Monitor Polski

M.P.1981.19.156

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 1981 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 31 lipca 1981 r.
w sprawie upoważnienia Rządu do dokonywania zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1981 r.

1. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Rząd informacją o aktualnym stanie gospodarki, uwzględniającą obecny stan zaawansowania realizacji narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1981 r., biorąc zwłaszcza pod uwagę niekorzystne wyniki gospodarowania osiągnięte w pierwszym półroczu br., krótszy czas pracy w wyniku wprowadzenia 5-dniowego tygodnia pracy, duży przyrost dochodów ludności, gorszą sytuację w bilansie płatniczym kraju, co w konsekwencji spowodowało głębokie zachwianie proporcji przyjętych w tym planie, postanawia, co następuje:
1) uchyla się ust. 3 w rozdziale III uchwały Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1981 r. (Monitor Polski Nr 5, poz. 20);
2) upoważnia się Rząd do wprowadzania niezbędnych zmian w planie w zależności od kształtowania się warunków i sytuacji gospodarczej, przy zachowaniu, jako celu nadrzędnego - ochrony warunków życia społecznego, a zwłaszcza grup ludności o najniższych dochodach;
3) zobowiązuje się Rząd do niezwłocznej korekty narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1981 r., która zapewni:
a) warunki do kierowania realizacją zadań planowych,
b) gospodarowanie ograniczonymi zasobami materiałowymi i dewizowymi uwzględniające przede wszystkim:
- zaopatrzenie ludności w podstawowe artykuły żywnościowe,
- produkcję środków produkcji dla gospodarki żywnościowej,
- produkcję środków ochrony zdrowia i higieny osobistej,
- produkcję podstawowych wyrobów przemysłu lekkiego, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży,
- produkcję na eksport,
- produkcję części zamiennych warunkujących eksploatację i użytkowanie posiadanego majątku narodowego i zapobiegających jego dekapitalizacji,
- zapewnienie warunków wydawania i upowszechniania prasy i książek, zwłaszcza podręczników szkolnych i akademickich oraz czasopism naukowych;
4) uznaje się za uzasadniony w obecnych warunkach wprowadzony przez Rząd reglamentowany rozdział wśród ludności podstawowych artykułów spożywczych;
5) zobowiązuje się Rząd do wzmożenia działalności zmierzającej do normalizowania i stabilizowania sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, a zwłaszcza zaopatrzenia materiałowo-technicznego w gospodarce, przywracania rytmu w działalności gospodarczej oraz usprawnienia zaopatrzenia ludności w podstawowe artykuły żywnościowe.
2. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zwraca się z apelem do całego społeczeństwa o aktywne poparcie dla podejmowanych przez Rząd działań mających na celu zahamowanie pogarszającego się stanu gospodarki oraz wysiłków zmierzających do normalizacji, a następnie stopniowej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.
3. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zobowiązuje Radę Ministrów do okresowego informowania Sejmu o działaniach podejmowanych w tej dziedzinie w II półroczu 1981 r.