Umowa o transporcie lotniczym. Luanda.1976.04.24. - M.P.2021.956 - OpenLEX

Umowa o transporcie lotniczym. Luanda.1976.04.24.

Monitor Polski

M.P.2021.956

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 sierpnia 1979 r.

UMOWA
o transporcie lotniczym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Ludowej Republiki Angoli,
podpisana w Luandzie dnia 24 kwietnia 1976 r.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Ludowej Republiki Angoli, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami" -

uznając znaczenie transportu lotniczego jako środka służącego tworzeniu i utrzymywaniu przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodami obydwu krajów,

chcąc zapewnić rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie transportu lotniczego,

pragnąc zawrzeć umowę w celu ustanowienia regularnej komunikacji lotniczej między swoimi krajami, oraz

uważając za pożądane przyjęcie w tej komunikacji zasad i postanowień Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku -

ustanowiły swoich przedstawicieli, którzy, należycie do tego upoważnieni, zgodzili się na następujące postanowienia:

1. 
Dla celów niniejszej Umowy i jej Załącznika:
a)
określenie "władza lotnicza" oznacza w przypadku Polski - Ministra Komunikacji, a w przypadku Angoli - Sekretarza Stanu do Spraw Komunikacji, albo, w obydwu przypadkach, każdą osobę lub organ, uprawnione do wykonywania funkcji należących do wymienionych władz;
b)
wyraz "Konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku oraz obejmuje każdy załącznik przyjęty zgodnie z artykułem 90 tej Konwencji, jak i wszelką zmianę załączników lub Konwencji dokonaną zgodnie z jej artykułami 90 i 94, o ile dane załączniki i zmiany zostały przyjęte przez obydwie Umawiające się Strony;
c)
wyraz "terytorium" ma znaczenie ustalone w artykule 2 Konwencji;
d)
określenia "linia lotnicza" lub "komunikacja lotnicza", "międzynarodowa linia lotnicza" lub "międzynarodowa komunikacja lotnicza", "przedsiębiorstwo transportu lotniczego" i "lądowanie w celach niehandlowych" mają znaczenie ustalone odpowiednio w punktach a, b, c i d artykułu 96 Konwencji;
e)
określenie "wyznaczone przedsiębiorstwo" oznacza każde przedsiębiorstwo transportu lotniczego, które zostało wyznaczone przez Umawiającą się Stronę w celu eksploatowania uzgodnionych linii na trasach określonych w Załączniku niniejszej Umowy i które otrzymało zezwolenie eksploatacyjne, zgodnie z postanowieniami Artykułu 3 niniejszej Umowy.
1. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa ustalone w niniejszej Umowie w celu założenia regularnych międzynarodowych linii lotniczych na trasach określonych w Załączniku niniejszej Umowy. Linie te i trasy nazwane są dalej odpowiednio "uzgodnionymi liniami" i "określonymi trasami".
2. 
Przedsiębiorstwo wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę będzie korzystać przy eksploatacji uzgodnionej linii na określonej trasie z następujących praw:
a)
przelotu przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez lądowania,
b)
lądowania na tym terytorium w celach niehandlowych,
c)
zabierania i wyładowywania w ruchu międzynarodowym pasażerów, poczty i towarów w punktach wyszczególnionych na określonych trasach, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i jej Załącznika.
1. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć przedsiębiorstwo transportu lotniczego do eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach. Wyznaczenie to będzie pisemnie podane do wiadomości przez władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Umawiająca się Strona, która otrzymała zawiadomienie o wyznaczeniu, powinna, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3 i 4 niniejszego Artykułu, udzielić niezwłocznie przedsiębiorstwu wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę zezwolenia eksploatacyjnego.
3. 
Władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą zażądać od przedsiębiorstwa wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę udowodnienia, że jest ono w stanie spełnić wymagania przewidziane w przepisach prawnych normalnie i rozsądnie stosowanych przez te władze do eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych, zgodnie z postanowieniami Konwencji.
4. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówić udzielenia zezwolenia eksploatacyjnego przewidzianego w ustępie 2 niniejszego Artykułu, albo poddać wykonywanie przez wyznaczone przedsiębiorstwo praw określonych w Artykule 2 takim warunkom, jakie uzna za potrzebne, jeżeli ta Umawiająca się Strona nie uzyska dowodu, iż przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa należą do Umawiającej się Strony wyznaczającej przedsiębiorstwo, albo do jej obywateli lub osób prawnych mających jej przyzależność państwową.
5. 
Z chwilą otrzymania zezwolenia eksploatacyjnego, przewidzianego w ustępie 2 niniejszego Artykułu, wyznaczone przedsiębiorstwo będzie mogło w każdym czasie rozpocząć eksploatację każdej uzgodnionej linii pod warunkiem, że w stosunku do tej linii obowiązuje taryfa ustalona zgodnie z postanowieniami Artykułu 8 niniejszej Umowy.
1. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo cofnięcia zezwolenia eksploatacyjnego lub zawieszenia wykonywania przez przedsiębiorstwo wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę praw określonych w Artykule 2 niniejszej Umowy, albo poddania wykonywania tych praw takim warunkom, jakie uzna za potrzebne:
a)
w każdym przypadku, gdy nie posiada dowodu, iż zasadnicza część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa należy do Umawiającej się Strony wyznaczającej przedsiębiorstwo, albo do jej obywateli lub osób prawnych mających przynależność państwową tej Umawiającej się Strony, albo
b)
w przypadku nieprzestrzegania przez to przedsiębiorstwo przepisów prawnych Umawiającej się Strony przyznającej prawa, albo
c)
w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie prowadzi eksploatacji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie i jej Załączniku.
2. 
Prawo takie będzie można wykonać dopiero po przeprowadzeniu konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną, chyba, że niezwłoczne cofnięcie zezwolenia, zawieszenie jego wykonania lub nałożenie warunków przewidzianych w ustępie 1 niniejszego Artykułu będzie niezbędne w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom przepisów prawnych.
1. 
Wyznaczone przedsiębiorstwa obydwu Umawiających się Stron będą miały właściwe i jednakowe możliwości eksploatowania uzgodnionych linii na określonych trasach między ich terytoriami.
2. 
Przy eksploatowaniu uzgodnionych linii wyznaczone przedsiębiorstwo każdej Umawiającej się Strony będzie uwzględniać interesy wyznaczonego przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony w taki sposób, ażeby nie oddziaływać ujemnie na usługi świadczone przez to przedsiębiorstwo na tych samych trasach lub na częściach tych tras.
