§ 2. - Upoważnienie Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów... - M.P.1975.16.98 - OpenLEX

§ 2. - Upoważnienie Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.

Monitor Polski

M.P.1975.16.98

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1978 r.
§  2.
1. 3
Osobie wnoszącej terminowy wkład oszczędnościowy z dyskontem powszechna kasa oszczędności wydaje dowód przyjęcia tego wkładu, zwany dalej dowodem oszczędnościowym.
2.
Dowód oszczędnościowy jest dokumentem na okaziciela i w razie utraty nie podlega umorzeniu.
3. 4
Powszechna kasa oszczędności na życzenie osoby wnoszącej wkład nada dowodowi oszczędnościowemu charakter dowodu imiennego umiejscowionego. W razie utraty takiego dowodu podlega on umorzeniu w trybie przewidzianym dla umarzania książeczek oszczędnościowych imiennych umiejscowionych.
3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.
4 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.