Umundurowanie na rozprawie sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej oraz sędziów sądów wojskowych i ławników w sądach wojskowych.

Monitor Polski

M.P.1995.39.469

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 lipca 1995 r.
w sprawie umundurowania na rozprawie sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej oraz sędziów sądów wojskowych i ławników w sądach wojskowych.

Na podstawie art. 25 § 2 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 23, poz. 166, z 1989 r. Nr 73, poz. 436, z 1991 r. Nr 113, poz. 491 i z 1995 r. Nr 89, poz. 443), art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36) oraz art. 67 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 165) zarządza się, co następuje:
1.
Strojem urzędowym sędziego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i sędziego sądu wojskowego oraz ławnika w sądzie wojskowym jest na rozprawie mundur wyjściowy w zestawieniu z kurtką wyjściową, a sędziego przewodniczącego ponadto łańcuch z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Od wymagań określonych w ust. 1 są zwolnieni ławnicy w sądach wojskowych wyznaczeni spośród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, którym nie wydano na wyposażenie mundurów wyjściowych.
1.
Sędzia przewodniczący nakłada łańcuch z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na ramiona pod naramienniki kurtki wyjściowej w ten sposób, żeby zewnętrzna linia łańcucha przebiegała 2-4 cm od wszycia rękawa. Inicjały "RP" powinny znajdować się na środku kurtki, na wysokości pierwszego górnego guzika.
2.
Sędzia przewodniczący występujący w ubiorze wyjściowym oficera marynarki wojennej nakłada łańcuch na ramiona w ten sposób, żeby zewnętrzna linia łańcucha przebiegała 2-4 cm od wszycia rękawa. Inicjały "RP" powinny znajdować się na środku kurtki, na wysokości linii pierwszych górnych guzików.
Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 89/MON z dnia 26 października 1990 r. w sprawie stroju urzędowego na rozprawie sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego oraz sędziów sądów wojskowych (Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej poz. 97).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.