3. 
Zdolność przewozowa, którą mają zapewnić wyznaczone przedsiębiorstwa w celu wyładowywania i załadowywania w ruchu międzynarodowym pasażerów, towarów i poczty zgodnie z odpowiednią częścią Załącznika, powinna być zrównoważona z zapotrzebowaniem na przewozy.
4. 
Całkowita zdolność przewozowa będzie, w miarę możliwości, dzielona równo pomiędzy wyznaczone przedsiębiorstwa, o ile nie uzgodniono inaczej stosownie do postanowień ustępu 7 niniejszego Artykułu.
5. 
Zdolność przewozowa, która ma być oferowana na określonych trasach, będzie od czasu do czasu omawiana, uzgadniana i rewidowana przez władze lotnicze obydwu Umawiających się Stron.
6. 
W celu zaspokojenia nieprzewidzianych potrzeb przewozowych o charakterze przejściowym, wyznaczone przedsiębiorstwa mogą, niezależnie od postanowień ustępów 3 i 4 niniejszego Artykułu, uzgodnić między sobą takie czasowe zwiększenie zdolności przewozowej, jakie odpowiadać będzie tym potrzebom.
7. 
Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwo jednej Umawiającej się Strony nie życzyłoby sobie na stałe lub przejściowo, w całości lub w części, oferować zdolność przewozową przypadającą mu w myśl poprzedzających ustępów, wyznaczone przedsiębiorstwa mogą ustalić na warunkach między nimi uzgodnionych, że wyznaczone przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony będzie oferować dodatkową zdolność przewozową tak, ażeby utrzymać całkowitą zdolność przewozową uzgodnioną w myśl poprzedzających ustępów. Jednak warunkiem wszelkich takich ustaleń będzie, że jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwo pierwszej Umawiającej się Strony zechce w jakimkolwiek czasie rozpocząć eksploatację albo zwiększyć zdolność przewozową swoich linii w ramach całkowitej zdolności przewozowej przypadającej mu w myśl poprzedzających ustępów, oraz w rozsądnym czasie uprzedzi o swoim zamiarze, wtedy wyznaczone przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony zaniecha odpowiednio, w całości lub w części, oferowania dodatkowej zdolności przewozowej.
8. 
Wyznaczone przedsiębiorstwa każdej Umawiającej się Strony będą dostarczać władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony, na ich żądanie, statystyk eksploatacyjnych dotyczących wykorzystywania oferowanej zdolności przewozowej, łącznie z informacjami dotyczącymi kosztów eksploatacji na każdej z określonych tras.
9. 
Władze lotnicze Umawiających się Stron będą się wzajemnie konsultować w sprawie stosowania postanowień niniejszego Artykułu w przypadku nieporozumienia między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lub gdy wymienione władze uznają to za pożyteczne,
1. 
Wyznaczone przedsiębiorstwa obydwu Umawiających się Stron określą w drodze bezpośredniego porozumienia częstotliwość lotów, rozkłady lotów i ogólnie biorąc - ekonomiczne i techniczne warunki eksploatowania uzgodnionych linii. Porozumienie w taki sposób osiągnięte może podlegać zatwierdzeniu władz lotniczych Umawiających się Stron zgodnie z przepisami prawnymi, każdej Umawiającej się Strony.
2. 
Rozkład lotów na uzgodnionych liniach będzie przedstawiony do zatwierdzenia władzom lotniczym obydwu Umawiających się Stron przynajmniej 30 /trzydzieści/ dni przed rozpoczęciem eksploatacji tych linii. Wszelkie zmiany rozkładu lotów będą również przedstawione władzom lotniczym do zatwierdzenia.

