Monitor Polski

M.P.2017.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2014 r.

UMOWA GWARANCYJNA
między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich,

oraz

UMOWA

o zarządzaniu zaległymi należnościami między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji na podstawie Umowy gwarancyjnej dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich

Przekład

UMOWA GWARANCYJNA

między

Królestwem Belgii

Republiką Bułgarii

Republiką Czeską

Królestwem Danii

Republiką Federalną Niemiec

Republiką Estońską

Irlandią

Republiką Grecką

Królestwem Hiszpanii

Republiką Francuską

Republiką Chorwacką

Republiką Włoską

Republiką Cypryjską

Republiką Łotewską

Republiką Litewską

Wielkim Księstwem Luksemburga

Węgry

Republiką Malty

Królestwem Niderlandów

Republiką Austrii

Rzecząpospolitą Polską

Republiką Portugalską

Rumunią

Republiką Słowenii

Republiką Słowacką

Republiką Finlandii

Królestwem Szwecji

Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

a

Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i na Terytoriach Zamorskich

Niniejsza Umowa została zawarta między:

KRÓLESTWEM BELGII,

REPUBLIKĄ BUŁGARII,

REPUBLIKĄ CZESKĄ,

REPUBLIKĄ DANII,

REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC,

REPUBLIKĄ ESTOŃSKĄ,

IRLANDIĄ,

REPUBLIKĄ GRECKĄ,

KRÓLESTWEM HISZPANII,

REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ,

REPUBLIKĄ CHORWACJI,

REPUBLIKĄ WŁOSKĄ,

REPUBLIKĄ CYPRYJSKĄ,

REPUBLIKĄ ŁOTEWSKĄ,

REPUBLIKĄ LITEWSKĄ,

WIELKIM KSIĘSTWEM LUKSEMBURGA,

WĘGRAMI,

REPUBLIKĄ MALTY,

KRÓLESTWEM NIDERLANDÓW,

REPUBLIKĄ AUSTRII,

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ,

REPUBLIKĄ PORTUGALSKĄ,

RUMUNIĄ,

REPUBLIKĄ SŁOWENII,

REPUBLIKĄ SŁOWACKĄ,

REPUBLIKĄ FINLANDII,

KRÓLESTWEM SZWECJI,

ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

działającymi za pośrednictwem swoich służb i ministerstw, wskazanych w Aneksie 1 do niniejszej Umowy (dalej zwanej "Umową Gwarancyjną" lub "Gwarancją") i reprezentowanymi przez sygnatariuszy, wymienionych na stronach zawierających podpisy sygnatariuszy

(każdym dalej zwanym oddzielnie "Gwarantem", łącznie zwanymi "Gwarantami" lub "Państwami Członkowskimi")

a

EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg Kirchberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, reprezentowanym przez Pana Wernera Hoyera, Prezesa

(zwanym dalej "Bankiem")

MAJĄC NA UWADZE, ŻE:

