Monitor Polski

M.P.1963.75.371

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1968 r.

UCHWAŁA Nr 316
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 1963 r.
w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie gospodarowania niektórymi surowcami miejscowymi.

W celu wzmocnienia potencjału produkcyjnego jednostek planu terenowego, wzmożenia wykorzystania surowców pochodzenia miejscowego oraz zapewnienia współdziałania wojewódzkich rad narodowych w zakresie właściwego gospodarowania tymi surowcami, a w szczególności intensyfikacji ich produkcji, skupu i racjonalnego wykorzystania, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Uchwała dotyczy następujących surowców, zwanych dalej "surowcami miejscowymi":
1) drewna opałowego,
2) grzybów,
3) materiałów ściennych,
4) nawozów wapiennych,
5) owoców krajowych,
6) piasku,
7) pospółki,
8) runa leśnego,
9) siana,
10) słomy,
11) 1 (skreślony),
12) trzciny,
13) warzyw,
14) wikliny,
15) żwiru.
§  2.
1. Ustala się obowiązek sporządzania rocznych i wieloletnich wojewódzkich bilansów surowców miejscowych. Wojewódzkie bilanse surowców miejscowych stanowią podstawę do opracowania ogólnokrajowych bilansów surowców miejscowych.
2. Wojewódzkie i ogólnokrajowe bilanse surowców miejscowych opracowują jednostki określone w załączniku do uchwały, zwane dalej "gestorami wojewódzkimi" - w odniesieniu do bilansów wojewódzkich oraz "gestorami centralnymi" - w odniesieniu do bilansów ogólnokrajowych.
3. Gestorzy centralni w porozumieniu z prezydiami zainteresowanych wojewódzkich rad narodowych określą, w których województwach powinny być opracowane wojewódzkie bilanse surowców miejscowych, biorąc pod uwagę wielkość przychodu tych surowców i jego znaczenie dla bilansów ogólnokrajowych. W bilansach ogólnokrajowych przychód poszczególnych surowców miejscowych z województw, dla których nie sporządza się bilansów wojewódzkich, ustala się w sposób szacunkowy.
4. Wojewódzki bilans surowców miejscowych powinien w szczególności określać przewidywane wielkości:
1) skupu na terenie województwa,
2) dostaw z innych województw,
3) sprzedaży poza teren danego województwa, wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia (np. na eksport, do zużycia na terenie innych województw),
4) dostaw dla poszczególnych organizacji odbiorców oraz odbiorców działających na terenie województwa (np. przemysł terenowy, spółdzielczość itd.).
§  3.
1. Lista bilansowanych surowców miejscowych (§ 1) może zostać rozszerzona przez gestora centralnego na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2. Jeżeli dodatkowa lista obejmuje surowce, dla których nie ma gestora wojewódzkiego, bilans wojewódzki opracowuje właściwy organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
3. Spory co do rozszerzenia listy surowców miejscowych rozstrzyga Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
§  4.
1. Projekty wojewódzkich bilansów surowców miejscowych powinny być przed ich zatwierdzeniem przez gestora centralnego przedstawione do zaopiniowania prezydiom właściwych wojewódzkich rad narodowych.
2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych opiniują projekty wojewódzkich bilansów surowców miejscowych w terminach przewidzianych na opracowanie narodowych planów gospodarczych, zwracając szczególną uwagę na sprawy:
1) zwiększenia produkcji (uzysku) na terenie województwa,
2) intensyfikacji wykorzystania innych rezerw przychodu z terenu województwa (ograniczenie marnotrawstwa, zwiększenie skupu itd.),
3) zasadności i stopnia zaspokojenia potrzeb województwa,
4) intensyfikacji wykorzystania innych, bardziej dostępnych surowców miejscowych,
5) wyeliminowania zbędnych, gospodarczo nieuzasadnionych przewozów.
3. Opinia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (ust. 2) powinna zawierać w razie potrzeby odpowiednie wnioski.
§  5.
1. Gestorzy centralni przed zatwierdzeniem bilansu ogólnokrajowego oraz bilansów wojewódzkich surowców miejscowych powinni w miarę możliwości uwzględniać w projektach bilansów surowców miejscowych uzasadnione wnioski prezydiów wojewódzkich rad narodowych (§ 4 ust. 3) oraz informować prezydia zainteresowanych wojewódzkich rad narodowych o ustosunkowaniu się do tych wniosków. Opracowywane przez gestorów centralnych bilanse surowców miejscowych powinny zapewniać prawidłowe kierunki zbytu tych surowców w celu wyeliminowania zbędnych i nieuzasadnionych gospodarczo przewozów.
2. W razie nieuwzględnienia w ogólnokrajowym bilansie surowców miejscowych wniosków prezydiów wojewódzkich rad narodowych gestor centralny obowiązany jest przedstawić je wraz z uzasadnieniem własnego stanowiska do rozstrzygnięcia ministrowi.
3. W razie nieosiągnięcia porozumienia w sprawie wniosków prezydium wojewódzkiej rady narodowej w trybie określonym w ust. 2, sprawę rozstrzyga Rada Ministrów.
§  6. Właściwe organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych mają obowiązek bieżąco analizować przebieg realizacji wojewódzkich bilansów surowców miejscowych oraz podejmować niezbędne środki do:
1) intensyfikacji produkcji (skupu), szczególnie w razie deficytu danych surowców miejscowych na terenie województwa,
2) wyeliminowania zbędnych, krzyżujących się przewozów.
§  7.
1. Prawo decydowania o zagospodarowaniu nadwyżek powstających w toku realizacji wojewódzkiego bilansu surowców miejscowych przysługuje prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach, gdy gestor centralny musi przeznaczyć nadwyżki powstałe w toku realizacji wojewódzkiego bilansu surowców miejscowych na inne szczególnie ważne cele gospodarcze, a w szczególności na eksport, na zaspokojenie nieprzewidzianych potrzeb innych województw, na pokrycie deficytu innych województw z powodu niewykonania planów produkcji (skupu) itp. Gestor centralny obowiązany jest jednak powiadomić o tym prezydium zainteresowanej wojewódzkiej rady narodowej i podać motywy swej decyzji.
§  8.
1. Ministrowie ustalą tryb i sposób opracowywania wojewódzkich bilansów surowców miejscowych, kierując się wytycznymi instrukcji Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o opracowaniu projektu narodowego planu gospodarczego.
2. Ministrowie ustalą, wspólnie z Prezesem Głównego Urzędu Stałystycznego zakres niezbędnej sprawozdawczości dla opracowania wojewódzkich bilansów surowców miejscowych oraz sprawozdań z wykonania tych bilansów.
§  9. Uchwała nie narusza obowiązujących przepisów w sprawie zasad skupu niektórych surowców miejscowych od ludności.
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

