Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  12.

Przystąpienie do Umowy

Każdy Partner NDPC może w dowolnym czasie po wejściu w życie niniejszej Umowy zwrócić się do Depozytariusza z wnioskiem o przystąpienie do niniejszej Umowy. Depozytariusz powiadomi Strony Umowy o otrzymaniu takiego wniosku. Jeżeli Strony rozpatrzą wniosek pozytywnie, to przystąpienie do Umowy wejdzie w życie względem tego Partnera NDPC w sześćdziesiątym dniu od otrzymania przez Depozytariusza powiadomienia o zakończeniu krajowych procedur prawnych przez przystępującego do Umowy Partnera NDPC.