1. Gwaranci podjęli określone zobowiązania w zakresie działania w charakterze gwarantów, określone w Artykule 4 Umowy Wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (odpowiednik Trzeciego Protokołu Finansowego) zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r., (dalej zwanej "Porozumieniem Wewnętrznym z Kotonu III"), zgodnie z Umową o Partnerstwie podpisaną w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 roku pomiędzy Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, a Krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, po raz pierwszy zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 roku i zmienioną po raz drugi w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 roku (dalej zwana "Porozumieniem z Kotonu") oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla Krajów i Terytoriów Zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie stowarzyszenia Krajów i Terytoriów Zamorskich z Unią Europejską (okresowo zmienianą lub zastępowaną, zwaną dalej "Decyzją o Stowarzyszeniu") (łącznie zwane "Ramami z Kotonu").
2. W związku z powyższym punktem preambuły, w dniu 31 maja 2013 roku Rada Gubernatorów Banku podjęła decyzję o upoważnieniu Banku do przyznawania finansowania ze środków własnych na projekty inwestycyjne w okresie od 2014 do 2020 roku, w ramach trzeciego Protokołu Finansowego do Porozumienia z Kotonu, o łącznej kwocie do 2 500 milionów euro oraz w kwocie do 100 milionów euro w Krajach i na Terytoriach Zamorskich.
3. W ramach kontynuacji polityki przyjętej na podstawie decyzji Rady Gubernatorów Banku z dnia 1 marca 2012 roku, stanowiącej, że Bank może przejąć pełne ryzyko handlowe w stosunku do każdej indywidualnej operacji sektora prywatnego w oparciu o środki własne, z systemowym wyodrębnieniem ryzyka politycznego, które będzie nadal gwarantowane przez Państwa Członkowskie, wyżej wymienione upoważnienie Rady Gubernatorów Banku zostało wydane pod warunkiem, że finansowanie przyznane przez Bank będzie podlegać stałej dostępności dostatecznej gwarancji (którą stanowi niniejsza Gwarancja), udzielonej przez Gwarantów na ich łączne kwoty plus wszystkie sumy związane z finansowaniem, zgodnie z decyzją Rady Gubernatorów z dnia 1 marca 2012 roku, oraz że finansowanie zostanie przyznane na projekty inwestycyjne spełniające standardowo stosowane kryteria dla operacji pożyczkowych ze środków własnych Banku.
4. Artykuł 4 Porozumienia Wewnętrznego z Kotonu III stanowi, iż niniejsza Gwarancja będzie ograniczona do wysokości 75% całkowitej kwoty wszystkich pożyczek udzielanych przez Bank na podstawie wszystkich Umów Pożyczki, zawartych na mocy Umowy o Partnerstwie z Kotonu III oraz Decyzji o Stowarzyszeniu oraz, że obejmie ona wszystkie ryzyka z tytułu projektów sektora publicznego. Wymieniony Artykuł stanowi dalej, że dla projektów sektora prywatnego niniejsza Gwarancja obejmie wszystkie ryzyka polityczne, a EBI przyjmie pełne ryzyko handlowe.
5. Wymieniony Artykuł 4 stanowi dalej, iż Państwa Członkowskie będą ponosić odpowiedzialność na mocy niniejszej Gwarancji proporcjonalnie do wysokości wkładów wniesionych przez nie do kapitału Banku. Aneks 2 niniejszej Gwarancji określa, dla celów informacyjnych, udział każdego z Państw Członkowskich w kapitale Banku na dzień podpisania niniejszej Gwarancji.
6. Intencją Gwarantów oraz Banku jest, aby w przypadku nabycia (subrogacji) praw i środków prawnych Banku przez Gwarantów w związku z jakąkolwiek Pożyczką, Bank, jeśli zawnioskują o to Gwaranci, zarządzał Umową Pożyczki, w której wystąpiły zaległości ze spłatą należności, zgodnie z postanowieniami Umowy z Kotonu III o Zarządzaniu Zaległymi Należnościami, zawartej pomiędzy Bankiem i Gwarantami, regulującej procedury obsługi płatności i refundacji na rzecz Banku na mocy gwarancji Państw Członkowskich (dalej zwanej "Umową z Kotonu III o Zarządzaniu Zaległymi Należnościami").

STRONY NINIEJSZYM UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Definicje

A. W niniejszej Gwarancji:

"Pożyczkobiorca" oznacza jakiegokolwiek beneficjenta Pożyczki, udzielonej przez Bank w zakresie trzeciego Protokołu Finansowego do Porozumienia z Kotonu lub Decyzji o Stowarzyszeniu.

"Wytyczne w zakresie Polityki Zarządzania Ryzykiem Kredytowym" oznaczają wytyczne Banku w zakresie polityki zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do operacji z wykorzystaniem środków własnych Banku poza terytorium Unii Europejskiej, jak również, tam, gdzie ma to zastosowanie, wytyczne Banku w zakresie polityki zarządzania ryzykiem kredytowym wewnątrz Unii Europejskiej, wraz z ich wersjami zatwierdzonymi, zmienianymi, uzupełnianymi lub modyfikowanymi okresowo przez Bank.

"Operacja Finansowania EBI" oznacza Pożyczkę, udzieloną ze środków własnych Banku na kwalifikujące się projekty inwestycyjne, realizowane w Kraju Beneficjenta zgodnie z jego własnymi zasadami i procedurami, przyznaną zgodnie z Ramami z Kotonu oraz podlegającą Umowie Pożyczki, zawartej pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą.

"Dłużnik objęty Gwarancją" oznacza Pożyczkobiorcę lub jego Gwaranta Strony Trzeciej.

"Suma(y) Gwarantowana(e)" oznacza(-ją) jakiekolwiek zobowiązanie, objęte niniejszą Gwarancją, składające się z kapitału, odsetek, prowizji, rekompensat, opłat, kosztów i innych obciążeń oraz jakąkolwiek inną sumę, należną w dowolnym czasie ze strony Dłużnika objętego Gwarancją na rzecz Banku z tytułu Pożyczki lub Gwarancji Strony Trzeciej.

"Rząd Kraju Beneficjenta" oznacza aktualnie istniejące władze lub organy przejmujące władzę, które w skuteczny sposób sprawują kontrolę nad częścią lub całością terytorium Kraju Beneficjenta, lub jego polityczną bądź terytorialną podjednostką, lub też inne władze publiczne takiego kraju, oraz obejmuje wszelkie podmioty zlokalizowane wewnątrz lub poza Krajem Beneficjenta oraz posiadające uprawnienia regulacyjne, nadane przez przepisy prawa obowiązujące w Kraju Beneficjenta.