SPIS CENTRALNYCH I WOJEWÓDZKICH GESTORÓW w ZAKRESIE BILANSOWANIA SUROWCÓW MIEJSCOWYCH

Lp.Nazwa surowcaGestor centralnyGestor wojewódzki
1234
1.Drewno opałoweMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoOkręgowe zarządy lasów państwowych
2.GrzybyZjednoczenie Leśnej Produkcji NiedrzewnejPrzedsiębiorstwa leśnej produkcji niedrzewnej "Las"
3.Materiały ścienneCentrala Materiałów BudowlanychWojewódzkie centrale materiałów budowlanych
4.Nawozy wapienneBiuro Zbytu Wapna i GipsuBiuro Zbytu Wapna i Gipsu
5.Owoce krajoweMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuWydziały skupu prezydiów wojewódzkich rad narodowych
6.PiasekCentrala Materiałów BudowlanychWojewódzkie centrale materiałów budowlanych
7.PospółkaCentrala Materiałów BudowlanychWojewódzkie centrale materiałów budowlanych
8.Runo leśneZjednoczenie Leśnej Produkcji NiedrzewnejPrzedsiębiorstwa leśnej produkcji niedrzewnej "Las"
9.SianoMinisterstwo RolnictwaWydziały rolnictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych
10.SłomaMinisterstwo RolnictwaWydziały rolnictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych
11.(skreślona)
12.TrzcinaZespół Wikliniarsko-Trzciniarski przy Komitecie Drobnej WytwórczościWydziały przemysłu prezydiów wojewódzkich rad narodowych
13.WarzywaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuWydziały skupu prezydiów wojewódzkich rad narodowych
14.WiklinaZespół Wikliniarsko-Trzciniarski przy Komitecie Drobnej WytwórczościWydziały przemysłu prezydiów wojewódzkich rad narodowych
15.ŻwirCentrala Materiałów BudowlanychWojewódzkie centrale materiałów budowlanych
1 § 1 pkt 11 skreślony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 182 z dnia 18 czerwca 1968 r. (M.P.68.26.168) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 czerwca 1968 r.
2 Załącznik:

-zmieniony przez § 3 ust.1 uchwały nr 108 z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie zmiany nadzoru i koordynacji działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych (M.P.67.31.145) z dniem 3 czerwca 1967 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 182 z dnia 18 czerwca 1968 r. (M.P.68.26.168) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 czerwca 1968 r.