Uprawnienia organów gromadzkich rad narodowych do wstrzymywania czynności egzekucyjnych przeciwko rolnikom. - M.P.1961.21.102 - OpenLEX

Uprawnienia organów gromadzkich rad narodowych do wstrzymywania czynności egzekucyjnych przeciwko rolnikom.

Monitor Polski

M.P.1961.21.102

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 lutego 1961 r.
w sprawie uprawnień organów gromadzkich rad narodowych do wstrzymywania czynności egzekucyjnych przeciwko rolnikom.

Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. Nr 21, poz. 84 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
1.
Przewodniczący gromadzkiej rady narodowej, a w razie jego nieobecności sekretarz gromadzki, jest uprawniony do doraźnego wstrzymania czynności egzekucyjnych poborcy skarbowego w następujących przypadkach:
1)
gdy zachodzi oczywista omyłka co do osoby dłużnika lub co do egzekwowanej należności;
2)
gdy zaszły nowe nie znane organowi finansowemu prezydium powiatowej rady narodowej lub nie rozpatrzone przez ten organ nadzwyczajne okoliczności stanowiące uzasadnioną podstawę do przyznania ulgi lub zastosowania umorzenia bądź wstrzymania postępowania egzekucyjnego, np. klęska żywiołowa, śmierć w rodzinie podatnika itp.
2.
Poborca skarbowy jest obowiązany zgłosić się do przewodniczącego gromadzkiej rady narodowej lub do sekretarza gromadzkiego przed rozpoczęciem pracy na terenie gromady i poinformować o czynnościach, których ma dokonać.
W razie wstrzymania egzekucji biuro gromadzkiej rady narodowej bezzwłocznie zawiadamia o tym pisemnie organ finansowy, który delegował poborcę skarbowego, z podaniem motywów wstrzymania.
1.
Organ finansowy prezydium powiatowej rady narodowej bada sprawę po złożeniu przez poborcę skarbowego sprawozdania z czynności, których miał dokonać, i – stosownie do wyników – zarządza dalsze wstrzymanie egzekucji albo jej kontynuowanie. O przyczynach kontynuowania egzekucji organ finansowy powiadamia prezydium gromadzkiej rady narodowej. W tym przypadku przewodniczący gromadzkiej rady narodowej nie może wstrzymać egzekucji po raz drugi w trybie § 1 ust. 1.
2.
O faktach nieuzasadnionego wstrzymania egzekucji w trybie § 1 ust. 1 oraz o zamierzonym kontynuowaniu egzekucji organ finansowy informuje przewodniczącego prezydium powiatowej rady narodowej, przedstawiając odpowiednie wnioski.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.