"Kraj Beneficjenta" oznacza każdy z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz każdy Kraj i Terytorium Zamorskie, w rozumieniu Ram z Kotonu.

"Pożyczka" oznacza dostarczanie środków pieniężnych z Banku na rzecz Pożyczkobiorcy w formie pożyczki lub w formie obligacji, lub w formie jakiegokolwiek równoważnego instrumentu, który Bank może zaakceptować jako formę zastępczą pożyczki, zgodnie z Wytycznymi w zakresie Polityki Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.

"Umowa Pożyczki" oznacza podpisaną umowę, zawartą pomiędzy Bankiem i Pożyczkobiorcą, określającą warunki mające zastosowanie do Operacji Finansowania EBI w formie Pożyczki.

"Rachunek Pokrycia Straty" oznacza rachunek denominowany w euro, prowadzony przez Bank w imieniu Gwarantów, na którym środki będą pokryte z dochodu, pochodzącego z zastosowania wyceny ryzyka w Operacjach Finansowania EBI, i który będzie zarządzany zgodnie z postanowieniami Umowy z Kotonu III o Zarządzaniu Zaległymi Należnościami.

"Udział Proporcjonalny" oznacza, w odniesieniu do każdego Gwaranta, proporcjonalny wkład takiego Gwaranta do kapitału Banku; taki proporcjonalny wkład będzie każdorazowo mierzony dla celów wezwania do uruchomienia gwarancji na mocy Artykułu 2 w czasie takiego wezwania; wkład każdego Gwaranta do kapitału Banku na dzień podpisania niniejszej Gwarancji jest określony w Aneksie 2 dla celów informacyjnych.

"Gwarancja Strony Trzeciej" oznacza gwarancję, wystawioną przez stronę trzecią na rzecz Banku, w tym, między innymi, akredytywę lub list patronacki, wystawione w związku z przyznaniem Pożyczkobiorcy Pożyczki, oraz obejmuje wszelkie zobowiązania, podjęte przez którąkolwiek ze stron ponoszących wspólną odpowiedzialność za całość lub część zobowiązań Dłużnika objętego Gwarancją wobec Banku w odniesieniu do Pożyczki, udzielonej przez Bank.

"Gwarant Strony Trzeciej" oznacza wystawcę Gwarancji Strony Trzeciej w imieniu Pożyczkobiorcy.

B. Następujące pojęcia mają odpowiednie znaczenia, przypisane im w Punktach Preambuły, Artykułach oraz Aneksach, wyszczególnionych poniżej:
TerminPunkt Preambuły, Artykuł lub Aneks
Trybunał arbitrażowyUstęp 4 Aneksu 3
Decyzja o StowarzyszeniuPreambuła punkt 1
WiążącyUstęp 4 Aneksu 3
WykonalnyUstęp 4 Aneksu 3
Ramy z KotonuPreambuła punkt 1
Porozumienie Wewnętrzne z Kotonu III

Umowa z Kotonu III o Zarządzaniu

Preambuła punkt 1
Zaległymi NależnościamiPreambuła punkt 7
Porozumienie z KotonuPreambuła punkt 1
Ryzyka PolityczneArtykuł 2.03
ProjektUstęp 4 Aneksu 3
Umowa ProjektuUstęp 4 Aneksu 3
Odpowiednia StronaUstęp 4 Aneksu 3

W niniejszej Gwarancji, o ile kontekst nie wymaga inaczej;

(a) nagłówki zostały zamieszczone wyłącznie dla ułatwienia korzystania z tekstu i nie mają wpływu na wykładnię niniejszej Gwarancji;
(b) słowa użyte w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie;
(c) odniesienie do Artykułu, strony lub Aneksu stanowi odniesienie do tego Artykułu, lub do takiej strony lub do Aneksu do niniejszej Gwarancji.
ARTYKUŁ  1

