Monitor Polski

M.P.1954.A-61.813

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 29 maja 1954 r.
w sprawie upoważnienia podległych przedsiębiorstw państwowych handlu detalicznego do dokonywania zakupów artykułów przemysłowych u osób nie wymienionych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 494) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Państwowe przedsiębiorstwa handlu detalicznego mogą w ramach swej działalności zakupywać od osób nie wymienionych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448 oraz z 1952 r. Nr 19, poz. 116) w celu dalszej odsprzedaży artykuły przemysłowe rozprowadzane przez centrale prywatnego przemysłu oraz wytwarzane przez rzemieślników - przy zachowaniu jedynie przepisów niniejszego zarządzenia bez obowiązku stosowania się do wymagań powołanej we wstępie ustawy i przepisów na jej. podstawie wydanych.
2. Dokonywanie zakupów odbywa się w ramach zatwierdzonych kwartalno-miesięcznych planów zakupów.
§  2. Państwowe przedsiębiorstwa handlu detalicznego, korzystające z uprawnień, przyznanych niniejszym zarządzeniem, obowiązane są do sporządzania, w ramach operatywnych kwartalno-miesięcznych planów zakupów, odrębnych planów zakupów artykułów przemysłowych, pochodzących ze źródeł, o których mowa w § 1 ust. 1.
§  3. Zamieszczenie artykułu w kwartalno-miesięcznym planie zakupów następuje na podstawie stwierdzenia przez właściwe przedsiębiorstwo uspołecznionego handlu hurtowego oraz wydział przemysłu prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi), że artykuł nie jest produkowany przez przemysł uspołeczniony bądź że jest produkowany w ilościach niedostatecznych.
§  4. Wartość jednorazowego zakupu od jednego dostawcy nie uspołecznionego nie może przekraczać sumy zł 15.000.
§  5. Dokonywanie zakupów w ramach planów kwartalno-miesięcznych, o których mowa w § 2 i 3, odbywa się po zasięgnięciu opinii komisji. Komisja składa się z zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa do spraw handlowych jako przewodniczącego, kierownika właściwego działu, sekcji lub referatu i wyspecjalizowanego w danej branży pracownika oraz przedstawiciela istniejącej w przedsiębiorstwie komórki związku zawodowego.
§  6. Zakupy powinny być dokonywane po obowiązujących cenach.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.