Upoważnienie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechniki Warszawskiej do legalizacji narzędzi do pomiaru wielkości akustycznych.

Monitor Polski

M.P.1974.2.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI I MIAR
z dnia 29 grudnia 1973 r.
w sprawie upoważnienia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechniki Warszawskiej w Warszawie do legalizacji narzędzi do pomiaru wielkości akustycznych.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83) oraz art. 2 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar (Dz. U. Nr 11, poz. 82) zarządza się, co następuje:
1.
Upoważnia się:
1)
Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie - Instytut Podstaw Budowy Maszyn oraz
2)
Politechnikę Warszawską w Warszawie - Wydział Elektroniki - Instytut Radioelektroniki,

zwane dalej "uczelniami", do legalizacji niektórych rodzajów narzędzi do pomiaru wielkości akustycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji (Monitor Polski Nr 53, poz. 284).

2.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Instytut Podstaw Budowy Maszyn jest upoważniona do legalizacji następujących narzędzi pomiarowych:
1)
mikrofony elektrostatyczne pomiarowe (poz. 101 załącznika),
2)
mikrofony magnetoelektryczne pomiarowe (poz. 102 załącznika),
3)
mikrofony piezoelektryczne pomiarowe (poz. 103 załącznika),
4)
mierniki poziomu dźwięku techniczne i precyzyjne (poz. 106 załącznika),
5)
impulsowe mierniki poziomu dźwięku (poz. 107 załącznika),
6)
analizatory pasmowe i heterodynowe (poz. 108 załącznika),
7)
przedwzmacniacze do przetworników dźwięku i wibracji (poz. 109 załącznika).
3.
Politechnika Warszawska w Warszawie - Wydział Elektroniki - Instytut Radioelektroniki jest upoważniona do legalizacji narzędzi pomiarowych wymienionych w ust. 2 pkt 1-7, a ponadto słuchawek magnetoelektrycznych powietrznych i słuchawek piezoelektrycznych (poz. 104 i 105 załącznika).
Uczelnie dokonywać będą legalizacji narzędzi pomiarowych określonych w § 1 na potrzeby własne oraz innych jednostek organizacyjnych.
Legalizacji narzędzi pomiarowych uczelnie dokonywać będą w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami.
Od decyzji uczelni w sprawach związanych z legalizacją narzędzi pomiarowych przysługuje odwołanie do Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.