Wyznaczone przedsiębiorstwa mogą zawrzeć wzajemne porozumienia techniczne i handlowe w sprawie współpracy we wspólnej eksploatacji uzgodnionych linii; porozumienia takie, w zależności od potrzeby, będą przedstawione do zatwierdzenia władzom lotniczym obydwu Umawiających się Stron.

1. 
Wyraz "taryfa" oznacza w poniższych ustępach opłaty za przewóz pasażerów, bagażu i towarów oraz warunki stosowania tych opłat, łącznie z opłatami i warunkami agencyjnymi i dotyczącymi innych usług pomocniczych, jednak z wyłączeniem wynagrodzenia i warunków dotyczących przewozu poczty.
2. 
Taryfy na każdej uzgodnionej linii będą ustanowione w rozsądnej wysokości, z należytym uwzględnieniem wszystkich wchodzących w grę czynników, łącznie z kosztem eksploatacji, rozsądnym zyskiem, charakterystyką każdej linii oraz taryfami innych przedsiębiorstw transportu lotniczego obsługujących w całości lub w części te same trasy.
3. 
Taryfy, o których mowa w ustępie 2 niniejszego Artykułu, będą, o ile możliwe, uzgadniane pomiędzy zainteresowanymi wyznaczonymi przedsiębiorstwami obydwu Umawiających się Stron po konsultacji z innymi przedsiębiorstwami transportu lotniczego eksploatującymi w całości lub w części te same linie, a uzgodnienie takie, o ile możliwe, powinno być osiągnięte stosownie do procedury ustalania taryf ustanowionej przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego.
4. 
Taryfy uzgodnione w taki sposób będą przedstawione do zatwierdzenia władzom lotniczym Umawiających się Stron co najmniej 90 / dziewięćdziesiąt / dni przed dniem proponowanego wprowadzenia; w szczególnych przypadkach termin ten może ulec skróceniu za zgodą wymienionych władz.
5. 
Zatwierdzenie może być dokonane w sposób wyraźny. Jeżeli żadna z władz lotniczych nie zawiadomi o niezatwierdzeniu taryf w ciągu 30 /trzydziestu/ dni od daty ich przedstawienia zgodnie z ustępem 4 niniejszego Artykułu, taryfy będzie się również uważać za zatwierdzone. W przypadku skrócenia terminu na przedstawienie taryf, jak przewiduje ustęp 4, władze lotnicze mogą uzgodnić, że okres, w którym należy zawiadomić o niezatwierdzeniu, będzie krótszy od 30 /trzydziestu/ dni.
6. 
Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa nie mogą uzgodnić taryfy, albo jeżeli z jakichkolwiek innych powodów nie można ustalić taryfy w sposób zgodny z postanowieniami ustępu 3 niniejszego Artykułu, albo jeżeli w ciągu pierwszych 30 /trzydziestu/ dni terminu 90 /dziewięćdziesięciu/ dni wymienionego w ustępie 4 niniejszego Artykułu władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony zawiadomią władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony o swym niezadowoleniu z powodu jakiejkolwiek taryfy uzgodnionej stosownie do postanowień ustępu 3 niniejszego Artykułu, władze lotnicze obydwu Umawiających się Stron będą się starały, po konsultacji z władzami lotniczymi innych Państw, których opinię uznają za użyteczną, ustalić taryfę w drodze wzajemnego porozumienia
7. 
Jeżeli władze lotnicze nie będą mogły osiągnąć porozumienia co do jakiejś taryfy przedstawionej im w myśl ustępu 4 niniejszego Artykułu, albo co do ustalenia jakiejś taryfy w myśl ustępu 6 niniejszego Artykułu, spór będzie załatwiony zgodnie z. postanowieniami Artykułu 18 niniejszej Umowy.
8. 
Taryfy ustanowione zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu pozostaną w mocy do czasu ustanowienia nowych taryf w myśl postanowień tego Artykułu. Jednakże przedłużenie okresu ważności taryfy w myśl niniejszego ustępu nie może wynieść więcej niż dwanaście miesięcy od dnia, w którym bez takiego przedłużenia utraciłaby ona ważność.
1. 
Pasażerowie, bagaż i towary w bezpośrednim tranzycie przez terytorium każdej z Umawiających się Stron i w czasie, gdy pozostają w strefie portu lotniczego przeznaczonej dla tego rodzaju ruchu tranzytowego, będą podlegać jedynie bardzo uproszczonej kontroli, chyba że ustawodawstwo danego kraju stanowi inaczej.
2. 
Bagaż i towary w bezpośrednim tranzycie będą zwolnione od cła i od innych podobnych opłat.
1. 
Przepisy prawne każdej z Umawiających się Stron regulujące na jej terytorium wejście, przebywanie i wyjście statków powietrznych używanych w międzynarodowej żegludze powietrznej, albo eksploatację i żeglugę tych statków powietrznych w czasie, gdy znajdują się w granicach jej terytorium, będą miały zastosowanie do statków powietrznych przedsiębiorstwa wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę.
2. 
Przepisy prawne każdej z Umawiających się Stron regulujące na jej terytorium wejście, przebywanie i wyjście pasażerów, załóg, towarów i poczty /w szczególności te, które dotyczą dopuszczenia wjazdu, wyjazdu, emigracji, immigracji, paszportów, cła i kontroli sanitarnej/ będą miały zastosowanie do pasażerów, załóg, towarów i poczty, przewożonych statkami powietrznymi przedsiębiorstwa wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę w czasie, gdy znajdują się w granicach tego terytorium.

