Umundurowanie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Monitor Polski

M.P.1969.49.375

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1974 r.

UCHWAŁA Nr 202
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 1969 r.
w sprawie umundurowania członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa, zwanego dalej w skrócie KTP, otrzymują umundurowanie na koszt zakładu pracy, w którym pełnią służbę.
2. 1
Prawo do umundurowania powstaje z dniem zawiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy.
3.
Umundurowanie składa się z ubioru zimowego i letniego.
4.
Normy zaopatrzenia w umundurowanie oraz okresy używalności określa załącznik nr 1 do uchwały.
1.
Umundurowanie jest koloru granatowego, dystynkcje - koloru złotego, otoki czapek - koloru ciemnobłękitnego, a obuwie - koloru czarnego.
2.
Wzory umundurowania i dystynkcji służbowych członków KTP określa załącznik nr 2 do uchwały.
3.
Wzory umundurowania i dystynkcji służbowych dla członków KTP pełniących służbę na statkach morskich oraz w portach morskich określa Minister Żeglugi w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
4.
Szczegółowe zasady wydawania umundurowania określa Minister Spraw Wewnętrznych.
5.
Normy materiałów wydawanych w zamian przedmiotów gotowych oraz rodzaje i gatunki materiałów, z których wykonywane są poszczególne przedmioty, określa Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Lekkiego.
Okres używalności umundurowania liczy się od dnia faktycznego wydania.
1.
Przedmioty umundurowania według nowych wzorów określonych w załączniku nr 1 mogą być wydane przez zakłady pracy po wyczerpaniu posiadanych zapasów umundurowania według dotychczasowych wzorów.
2.
Wydanie nowych przedmiotów umundurowania członkom KTP może nastąpić po upływie okresu używalności przedmiotów umundurowania, wydanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
1.
W razie wydalenia ze służby lub zwolnienia na własną prośbę członek KTP obowiązany jest uiścić kwotę odpowiadającą wartości posiadanego umundurowania, obliczoną za czas od dnia rozwiązania stosunku służbowego do końca okresu używalności umundurowania.
2.
Umundurowanie przechodzi na własność użytkownika w razie rozwiązania stosunku pracy w innych wypadkach niż określone w ust. 1, a także po upływie ustalonych okresów używalności.
3. 2
Członkowie KTP, z którymi zawarto umowę o pracę na czas określony, po wygaśnięciu tej umowy zwracają posiadane umundurowanie.
1.
W razie utraty lub zniszczenia umundurowania przed upływem okresu używalności członek KTP otrzymuje nowe odpowiednie umundurowanie na koszt zakładu pracy, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło bez jego winy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych. W tych wypadkach okres używalności nowo wydanych przedmiotów należy liczyć od daty ich wydania.
2.
Jeżeli utrata lub przedwczesne zniszczenie umundurowania nastąpiło z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1, członek KTP otrzymuje nowe umundurowanie po uiszczeniu tej części równowartości utraconego lub zniszczonego umundurowania, jaka przypada za czas od dnia utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności.
3.
Zakład pracy pokrywa również koszty naprawy i prania umundurowania, jeżeli uszkodzenie lub zabrudzenie nastąpiło bez winy użytkownika i przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
1.
W zamian za umundurowanie członkowi KTP wypłaca się równowartość pieniężną, jeżeli:
1)
nie wydano członkowi KTP przysługującego umundurowania, a stosunek służbowy lub umowa o pracę uległy rozwiązaniu,
2)
umundurowanie przydzielono członkowi KTP w terminie późniejszym od nabycia prawa,
3)
członek KTP zadeklarował użytkowanie przedmiotów umundurowania przez okres dłuższy od normatywnego.
2.
Wysokość oraz szczegółowe zasady wypłacania równowartości pieniężnej określi Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz innym zainteresowanym ministrom i prezydiom wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA DLA CZŁONKÓW KORPUSU TECHNICZNEGO POŻARNICTWA

Lp.Nazwa przedmiotuJednostka miaryIlośćOkres używalności w latachUwagi
1Czapka garnizonowasztuka13
2Płaszcz uniwersalny z podpinkąsztuka13
3Kurtka zimowasztuka12
4Spodnie zimowesztuka12dla kobiet spódnica
5Kurtka letniasztuka13
6Spodnie letniesztuka13dla kobiet spódnica
7Krawatsztuka12
8Koszulasztuka32
9Szalik sztuka13
10Skarpetkipara31
11Trzewikipara13dla kobiet botki
12Półbutypara13
13Dystynkcje służbowe i oznakikomplet-odpowiednio do okresu używalności przedmiotu umundurowania, do którego zostały wydane

ZAŁĄCZNIK Nr 2 3

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

WZORY UMUNDUROWANIA I DYSTYNKCJI CZŁONKÓW KORPUSU TECHNICZNEGO POŻARNICTWA

grafika

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 73 z dnia 28 marca 1974 r. (M.P.74.11.83) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 kwietnia 1974 r.
2 § 5 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 73 z dnia 28 marca 1974 r. (M.P.74.11.83) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 kwietnia 1974 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 i 4 uchwały nr 73 z dnia 28 marca 1974 r. (M.P.74.11.83) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 kwietnia 1974 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.