Zakres Gwarancji

1.01 Każdy Gwarant, w zakresie swojego Udziału Proporcjonalnego i bez uszczerbku dla Artykułu 2.02, jako podmiot będący podstawową stroną nakładającą zobowiązania, a nie jedynie poręczycielem, niniejszym nieodwołalnie:
(a) gwarantuje, zrzekając się jakichkolwiek praw do sprzeciwu, zgodnie z warunkami określonymi poniżej, terminową i pełną realizację wszystkich zobowiązań finansowych każdego Dłużnika objętego Gwarancją w odniesieniu do Pożyczek udzielonych przez Bank ze środków własnych, zgodnie z Ramami z Kotonu.
(b) zobowiązuje się do wpłacania każdej kwoty Sumy Gwarantowanej, do której zapłaty na rzecz Banku zobowiązany jest Dłużnik objęty Gwarancją, po wystosowaniu żądania ze strony Banku, w euro oraz zgodnie z warunkami określonymi w Artykule 3.
1.02 Zobowiązania Gwarantów, określone w Artykule 1.01 powyżej będą mieć zastosowanie do wszystkich Operacji Finansowania EBI, zawartych zgodnie z Porozumieniem Wewnętrznym z Kotonu III, w odniesieniu do których jest lub została podpisana odpowiednia Umowa Pożyczki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku.
1.03 A. Niniejsza Gwarancja obejmuje:
* wszystkie ryzyka z tytułu Umów Pożyczki zawartych pomiędzy Bankiem i Pożyczkobiorcami z sektora publicznego w zakresie Ram z Kotonu; oraz
* Ryzyka Polityczne, zgodnie z definicją tego terminu w Artykule 2.03, z tytułu Umów Pożyczki zawartych pomiędzy Bankiem i Pożyczkobiorcami z sektora publicznego w zakresie Ram z Kotonu,

B. Łączna wartość zobowiązania Gwarantów, wynikającego z niniejszej Umowy w odniesieniu do Ram z Kotonu jest ograniczona do wysokości 75% łącznej kwoty pożyczek udzielanych przez Bank zgodnie z Ramami z Kotonu, do których stosuje się następujące maksymalne limity:

* 2.500 milionów euro w odniesieniu do trzeciego Protokołu Finansowego do Porozumienia z Kotonu; oraz
* 100 milionów euro w odniesieniu do Decyzji o Stowarzyszeniu, za okres po 31 grudnia 2013 roku.
1.04 Zobowiązania Gwarantów na podstawie niniejszej Gwarancji Umowy ulegną rozwiązaniu po dokonaniu pełnej płatności Sum Gwarantowanych.
ARTYKUŁ  2

Wezwanie do uruchomienia Gwarancji

2.01 Wezwanie do uruchomienia niniejszej Gwarancji może nastąpić zawsze wtedy, gdy Dłużnik objęty Gwarancją nie dotrzyma, w całości lub w części, warunków spłaty jakiejkolwiek Sumy Gwarantowanej w wymaganym terminie. Żadna suma, otrzymana lub zrealizowana przez Bank tytułem spłaty Sumy Gwarantowanej, nie będzie brana pod uwagę, jeśli wykorzystanie przez Bank takiej sumy będzie w jakikolwiek sposób ograniczone.
2.02 Przed wezwaniem do uruchomienia Gwarancji, w razie niedotrzymania warunków spłaty w określonym terminie jakichkolwiek Sum Gwarantowanych przez Dłużnika objętego Gwarancją, w całości lub w części, Bank wystosuje do Gwarantów uprzednie powiadomienie, w formie racjonalnie uzasadniającej jego zamiar wezwania do uruchomienia gwarancji. Dla uniknięcia wątpliwości, zobowiązania Banku, wynikające z niniejszego Artykułu 2.02 nie będą w żaden sposób interpretowane jako warunek konieczny do spełnienia dla wykonalności zobowiązań Gwarantów, wynikających z Artykułu 1.01.
2.03 Jednakże, w odniesieniu do Umów Pożyczki, zawartych pomiędzy Bankiem i Pożyczkobiorcami z sektora prywatnego, wezwanie do uruchomienia niniejszej Gwarancji może nastąpić w dowolnym terminie, z powodu wystąpienia jednego z wydarzeń określonych w Aneksie 3 (zwanych dalej "Ryzykiem Politycznym"), gdy:
(i) Dłużnik objęty Gwarancją nie może zapłacić, lub Bank nie może otrzymać Sumy Gwarantowanej w jej wymaganym terminie; lub
(ii) Gwarant Strony Trzeciej nie ma możliwości pobrania należnych mu kwot z tytułu Sumy Gwarantowanej, o ile:
(a) konieczne było przedstawienie Bankowi jakiegokolwiek wezwania do zapłaty, wystosowanego przez Gwaranta Strony Trzeciej w związku z płatnością, jakiej dokonał on w imieniu Dłużnika objętego Gwarancją najpóźniej w ciągu 2 lat od (x) wyszczególnionego w odpowiedniej umowie ostatecznego terminu spłaty lub (y) w przypadku wcześniejszej spłaty, zarówno dobrowolnej, jak i obowiązkowej w odniesieniu do danej Pożyczki, terminu wyznaczonego dla wcześniejszej spłaty; oraz
(b) niniejsza Gwarancja jest ograniczona do kwoty, którą Bank, lub, w zależności od sytuacji, Gwarant Strony Trzeciej mógł odzyskać, gdyby nie wystąpiło Ryzyko Polityczne.
2.04 Gwarant Strony Trzeciej może wystosować wezwanie ostrożnościowe do Banku z tytułu Gwarancji Strony Trzeciej w przypadkach określonych w Ustępie 4, drugi akapit, punkt (b) Aneksu 3, w przypadku, jeśli okres wykonalności tam wymieniony nie wygasł w ciągu 2-letniego okresu wyłączenia, określonego w Artykule 2.03 (ii) niniejszej Gwarancji. Takie wezwanie ostrożnościowe nie upoważnia Banku do wystosowania wezwania do zapłaty na podstawie niniejszej Gwarancji, ale jedynie służy jako środek do zawieszenia wyłączenia, określonego w postanowieniach Artykułu 2.03 (ii) niniejszej Gwarancji. Bieg wszelkich pozostałych części okresu wyłączenia rozpocznie się ponownie po wygaśnięciu okresu w, określonego w Ustępie 4, drugi akapit, punkt (b), Aneksu 3. Bank poinformuje Gwarantów o wszelkich wezwaniach ostrożnościowych, wystosowanych przez Gwaranta Strony Trzeciej.
2.05 A. Z zastrzeżeniem poniższego punktu B, stwierdzenie przez Bank wystąpienia Ryzyka Politycznego będzie ostateczne i wiążące. Stwierdzenie takie stanie się skuteczne po upływie 15 dni kalendarzowych po powiadomieniu Gwarantów.

