Uproszczenie trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.

Monitor Polski

M.P.1969.10.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1969 r.

UCHWAŁA Nr 54
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 1969 r.
w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.

W celu uproszczenia oraz usprawnienia działalności naczelnych i centralnych organów administracji - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia w sprawach, o których jest mowa w dalszych przepisach niniejszej uchwały. Zniesienie wymogu uzgodnienia lub porozumienia w sprawach określonych w § 2 pkt 2 i 7, § 3 pkt 6, § 4 pkt 2, 3 i 7, § 6 pkt 2 oraz § 7 pkt 2, 3 i 4 następuje na podstawie ustaw i dekretów w tych przepisach powołanych.
Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Ministrem Finansów, przewidziany:
1)
w § 1 uchwały nr 449 Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie trybu wprowadzania branżowych systemów płac i zasad wynagradzania pracowników do odpowiednich kategorii pracowników cywilnych zatrudnionych w resorcie obrony narodowej,
2)
w § 33 ust. 3 pkt 2 uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 58, poz. 278 z późniejszymi zmianami), wydanej na podstawie ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172), ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 221) i dekretu z dnia 26 października 1950 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), oraz w § 1 pkt 2 uchwały nr 56 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski Nr 13, poz. 70),
3)
w § 1 ust. 1 uchwały nr 188 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie etatów rewidentów,
4)
w § 2 uchwały nr 147 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych zakładów karnych,
5)
w § 3 uchwały nr 34 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1964 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych organizacjach społecznych,
6)
w § 1 ust. 2 uchwały nr 154 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1965 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników niedziennikarskich Polskiej Agencji Prasowej PAP,
7)
w § 5 ust. 3 załącznika do uchwały nr 325 Rady Ministrów z dnia 18 października 1966 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Urzędowi Jakości i Miar, wydanej na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. Nr 23, poz. 147) - odnośnie do organizacji Biura Znaku Jakości,
8)
w § 88 ust. 7 i § 89 ust. 8 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 69, poz. 340).
Znosi się wymóg uzgodnienia, współdziałania lub porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, przewidziany:
1)
w § 5 zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie zasad ustalania okresów pracy i ciągłości pracy uprawniających do nagród za wieloletnią pracę (gratyfikacji jubileuszowych) (Monitor Polski Nr 58, poz. 282),
2)
w § 14 ust. 2 uchwały nr 213 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. w sprawie zasad i organizacji normowania pracy (Monitor Polski Nr 54, poz. 235),
3)
w § 1 ust. 3 uchwały nr 63 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie norm obsady stanowisk oraz zasad wynagradzania rybaków morskich zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach połowów i usług rybackich,
4)
w § 3 ust. 6 i w § 10 uchwały nr 130 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 21, poz. 99),
5)
w § 1 ust. 4 uchwały nr 132 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe (Monitor Polski z 1967 r. Nr 21, poz. 100), dopuszczającym ustalanie przez Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac limitów dla podwyższenia wynagrodzeń,
6)
w § 1 uchwały nr 122 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. w sprawie zasad kalkulacji niektórych kosztów przy ustalaniu cen artykułów i usług wykonywanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Monitor Polski Nr 26, poz. 132), wydanej na podstawie dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 122),
7)
w § 2 ust. 2 uchwały nr 143 Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w terenowych jednostkach służby weterynaryjnej resortu rolnictwa (Monitor Polski Nr 28, poz. 143),
8)
w § 4 uchwały nr 214 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1966 r. w sprawie zmiany cen detalicznych smalcu, niektórych ryb i niektórych przetworów rybnych oraz w sprawie sezonowych cen ryb i przetworów rybnych,
9)
w odpowiednich uchwałach Rady Ministrów lub Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawach dotyczących zasad wynagradzania pracowników umysłowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach, a w szczególności w przepisach:
a)
uchwały nr 199 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1957 r. w sprawie wynagradzania pracowników umysłowych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych,
b)
uchwały nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie wynagradzania pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Ciężkiego, a objętych układem zbiorowym pracy dla przemysłu metalowego,
c)
uchwały nr 286 Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych pracowników przedsiębiorstw obrotu towarowego,
d)
uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników umysłowych i obsługi przedsiębiorstw zorganizowanego transportu samochodowego,

w zakresie zaliczania przedsiębiorstw do tabel płac, działając w oparciu o wytyczne Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac,

