Monitor Polski

M.P.1950.A-10.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 10 stycznia 1950 r.
w sprawie upoważnienia podległych Ministrowi Komunikacji organów do udzielania zamówień w zakresie dostaw i robót osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448) zarządza się w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Budownictwa, co następuje:
§  1. Upoważnia się do dnia 31 grudnia 1950 r. jednostki organizacyjne, wymienione w załączonym wykazie, do wysokości sum w nim wskazanych, do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 73), bez potrzeby uzyskiwania stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez przedsiębiorstwa wskazane w tymże § 8 rozporządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Poz.Uprawnieni do udzielania zamówieńw zakresie:
robót i usług dotyczących projektodawstwa inwestycyjnego do złrobót budowlanych do złinnych robót, dostaw i usług do zł
1.Ministerstwo Komunikacji.3.000.0002.000.000500.000
2.Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".3.000.000 po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Komunikacji2.000.000500.000
3.Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Komunikacyjnych, "Państwowa Komunikacja Samochodowa", Polskie Linie Lotnicze "Lot", Polskie Biuro Podróży "Orbis", "Państwowa Żegluga Śródlądowa", Zarząd Budowy Państwowych Lotnisk Cywilnych, Państwowy Instytut Hydrologiczno Meteorologiczny, Biuro Projektów i Studiów Komunikacyjnych.1.000.000 po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Komunikacji1.000.000500.000
4."Stocznie Rzeczne", "Kamieniołomy i Klinkiernie Komunikacji", Państwowe Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych, Dyrekcje Okręgowe Dróg Wodnych, wydziały komunikacyjne w urzędach wojewódzkich, Okręgowe Zarządy Budowy Mostów Drogowych, Centrala Maszyn Drogowych, Lotnicze Warsztaty Doświadczalne, Szybowcowy Zakład Doświadczalny, Państwowe Kierownictwo Budowy Zbiornika Wodnego na rzece Dunajcu, Państwowe Kierownictwo Regulacji Wisły, Państwowe Kierownictwo Budowy Drogi Wodnej Modrzejów - Kraków - Opatowice, Państwowe Kierownictwo Studiów do spraw drogi wodnej Odra - Dunaj.-1.000.000500.000
5.Państwowe zarządy wodne, państwowe kierownictwa budowy obiektów na drogach wodnych, podległe bezpośrednio dyrekcjom okręgowym dróg wodnych, okręgowe warsztaty szybowcowe i lotnicze, powiatowe zarządy drogowe, wojewódzkie warsztaty drogowe, kierownictwa robót drogowych i mostowych, podległe bezpośrednio wydziałom komunikacyjnym urzędów wojewódzkich, kierownictwa budowy mostów drogowych, podległe bezpośrednio Okręgowym Zarządom Budowy Mostów Drogowych, kierownictwa warsztatów i wytwórni materiałów drogowych, podległe bezpośrednio Centrali Maszyn Drogowych.-500.000250.000 po uprzednim uzyskaniu upoważnienia organu bezpośrednio wyższego