Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  11.

Odstąpienie od Umowy

11.1 Każda ze Stron może odstąpić od Umowy po pisemnym zawiadomieniu przedłożonym Depozytariuszowi. Odstąpienie od Umowy nabiera mocy prawnej z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Depozytariusz otrzymał zawiadomienie.

11.2 Pozostałe Strony będą konsultować się ze sobą celem uzgodnienia dalszego funkcjonowania i struktury Sekretariatu.

11.3 Wystąpienie z NDPC będzie jednocześnie skutkować odstąpieniem od niniejszej Umowy.