Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  10.

Zmiany Umowy

10.1 Wszelkie zmiany będą zatwierdzane wyłącznie za porozumieniem Stron niniejszej Umowy. Propozycje zmian Umowy będą przedstawiane na piśmie i przekazywane przez Depozytariusza, w drodze dyplomatycznej, wszystkim Stronom. Uzgodnione zmiany zostaną przedstawione wszystkim Stronom przez Depozytariusza.

10.2 Zmiany wejdą w życie trzydziestego dnia po dacie zawiadomienia Depozytariusza przez wszystkie Strony o przyjęciu tych zmian.

10.3 Depozytariusz powiadomi Strony o dacie wejścia w życie zmian.

10.4 Niezależnie od postanowień artykułu 10 ustępów od 10.1 do 10.3 niniejszej Umowy, załącznik nr 2 zawierający Plan Wkładu Finansowego może podlegać zmianie w drodze decyzji podjętej przez Strony Umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 6.4 niniejszej Umowy. Podobne procedury znajdują zastosowanie w przypadku załącznika nr 1 zawierającego Zakres Wymagań i Obowiązków, który może zostać zmieniony po konsultacjach z Komitetem Sterującym oraz zaakceptowaniu przez Strony Umowy.