B. Jeżeli większość Gwarantów, określona poprzez zmierzenie ich Udziału Proporcjonalnego, wyda Bankowi dyspozycję dotyczącą zakwestionowania roszczenia Dłużnika objętego Gwarancją, iż nastąpiło Ryzyko Polityczne, Bank zrealizuje takie dyspozycje zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, wynikającymi z Umowy z Kotonu III o Zarządzaniu Zaległymi Należnościami. Jednakże, Gwarantów i Bank będzie obowiązywać wszelka ostateczna decyzja właściwego sądu lub trybunału arbitrażowego dla sprawy spornej pomiędzy Bankiem i Dłużnikiem objętym Gwarancją, orzekająca wystąpienie Ryzyka Politycznego. Bank będzie regularnie informować Gwarantów o statusie wszelkich takich postępowań.

2.06 Bank będzie informować Gwarantów o każdorazowym wystąpieniu Ryzyka Politycznego oraz o wszelkich sytuacjach spornych pomiędzy Bankiem a Dłużnikiem objętym Gwarancją w zakresie stwierdzenia wystąpienia Ryzyka Politycznego.
2.07 Wezwanie do uruchomienia gwarancji może nastąpić również w każdej sytuacji, kiedy Dłużnik objęty Gwarancją realizuje lub kiedy Bank otrzymuje, poprzez realizację Gwarancji Strony Trzeciej, płatność, której Bank, z jakiegokolwiek powodu, nie może wykorzystać bez ograniczenia, lub nad którą nie posiada swobodnej i nieograniczonej kontroli.
ARTYKUŁ  3

Warunki płatności z tytułu uruchomienia Gwarancji

3.01 Gwaranci będą płacić na rzecz Banku wszelkie należne kwoty, wymagane przez Bank, w walucie euro. Kwoty wymagane przez Bank będą obejmować wszelkie środki, jakie Bank może przeznaczyć z Rachunku Pokrycia Straty w odniesieniu do niezapłaconych Sum Gwarantowanych. Rachunek Pokrycia Straty będzie zarządzany zgodnie z postanowieniami Umowy z Kotonu III o Zarządzaniu Zaległymi Należnościami oraz warunkami, ustanawianymi okresowo przez organy zarządcze Banku.
3.02 Zobowiązania płatnicze Gwaranta, wynikające z niniejszej Gwarancji będą realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy z Kotonu III o Zarządzaniu Zaległymi Należnościami i w każdym wypadku będą dokonywane nie później, niż 3 lata po wystosowaniu przez Bank pisemnego żądania płatności na podstawie Gwarancji.
3.03 Bank nie będzie wzywać do dokonywania jakiejkolwiek należnej płatności przez indywidualnych Gwarantów, chyba że jednocześnie oraz zgodnie z Udziałem Proporcjonalnym każdego Gwaranta wymagać będzie dokonania płatności z tytułu niniejszej Gwarancji przez innych Gwarantów. W przypadku stwierdzenia przez Bank wystąpienia Ryzyka Politycznego, Bank może wystosować takie wezwanie, a Gwaranci zastosują się do takiego wezwania, nawet w przypadku, w którym Gwaranci wydali dyspozycje Bankowi zgodnie z warunkami przewidzianymi w Artykule 2.05 B.
ARTYKUŁ  4