Opłaty należne za korzystanie z portów lotniczych, ich urządzeń i usług, oraz za korzystanie z urządzeń i służb ruchu lotniczego na terytorium każdej z Umawiających się Stron, będą pobierane zgodnie z odpowiednimi stawkami i taryfami, ustalonymi przez tę Umawiającą się Stronę do ogólnego stosowania.

1. 
Statki powietrzne eksploatowane w komunikacji międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwa każdej z Umawiających się Stron, jak również ich normalne wyposażenie, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz zapasy pokładowe /w tym również żywność, napoje, tytoń i inne artykuły przeznaczone do sprzedaży pasażerom w czasie lotu w ilościach ograniczonych/ znajdujące się na tych statkach powietrznych, będą zwolnione od wszelkich opłat celnych, kosztów inspekcyjnych oraz innych należności i opłat przy wlocie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pod warunkiem, że wymienione wyposażenie i zapasy będą pozostawać na pokładzie statku powietrznego aż do czasu ich wywozu.
2. 
Będą również zwolnione od tych samych opłat, kosztów i należności w związku z importem i eksportem, z wyjątkiem należności związanych ze świadczonymi usługami:
a)
zapasy pokładowe, zabrane na statek powietrzny na terytorium jednej Umawiającej się Strony, w granicach określonych przez władze tej Umawiającej się Strony, a przeznaczone do zużycia na pokładzie statków powietrznych używanych w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę;
b)
części zamienne i normalne wyposażenie, sprowadzone na terytorium jednej Umawiającej się Strony do obsługi lub naprawy statków powietrznych używanych w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę;
c)
materiały pędne i smary, zabrane na statek powietrzny na terytorium jednej Umawiającej się Strony, a przeznaczone do zaopatrzenia statków powietrznych używanych w komunikacji międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony, nawet jeżeli materiały te byłyby zużyte przy wykonywaniu lotu na części trasy przypadającej na terytorium Umawiającej się Strony, na którym zostały załadowane.
3. 
Jeżeli przepisy prawne Umawiającej się Strony tego wymagają, materiały i zapasy, o których mowa w ustępach 1 i 2 niniejszego Artykułu, będą poddane kontroli władz celnych tej Umawiającej się Strony.
4. 
Normalne wyposażenie pokładowe, jak również materiały i zapasy, znajdujące się na pokładzie statków powietrznych eksploatowanych przez wyznaczone przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony, będą mogły być wyładowywane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą jej władz celnych. W takim przypadku będą one mogły być poddane dozorowi tych władz aż do chwili, gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie za zgodą tych władz.

Wyznaczone przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony będzie miało prawo utrzymywać na terytorium drugiej Umawiającej się Strony reprezentację obejmującą personel techniczny do obsługi uzgodnionych linii oraz personel handlowy do akwizycji przewozów. Liczba osób przewidzianych do tych zadań zostanie określona wspólnie pomiędzy wyznaczonymi przedsiębiorstwami i podlega zatwierdzeniu przez władze lotnicze.

Każda Umawiająca się Strona zapewni wyznaczonemu przedsiębiorstwu drugiej Umawiającej się Strony prawo swobodnego przekazywania nadwyżek wpływów nad kosztami, uzyskanych przez to przedsiębiorstwo na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony w związku z przewozem pasażerów, poczty i towarów. Przekazywanie to powinno następować zgodnie z postanowieniami układu płatniczego, jeżeli taki obowiązuje w stosunkach między obydwu Państwami. W razie braku odpowiednich postanowień układu płatniczego, przekazywanie powinno być dokonywane w walutach wymienialnych.

Procedura przekazywania powinna być zgodna z krajowymi przepisami dewizowymi.

