Uprawnienia akademii wojskowych do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk wojskowych.

Monitor Polski

M.P.1979.11.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 kwietnia 1979 r.
w sprawie uprawnień akademii wojskowych do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk wojskowych.

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 192) zarządza się, co następuje:
1.
Stopień naukowy doktora nauk wojskowych nadawany jest w:
1)
Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego,
2)
Wojskowej Akademii Politycznej imienia Feliksa Dzierżyńskiego,
3)
Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego,
4)
Wojskowej Akademii Medycznej imienia Generała Dywizji Bolesława Szareckiego,
5)
Wyższej Szkole Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte.
2.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych nadawany jest w:
1)
Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego,
2)
Wojskowej Akademii Politycznej imienia Feliksa Dzierżyńskiego,
3)
Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego,
4)
Wojskowej Akademii Medycznej imienia Generała Dywizji Bolesława Szareckiego.
Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie uprawnień akademii wojskowych do nadawana stopni naukowych w zakresie nauk wojskowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.