Warunki udzielania pożyczek, zarządzanie oraz informowanie

4.01 Bank będzie zarządzać wszystkimi Pożyczkami, objętymi niniejszą Gwarancją, zgodnie z dobrymi praktykami bankowymi oraz ze standardowymi kryteriami i procedurami Banku, a w szczególności zgodnie ze swoimi Wytycznymi w zakresie Polityki Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, wraz z ich okresowymi zmianami, oraz z zastosowaniem standardowo wykorzystywanych przez siebie mechanizmów kontroli. W ramach odzyskiwania każdej Sumy Gwarantowanej od jakiegokolwiek Dłużnika objętego Gwarancją lub z jakiegokolwiek zabezpieczenia, Bank będzie działać z właściwą troską i starannością stosowaną w przypadku postępowania związanego z odzyskiwaniem jakichkolwiek sum w odniesieniu do projektów finansowanych przez Bank bez korzyści wynikających z niniejszej Gwarancji.

Warunki mające zastosowanie do Pożyczek objętych niniejszą Gwarancją, zostaną określone zgodnie z zasadami i wytycznymi, ustanawianymi okresowo przez organy zarządcze Banku.

4.02 Gwaranci niniejszym upoważniają Bank do przyznania Dłużnikowi objętemu Gwarancją jednej lub więcej prolongat oraz do ogólnej zmiany warunków odpowiedniej umowy z jakimkolwiek Dłużnikiem objętym Gwarancją, w tym do dokonania zmiany, której skutkiem jest zredukowanie lub umorzenie zaległej kwoty, w ramach restrukturyzacji lub ugody z wierzycielami, przy zachowaniu zakresu Ram z Kotonu.
4.03 Bank będzie dostarczać Gwarantom dwa razy w roku, do dnia 31 stycznia oraz do dnia 31 lipca, odpowiednio:
(i) arkusz informacyjny, w formie Aneksu 4, zawierający informację, według stanu na dzień 31 grudnia i 30 czerwca, dotyczącą Umów Pożyczek objętych niniejszą Gwarancją; oraz
(ii) limity ostrożnościowe, w formie Aneksu 5, które zostały określone zgodnie z zasadami i wytycznymi, okresowo ustanawianymi przez organy zarządcze Banku.
4.04 Bank będzie informować Gwarantów o każdym fakcie lub okolicznościach, co do których uzna, iż nie są ogólnie znane, oraz, iż mogą spowodować wystosowanie wezwania zgodnie z niniejszą Gwarancją. Bank nie jest zobowiązany do poszukiwania takich informacji.
ARTYKUŁ  5

Subrogacja

5.01 W zakresie, w jakim Gwarant dokonuje jakiejkolwiek płatności, wynikającej z niniejszej Gwarancji, Gwarant przejmie prawa Banku, łącznie z prawami do zabezpieczeń, w odniesieniu do jego roszczeń wobec Dłużników objętych Gwarancją. Takie prawo subrogacji nie może być podnoszone z uszczerbkiem dla Banku.
5.02 W każdej Gwarancji Strony Trzeciej, Bank wyłączy prawo wniesienia wkładu na rzecz Gwarantów przez Gwaranta Strony Trzeciej oraz wyłączy wszelkie inne prawo regresu Gwaranta Strony Trzeciej wobec Gwarantów. Bank zabezpieczy Gwarantów na wypadek wszelkiej odpowiedzialności wobec Gwarantów Strony Trzeciej, wynikającej z niniejszej Gwarancji.
5.03 W przypadku nabycia praw Banku przez Gwarantów, Bank będzie, w razie wystosowania takiego wniosku ze strony Gwarantów, zarządzać odpowiednimi roszczeniami, określonymi w Artykule 5.01, zgodnie z warunkami Umowy z Kotonu III o Zarządzanie Zaległymi Należnościami.
5.04 Gwaranci i Bank wyrażają zgodę na stosowanie Umowy z Kotonu III o Zarządzanie Zaległymi Należnościami do wszystkich działań mających na celu odzyskanie należności, zainicjowanych przez Bank w związku z Umowami Pożyczek, objętymi niniejszą Gwarancją.
5.05 Jako część subrogacji po wystąpieniu Braku Transferu Waluty, zgodnie z definicją w Aneksie 3, zastosowanie ma następujące postanowienie:

W sytuacji, kiedy Suma Gwarantowana stanie się wymagalna, a Dłużnik objęty Gwarancją, wniesie depozyt na warunkach możliwych do zaakceptowania dla Banku, w kwocie Sumy Gwarantowanej, o której mowa, lub wniesie na rzecz Banku równoważną pozycję aktywów finansowych w walucie lokalnej, w walucie Pożyczki lub w innej walucie wymienialnej, ale w przypadku, kiedy taki depozyt lub pozycja aktywów finansowych nie może (mogą) zostać przeniesiony(e) lub nie jest (nie są) wymienialny(e), Gwaranci niniejszym upoważniają Bank do ograniczenia roszczeń Gwarantów w odniesieniu do tej części Sumy Gwarantowanej, która odpowiada kwocie depozytu lub innej pozycji aktywów, do wysokości takiej kwoty depozytu lub innej pozycji aktywów.