1. 
Wpływy i zyski osiągane przez wyznaczone przedsiębiorstwo jednej Umawiającej się Strony będą zwolnione od podatków i innych obciążeń na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Majątek przedsiębiorstwa wyznaczonego przez jedną Umawiającą się Stronę będzie zwolniony od podatków i innych obciążeń na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
3. 
Wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa wyznaczonego przez jedną Umawiającą się Stronę, będących obywatelami tej Umawiającej się Strony, będą zwolnione od podatków i innych obciążeń na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Władze lotnicze Umawiających się Stron będą od czasu do czasu konsultować się w duchu ścisłej współpracy w celu zapewnienia przestrzegania zasad i zadawalającego stosowania postanowień zawartych w niniejszej Umowie i jej Załączniku.

1. 
Jeżeli Umawiająca się Strona uważać będzie za pożądane wprowadzenie zmian w postanowieniach niniejszej Umowy, będzie mogła żądać konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną; konsultacja taka, która może nastąpić między władzami lotniczymi i która może być dokonana w drodze rozmów lub korespondencji, powinna się rozpocząć w okresie 60 /sześćdziesięciu/ dni od dnia jej zażądania. Wszelkie uzgodnione w ten sposób zmiany wejdą w życie z chwilą, gdy zostaną potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.
2. 
Zmiany Załącznika niniejszej Umowy mogą być dokonane w drodze bezpośredniego porozumienia między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.
1. 
Jeżeli między Umawiającymi się Stronami powstanie jakikolwiek spór dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy łącznie z jej Załącznikiem, Umawiające się Strony będą się starały w pierwszym rzędzie załatwić go w drodze rokowań.
2. 
Jeżeli Umawiającym się Stronom nie uda się załatwić sporu w drodze rokowań, mogą one uzgodnić przedstawienie sprawy do rozstrzygnięcia określonej osobie lub organowi; jeżeli tego nie uzgodnią, spór zostanie na żądanie którejkolwiek Umawiającej się Strony przekazany do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których po jednym powinna wyznaczyć każda z Umawiających się Stron, trzeciego zaś powinni wyznaczyć dwaj arbitrzy w taki sposób wyznaczeni. Każda z Umawiających się Stron powinna wyznaczyć arbitra w terminie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę od drugiej Umawiającej się Strony powiadomienia drogą dyplomatyczną o żądaniu rozstrzygnięcia sporu przez taki trybunał, trzeci zaś arbiter powinien zostać wyznaczony w ciągu następnych 60 /sześćdziesięciu/ dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra w przepisanym terminie, albo jeżeli trzeci arbiter nie zostanie wyznaczony w przepisanym terminie, Prezydent Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego może być poproszony przez każdą Umawiającą się Stronę o wyznaczenie, zależnie od przypadku, arbitra lub arbitrów. W takim przypadku trzeci arbiter powinien być obywatelem Państwa trzeciego i powinien działać jako Przewodniczący trybunału arbitrażowego.
3. 
Umawiające się Strony będą obowiązane zastosować się do każdego rozstrzygnięcia dokonanego w myśl ustępu 2 niniejszego Artykułu.

Niniejsza Umowa i jej Załącznik będą uważane za zmienione zgodnie z wielostronnym układem o transporcie lotniczym, jeżeli układ taki obowiązywać będzie obydwie Umawiające się Strony.

Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie notyfikować drugiej Umawiającej się Stronie swoje życzenie rozwiązania niniejszej Umowy. W takim przypadku Umowa zostanie rozwiązana po upływie 12 /dwunastu/ miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez drugą Umawiającą się Stronę, jeżeli notyfikacja nie zostanie wycofana za obopólną zgodą przed upływem tego terminu.

1. 
Postanowienia niniejszej Umowy będą stosowane tymczasowo od dnia jej podpisania. Takie tymczasowe stosowanie nie może jednak trwać dłużej niż 6 /sześć/ miesięcy, o ile obydwie Umawiające się Strony nie uzgodnią inaczej.
2. 
Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych stwierdzających to przyjęcie.

