Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  14.

Wygaśnięcie Umowy

14.1 Umowa niniejsza pozostaje w mocy przez okres pięciu lat i ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejne pięcioletnie okresy, o ile nie zostanie ustalone inaczej przez Strony.

14.2 Umowa niniejsza może wygasnąć, jeżeli postanowią tak w drodze konsensusu Stron Umowy. Wszelkie koszty związane z wygaśnięciem niniejszej Umowy i rozwiązaniem Sekretariatu zostaną omówione przez Strony przed wygaśnięciem Umowy.

W dowód powyższego, niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Rydze dnia 28 maja 2018 r. w jednym egzemplarzu w języku angielskim, przechowywanym przez Depozytariusza. Depozytariusz wyda uwierzytelnione kopie wszystkim Stronom.