ARTYKUŁ  6

Podatki i Koszty

6.01 Wszelkie opłaty związane z podatkami lub inne koszty poniesione w związku ze sporządzeniem, świadczeniem lub wykonaniem niniejszej Gwarancji zostaną poniesione przez Gwarantów w wysokości proporcjonalnej do ich Udziału Proporcjonalnego.
6.02 Gwaranci zrekompensują Bankowi wszelkie podatki i koszty, poniesione przez Bank z tytułu dochodzenia roszczeń dotyczących odzyskania Sum Gwarantowanych, zgodnie z Umową o Zarządzanie Zaległymi Należnościami lub w oczekiwaniu na jej przyjęcie, zgodnie z Umową z Kotonu III o Zarządzaniu Zaległymi Należnościami.
ARTYKUŁ  7

Prawo właściwe

7.01 Niniejsza Gwarancja podlega i będzie interpretowana zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych Państw Członkowskich.
ARTYKUŁ  8

Jurysdykcja

8.01 Wszelkie spory pomiędzy stronami niniejszej Gwarancji, które nie zostaną rozwiązane w sposób niezwłoczny i polubowny, zostaną skierowane do rozstrzygnięcia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z Artykułem 272 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
ARTYKUŁ  9

Poufność

9.01 Mając na uwadze fakt, iż pewne informacje, wymieniane w kontekście niniejszej Gwarancji, mogą być poufne i mogą nawet w niektórych sytuacjach być informacjami objętymi tajemnicą handlową, zarówno Bank, jak i Gwaranci zobowiązują się do powstrzymania się od ujawniania stronom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, wszelkich informacji przekazywanych sobie nawzajem w kontekście niniejszej Gwarancji. Jednakże zobowiązanie to pozostaje bez wpływu na przekazywanie informacji, które są wymagane zgodnie z przepisami prawa lub na skutek nakazu sądu właściwej jurysdykcji.
ARTYKUŁ  10

Powiadomienia i komunikaty

10.01 Powiadomienia i inne komunikaty, kierowane zgodnie z niniejszą Gwarancją do Gwarantów lub do Banku, będą wysyłane listem poleconym lub za pomocą innych uznanych środków komunikacji i zaadresowane do odbiorcy odpowiednio na adres podany poniżej:

Do Gwaranta: Na jego adres określony w Aneksie 1

Do Banku: 100, Boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Każda zmiana wyżej podanych adresów będzie skuteczna jedynie po powiadomieniu o takiej zmianie pozostałych stron w formie pisemnej.

Preambuła oraz pięć Aneksów stanowią integralną część niniejszej Gwarancji.

ARTYKUŁ  11

Podpisanie Gwarancji

11.01 Niniejsza Gwarancja stanie się wiążąca dla każdego Gwaranta niezwłocznie po złożeniu jego ważnego podpisu lub, w zależności od sytuacji, po ratyfikacji przez niego niniejszej Gwarancji i będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r.
11.02 Oryginalny tekst niniejszej Gwarancji zostanie sporządzony w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Każdy Gwarant może podpisać Gwarancję w każdym z trzech oryginalnych języków.
11.03 Niniejsza Gwarancja zostaje podpisana w jednobrzmiących egzemplarzach; każdy Gwarant podpisuje dwa oryginały Umowy i dostarcza je do Banku. Bank przekazuje każdemu Gwarantowi jeden oryginalny egzemplarz podpisany przez tego Gwaranta i przez Bank. Bank przygotuje uzgodniony egzemplarz Gwarancji w języku angielskim.

NA DOWÓD CZEGO, każda ze stron niniejszej Gwarancji złożyła podpis za pośrednictwem swojego upoważnionego sygnatariusza.