Sporządzono w Luandzie dnia 24 kwietnia 1976 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, portugalskim i angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA  I

1.Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyznacza do eksploatacji uzgodnionych linii polskie przedsiębiorstwo transportu lotniczego

POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" /Polish Airlines/.

2. Rząd Ludowej Republiki Angoli wyznacza do eksploatacji uzgodnionych linii angolskie przedsiębiorstwo transportu lotniczego

TRANSPORTES AÉREOS DE ANGOLA - TAAG /Linhas Aéreas de Angola/.

SEKCJA  II

1.Przedsiębiorstwo wyznaczone przez Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej może eksploatować regularne linie lotnicze na następującej trasie, w obydwu kierunkach:

Warszawa - punkty pośrednie - Luanda.

2. Przedsiębiorstwo wyznaczone przez Rząd Ludowej Republiki Angoli może eksploatować regularne linie lotnicze na następującej trasie, w obydwu kierunkach:

Luanda - punkty pośrednie - Warszawa.

3. Przy eksploatowaniu uzgodnionych linii na trasie określonej w ustępie 1 niniejszej Sekcji, przedsiębiorstwo wyznaczone przez Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej będzie miało prawo:

a) wyładowywania na terytorium Angoli pasażerów, towarów i poczty, zabranych z terytorium Polski;

b) zabierania na terytorium Angoli pasażerów, towarów i poczt z przeznaczeniem na terytorium Polski;

c) omijania jednego lub więcej punktów pośrednich, pod warunkiem, że uzgodniona linia na danej trasie zaczyna się na terytorium polskim, oraz, że ominięcie to znalazło wyraz w uprzednio ogłoszonym rozkładzie lotów.

4. Przy eksploatowaniu uzgodnionych linii na trasie określonej w ustępie 2 niniejszej Sekcji, przedsiębiorstwo wyznaczone przez Rząd Ludowej Republiki Angoli będzie miało prawo:

a) wyładowywania na terytorium Polski pasażerów, towarów i poczty, zabranych z terytorium Angoli;

b) zabierania na terytorium Polski pasażerów, towarów i poczty, z przeznaczeniem na terytorium Angoli;

c) omijania jednego lub więcej punktów pośrednich, pod warunkiem, że uzgodniona linia na danej trasie zaczyna się na terytorium Angoli, oraz, że ominięcie to znalazło wyraz w uprzednio ogłoszonym rozkładzie lotów.

SEKCJA  III

Prawo wyznaczonego przedsiębiorstwa jednej Umawiającej się Strony do zabierania lub wyładowywania, w ruchu międzynarodowym, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów i ładunków, przeznaczonych do punktów pośrednich przewidzianych na trasach wskazanych w Sekcji II lub pochodzących z takich punktów, uzależnione jest od odpowiedniego porozumienia między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.

SEKCJA  IV

Prawo wyznaczonego przedsiębiorstwa jednej Umawiającej się Strony do zabierania lub wyładowywania, w ruchu międzynarodowym, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów i ładunków, przeznaczonych do punktów położonych poza terytorium tej Umawiającej się Strony, albo pochodzących z takich punktów, będzie uzależnione od odpowiedniego porozumienia między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.

SEKCJA  V

Postanowienia zawarte w Sekcjach III i IV nie pozbawiają przedsiębiorstwa wyznaczonego przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę możliwości wykorzystywania jakichkolwiek punktów pośrednich i/lub jakichkolwiek punktów położonych dalej, bez korzystania z praw piątej wolności między takimi punktami i terytorium drugiej Umawiającej się Strony, w obydwu kierunkach.

SEKCJA  VI

Loty czarterowe, dodatkowe i specjalne mogą być wykonywane przez przedsiębiorstwo wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę na podstawie prośby przedstawionej władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony co najmniej 40 /czterdzieści osiem/ godzin przed odlotem statku powietrznego.