10)
w § 5 zarządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie wprowadzenia dodatków specjalnych dla niektórych pracowników zatrudnionych w Centrali Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".
Znosi się wymóg uzgodnienia, porozumienia lub współdziałania z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki lub z Komitetem Nauki i Techniki albo zasięgania opinii, przewidziany:
1)
w § 6 pkt 7 uchwały nr 323 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 19 września 1960 r. w sprawie rozwoju automatyzacji w Polsce,
2)
w § 88 ust. 1 i 2 uchwały nr 74 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie zasad organizowania, kierowania i koordynacji spraw wynalazczości, rozpowszechniania projektów wynalazczych oraz zasad wynagradzania i finansowania w zakresie wynalazczości (Monitor Polski z 1968 r. Nr 4, poz. 26), wydanej na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1962 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 156),
3)
w § 9 ust. 2 uchwały nr 330 Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie ogólnych warunków tworzenia, zasad organizacji i działania instytutów naukowo-badawczych oraz wykonywania nad nimi nadzoru (Monitor Polski Nr 81, poz. 395), wydanej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129),
4)
w § 3 i § 16 uchwały nr 334 Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie planowania oraz kontroli zatrudnienia i funduszu płac, związanych z rozwojem techniki w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego (Monitor Polski Nr 84, poz. 405),
5)
w § 12 ust. 2 uchwały nr 226 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie środków zmierzających do przeciwdziałania wadliwej produkcji i kierowaniu do obrotu wyrobów złej jakości (Monitor Polski Nr 55, poz. 262),
6)
w § 3 uchwały nr 12 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1966 r. w sprawie ograniczenia ilości budowlanych i technologicznych biur (pracowni) projektowych działających w m. st. Warszawie, zmniejszenia stanu zatrudnienia w tych jednostkach oraz uporządkowania niektórych spraw dotyczących biur (pracowni) projektowych na terenie kraju,
7)
w § 1 ust. 2 uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1967 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości (Monitor Polski Nr 16, poz. 74), wydanej na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. Nr 23, poz. 147),
8)
w § 8 uchwały nr 95 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie podniesienia poziomu technologii przemysłu maszynowego,
9)
w § 5 uchwały nr 191 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1967 r. w sprawie zakupu książek, czasopism i filmów produkcji USA w latach 1968-1969.
Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki, przewidziany w § 13 ust. 2, § 18 ust. 3 i § 21 ust. 2 uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego (Monitor Polski Nr 58, poz. 274).
Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości, przewidziany:
1)
w § 11 ust. 4 uchwały nr 262 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie rozporządzania przez jednostki gospodarki uspołecznionej niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi (Monitor Polski Nr 35, poz. 245),
2)
w § 3 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 22 sierpnia 1968 r. w sprawie skupu od ludności artykułów pochodzenia zagranicznego (Monitor Polski Nr 39, poz. 276), wydanego na podstawie dekretu z dnia 29 października 1952 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 301).
Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen, przewidziany:
1)
w § 13 ust. 1 uchwały nr 48 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie usprawnienia i koordynacji działalności przemysłu odzieżowego, wytycznych do ustalania cen detalicznych artykułów odzieżowych masowej produkcji oraz utworzenia ujemnych rachunków różnic budżetowych,
2)
w § 12 uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności (Monitor Polski Nr 26, poz. 123 z późniejszymi zmianami), wydanej na podstawie dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 122),
3)
w § 7 uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r., wymienionej wyżej w pkt 2 - odnośnie do ustalania przez Ministra Rolnictwa cen usług służby weterynaryjnej oraz cen zabiegów inseminacyjnych,
4)
w § 13 ust. 2 i 3 uchwały nr 349 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1966 r. w sprawie dotacji przedmiotowych (Monitor Polski Nr 74, poz. 344), wydanej na podstawie dekretu z dnia 26 października 1950 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 221) i dekretu z dnia 21 września 1950 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 399).
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Przewodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki, Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości i innym zainteresowanym ministrom oraz Przewodniczącemu Państwowej Komisji Cen.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.