pokrycie inwestycji centralnych nie dotyczą inwestycji priorytetowych. Pokrycie dla inwestycji priorytetowych ustala się wyłącznie ze środków budżetowych.
§  5.
1. Przedsiębiorstwa opierając się na ustalonych dla nich w spisach zadań inwestycyjnych limitach w zakresie inwestycji centralnych i zjednoczeń oraz opierając się na przydzielonych im kredytach budżetowych (§ 3 ust. 1), jak też wskaźnikach, o których mowa w § 3 ust. 2, i innych wskaźnikach ustalonych dla rocznych planów techniczno-ekonomicznych, opracowują roczne plany sfinansowania inwestycji i kapitalnych remontów według wzoru określonego w załączniku nr 1.
2. Plany, o których mowa w ust. 1, podlegają złożeniu zarówno w bankach finansujących inwestycje centralne i zjednoczeń, jak też w banku finansującym inwestycje przedsiębiorstw w terminach przewidzianych na opracowanie rocznych planów techniczno-ekonomicznych.
3. Plany, o których mowa w ust. 1, nie obejmują inwestycji priorytetowych.
§  6.
1. Jednostki (zakłady) budżetowe opierając się na przydzielonych im limitach inwestycyjnych i kredytach budżetowych sporządzą plany sfinansowania inwestycji. Plany, o których mowa, należy sporządzać w układzie określonym przepisami w sprawie opracowania resortowych projektów budżetu centralnego. Plany te stanowią załącznik do rocznych planów finansowych jednostek (zakładów) budżetowych.
2. Jednostki opracowujące lub zatwierdzające roczne plany finansowe jednostek (zakładów) budżetowych obowiązane są dostosować środki budżetowe i pozabudżetowe przeznaczone na inwestycje do wysokości przydzielonych jednostkom budżetowym (zakładom) limitów inwestycyjnych.
§  7. Zakłady pracy tworzące zakładowy fundusz mieszkaniowy sporządzają i składają we właściwych oddziałach banków plany dochodów i wydatków zakładowych funduszów mieszkaniowych. Plany dochodów i wydatków zakładowych funduszów mieszkaniowych powinny być sporządzone na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  8.
1. Dysponenci rachunków amortyzacji scentralizowanej (ministerstwa i zjednoczenia) w terminie do 2 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Radę Ministrów projektu budżetu centralnego obowiązani są złożyć we właściwych bankach roczne plany akumulacji i zużycia amortyzacji scentralizowanej. Plany te należy opracować na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. W tym samym terminie zjednoczenia obowiązane są złożyć w bankach plany sfinansowania inwestycji zjednoczeń, opracowane w układzie podanym w załączniku nr 4.
2. Rachunki amortyzacji scentralizowanej, jak też rachunki funduszu inwestycyjnego zjednoczeń prowadzą według właściwości Bank Inwestycyjny i Bank Rolny.
3. Rachunki rozliczeń amortyzacji zjednoczeń prowadzą banki finansujące działalność bieżącą przedsiębiorstw podległych zjednoczeniom.

II.

Otwarcie i przekazywanie kredytów budżetowych na finansowanie inwestycji.

§  9.
1. Kredyty budżetowe na inwestycje priorytetowe i centralne, a także kredyty budżetowe na budownictwo inwestycyjne, z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego jednostek (zakładów) budżetowych, będą otwierane i przekazywane jednorazowo na cały rok w Banku Inwestycyjnym lub w Banku Rolnym.
2. Kredyty budżetowe na inwestycje nie objęte ust. 1 bez względu na to, w którym banku inwestycje są finansowane, otwierane będą kwartalnie przez Ministerstwo Finansów w Narodowym Banku Polskim w trybie obowiązującym dla kredytów przeznaczonych na działalność bieżącą.
§  10. Ministerstwo Finansów dokonuje otwarcia kredytów budżetowych po przedstawieniu przez ministerstwa zestawień podziału ogólnych sum kredytów budżetowych w układzie według obowiązującej klasyfikacji budżetowej (działy, rozdziały, paragrafy).
§  11.
1. Tryb otwierania i przekazywania kredytów budżetowych oraz wzory związanych z tym dokumentów ustalają przepisy o rachunkowości budżetowej.
2. Ministerstwa uregulują tryb prac związanych z przekazywaniem otwartych kredytów budżetowych, tak aby zapewnić finansowanie inwestycji z początkiem każdego roku.

III.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  12. Kredyty budżetowe na finansowanie inwestycji priorytetowych ujmowane są w poszczególnych częściach i działach budżetu centralnego w rozdziale 299 "Inwestycje priorytetowe".
§  13.
1. Przepisy dotyczące ministerstw stosuje się do urzędów centralnych.
2. Przepisy dotyczące zjednoczeń stosuje się analogicznie do innych jednostek nadzorujących przedsiębiorstwa.
§  14. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie uruchamiania środków na finansowanie inwestycji dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym (Monitor Polski z 1960 r. Nr 93, poz. 416 i z 1961 r. Nr 94, poz. 401).
§  15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

PLAN SFINANSOWANIA INWESTYCJI I KAPITALNYCH REMONTÓW JEDNOSTEK NA ROZRACHUNKU GOSPODARCZYM NA ROK .....

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWYCH FUNDUSZÓW MIESZKANIOWYCH NA ROK .....

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

PLAN AKUMULACJI I ZUŻYCIA AMORTYZACJI SCENTRALIZOWANEJ

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

PLAN SFINANSOWANIA INWESTYCJI ZJEDNOCZEŃ