Uposażenie nauczycieli i wychowawców w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Monitor Polski

M.P.1961.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 grudnia 1960 r.
w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Na podstawie § 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców (Dz. U. z 1954 r. Nr 26, poz. 103 i Nr 31, poz. 127, z 1955 r. Nr 42, poz. 256, z 1956 r. Nr 37, poz. 168, z 1958 r. Nr 52, poz. 249 i z 1960 r. Nr 38, poz. 223) zarządza się, co następuje:
Nauczycielom (wychowawcom) zajmującym niżej wymienione stanowiska przysługują następujące miesięczne dodatki funkcyjne:
1)
kierownikowi szkoły podstawowej przy zakładzie poprawczym według stawki przewidzianej dla kierownika szkoły podstawowej specjalnej, a mianowicie:

kierownikowi szkoły liczącej do 7 oddziałów 350 zł,

kierownikowi szkoły liczącej ponad 7 oddziałów 400 zł,

2)
kierownikowi zasadniczej szkoły zawodowej przy zakładzie poprawczym według stawki przewidzianej dla dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej, a mianowicie:

kierownikowi szkoły zasadniczej liczącej do 10 oddziałów 600 zł,

kierownikowi szkoły zasadniczej liczącej od 11 do 20 oddziałów 750 zł,

3)
kierownikowi warsztatów w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich według stawki przewidzianej dla kierownika warsztatów szkolnych szkolących do 300 uczniów 300 zł,
4)
zastępcy kierownika warsztatów w zakładzie poprawczym - według stawki przewidzianej dla zastępcy kierownika warsztatów 200 zł,
5)
dyrektorowi zakładu poprawczego (kierownikowi schroniska dla nieletnich) według stawki przewidzianej dla dyrektora zakładu wychowawczego lub pogotowia opiekuńczego, a mianowicie:

zakładu (schroniska) liczącego do 80 wychowanków 500 zł,

zakładu (schroniska) liczącego ponad 80 wychowanków 650 zł,

6)
zastępcy dyrektora zakładu poprawczego według stawki przewidzianej dla zastępcy dyrektora zakładu wychowawczego, specjalnego zakładu wychowawczego lub kierownika pogotowia opiekuńczego 250 zł,
7)
kierownikowi internatu według stawki przewidzianej dla kierownika internatu, a mianowicie:

internatu liczącego do 200 wychowanków 350 zł,

internatu liczącego ponad 200 wychowanków 450 zł,

8)
kierownikowi świetlicy według stawki przewidzianej dla kierownika świetlicy szkolnej, a mianowicie:

świetlicy liczącej do 200 wychowanków 200 zł,

świetlicy liczącej ponad 200 wychowanków 250 zł.

1.
Dyrektorzy zakładów i kierownicy schronisk dla nieletnich bezzwłocznie przeszeregują nauczycieli i wychowawców podległych zakładów.
2.
Przez przeszeregowanie rozumieć należy zarówno ustalenie stawek uposażenia zasadniczego, jak i dodatku funkcyjnego z mocą od dnia 1 września 1960 r. Przeszeregowanie następuje na piśmie.
Dodatki funkcyjne dyrektorom zakładów poprawczych i kierownikom schronisk dla nieletnich przyznaje Dyrektor Departamentu Spraw Nieletnich.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1960 r.