Monitor Polski

M.P.2019.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2018 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ustanowieniu Wspólnej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i technicznej,
podpisana w Algierze dnia 25 listopada 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zwane dalej "Stronami",

biorąc pod uwagę więzi przyjaźni łączące obydwa narody - polski i algierski,

uwzględniając komplementarność potencjału gospodarczego obydwu Państw w różnych dziedzinach gospodarki,

pragnąc rozwijać więzi współpracy i partnerstwa między instytucjami i przedsiębiorcami obydwu Państw w obszarze gospodarczym, handlowym, kulturalnym, naukowym i technicznym w oparciu o wspólne interesy i w poszanowaniu zasady równości,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Strony postanawiają ustanowić Wspólną Komisję do spraw współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i technicznej, zwaną dalej "Wspólną Komisją".

Artykuł  2

Wspólna Komisja odpowiedzialna jest, zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w każdym z obydwu Państw, za następujące działania:

1) badanie możliwości rozwoju projektów współpracy i partnerstwa między instytucjami obydwu Państw w obszarze gospodarczym, handlowym, naukowym i technicznym;
2) dokonywanie przeglądu i ocenę projektów współpracy proponowanych przez instytucje obydwu Państw w obszarach wymienionych powyżej;
3) analizowanie stanu zaawansowania projektów proponowanych podczas posiedzeń Wspólnej Komisji oraz formułowanie propozycji mających na celu rozwiązanie ewentualnych przeszkód, które mogą utrudniać realizację wybranych projektów współpracy;
4) sprzyjanie projektom partnerstwa gospodarczego i inwestycji bezpośrednich między przedsiębiorcami z różnych sektorów gospodarki;
5) promowanie zawierania porozumień dwustronnych między instytucjami obydwu Państw zaangażowanymi we wdrażanie projektów współpracy;
6) sporządzanie podczas każdego posiedzenia Wspólnej Komisji bilansu współpracy

i dwustronnego partnerstwa w wyżej wymienionych obszarach.

Artykuł  3

Wspólnej Komisji będzie współprzewodniczył członek Rządu wybrany przez każdą ze Stron, a w jej składzie znajdą się osoby reprezentujące obszary współpracy będące przedmiotem zainteresowania.

Artykuł  4

Wspólna Komisja zbierać się będzie na posiedzeniach odbywających się co dwa lata, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, z zachowaniem możliwości wcześniejszego zwoływania jej posiedzeń w uzasadnionych przypadkach.

Artykuł  5

Termin oraz miejsce posiedzeń Wspólnej Komisji są ustalane drogą dyplomatyczną, w drodze wzajemnego porozumienia, z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Artykuł  6
1.  Z posiedzeń Wspólnej Komisji sporządza się protokół podpisywany przez współprzewodniczących Wspólnej Komisji.
2.  Strony dokonują wymiany - drogą dyplomatyczną - proponowanego projektu protokołu przed zwołaniem posiedzenia Wspólnej Komisji.
3.  Inicjatywę przedstawienia projektu protokołu podejmuje Strona, która będzie gospodarzem posiedzenia Wspólnej Komisji.
Artykuł  7
1.  Wspólna Komisja może, w razie potrzeby, ustanowić stałe lub tymczasowe międzysektorowe podkomisje, które zbierać się będą w okresach między posiedzeniami Wspólnej Komisji.
2.  Podkomisje składają sprawozdanie Wspólnej Komisji podczas jej posiedzenia; Wspólna Komisja może zatwierdzić, zmienić lub odrzucić sprawozdania podkomisji.
Artykuł  8
1.  Strony postanawiają powołać Wspólny Komitet Monitorujący realizację decyzji podjętych przez Wspólną Komisję.
2.  Wspólny Komitet Monitorujący zbiera się corocznie, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.
3.  Wspólny Komitet Monitorujący bada stan realizacji decyzji podjętych przez Wspólną Komisję w każdym z sektorów oraz wniosków podkomisji, zanim zostaną one przedstawione na posiedzeniu plenarnym Wspólnej Komisji.
Artykuł  9

Każda ze Stron ponosi we własnym zakresie koszty związane z udziałem jej przedstawicieli w posiedzeniach Wspólnej Komisji.

Artykuł  10

Ewentualne rozbieżności dotyczące interpretacji postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez obydwie Strony w drodze dialogu, drogą dyplomatyczną.

Artykuł  11
1.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po późniejszej notyfikacji, w której Strony powiadomiły się wzajemnie - na piśmie i wykorzystując drogę dyplomatyczną - o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia jej w życie.
2.  Niniejsza Umowa zawarta jest na okres 10 lat. Będzie ona automatycznie przedłużana na kolejne takie same okresy, chyba że jedna ze Stron powiadomi drugą Stronę na piśmie - z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem - o zamiarze wypowiedzenia Umowy.
Artykuł  12

Za zgodą obydwu Stron, do niniejszej Umowy mogą zostać wprowadzone zmiany. Wprowadzone zmiany wejdą w życie zgodnie z postanowieniami Artykułu 11 ustęp 1 niniejszej Umowy.

Artykuł  13

W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy zastąpi ona Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej

i Ludowej o utworzeniu Komitetu Mieszanego do spraw współpracy gospodarczej

i naukowo-technicznej, sporządzoną w Algierze w dniu 21 sierpnia 1973 r.

Na dowód czego, niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Algierze dnia 25 listopada 2017 r., w dwóch egzemplarzach, w językach: polskim, arabskim i francuskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

W przypadku rozbieżności dotyczących interpretacji postanowień niniejszej Umowy, tekst w języku francuskim będzie uważany za rozstrzygający.