Aneks 1

Lista adresów dla celów Artykułu 10
KRÓLESTWO BELGII:Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie

Questions Financières Internationales et Européennes

30, avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

REPUBLIKA BUŁGARII:Министерство нa финaнсите

Дирекция "Междунaродни финaнсови институции и

сътрудничество"

Отдел "Европейски финaнсови институции"

Улицa "Рaковски", № 102

1040 София

Републикa Бългaрия

Ministry of Finance

International Financial Institutions and Cooperation

Directorate

European Financial Institutions Department

102 Rakovsky Str.

1040 Sofia

Republic of Bulgaria

REPUBLIKA CZESKA:Ministerstvo financí

Mezinárodní vztahy

Letenská 15

CZ-118 10 Praha 1

KRÓLESTWO DANII:Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 - Copenhagen K

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC:Bundesministerium der Finanzen

Referat EA2

Wilhelmstrasse 97

D-10117 Berlin

REPUBLIKA ESTOŃSKA:Rahandusministeerium

Suur-Ameerika 1

ЕЕ-15006 Tallinn

IRLANDIA:Department of Finance

International Financial Institutions Section

South Block

Government Buildings

Upper Merrion Street

IE-Dublin 2

REPUBLIKA GRECKA:Υπουργεί ο Οικονομί ας και Οικονομικώ ν,

Γενικό Λογιστή ριο του Κρά τους

Διεύ θυνση 25η

Πανεπιστημί ου 25

GR-10165 Αθή να

Ministry of Economy and Finance

General Accounting Office of the State

25th Directorate

25, Panepistimiou street

GR-10165 Athens

KRÓLESTWO HISZPANII:Ministerio de Economía y Competitividad

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

Servicio de Avales

Paseo del Prado, Num. 6

E-28071 Madrid

REPUBLIKA FRANCUSKA:Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi Direction générale du Trésor et de la Politique Économique

Service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes

Teledoc 652

139 rue de Bercy

FR- 75572 Paris CEDEX 12

REPUBLIKA CHORWACKA:Ministry of Finance

Katančićeva, 5

HR - 10000 Zagreb

REPUBLIKA WŁOSKA:Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI

Via XX Settembre, 97

I -00187 Rome

REPUBLIKA CYPRYJSKA:Υπουργεί ο Οικονομικώ ν

Διεύ θυνση Χρηματοδοτή σεων και Επενδύ σεων Γωνί α Μιχαή λ Καραολή και Γρηγό ρη Αυξεντί ου

CY-1439 Λευκωσíα

Ministry of Finance

Finance and Investment Division

Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str

CY-1439 Nicosia

REPUBLIKA ŁOTEWSKA:Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1

LV-1919, Rīga

REPUBLIKA LITEWSKA:Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lukiškių 2

LT-01512 Vilnius

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA:Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

WĘGRY:Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4

REPUBLIKA MALTY:Ministeru tal-Finanzi,

l-Ekonomija u Investiment

Maison Demandols

Triq in-Nofsinhar

MT-Valletta VLT 2000

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW:Ministerie van Financiën

Prinses Beatrixlaan 512

NL-2511 CW Den Haag

REPUBLIKA AUSTRII:Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstrasse 2b

A-1030 Wien

RZECZPOSPOLITA POLSKA:Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

PL-00 - 916 Warszawa

REPUBLIKA PORTUGALSKA:Ministério das Finanças

Direcção Geral do Tesouro

Rua da Alfândega, 5-1° andar

P-1194 Lisboa

RUMUNIA:Ministerul Finantelor Publice

Directia Generala

Relatii Financiare Internationale

str. Apolodor, nr.17

RO-sector 5, Bucuresti

REPUBLIKA SŁOWENII:Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1502 Ljubljana

REPUBLIKA FINLANDII:Ulkoasiainministeriö

Kehityspoliittinen osasto

Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö

Katajanokanlaituri 3

FIN -00161 Helsinki

REPUBLIKA SŁOWACKA:Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sekcia medzinárodných vzťahov

Štefanovičova 5

SK-817 82 Bratislava

KRÓLESTWO SZWECJI:Finandepartementet/Ministry of Finance,

Internationella avdelningen/International Department

Drottninggatan 21

S-10333 Stockholm

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ:The Head of Europe Department

Department for International Development

22 Whitehall

UK-London SW1A 2EG

Aneks 2

Odpowiedni udział Gwarantów na dzień podpisania niniejszej gwarancji.
EUR
Kapitał Banku243 284 154 500
wniesiony przez
Państwa Członkowskie:
Niemcy39 195 022 000
Francja39 195 022 000
Włochy39 195 022 000
Zjednoczone Królestwo39 195 022 000
Hiszpania23 517 013 500
Belgia10 864 587 500
Holandia10 864 587 500
Szwecja7 207 577 000
Dania5 501 052 500
Austria5 393 232 000
Polska5 017 144 500
Finlandia3 098 617 500
Grecja2 946 995 500
Portugalia1 899 171 000
Republika Czeska1 851 369 500
Węgry1 751 480 000
Irlandia1 375 262 000
Rumunia1 270 021 000
Chorwacja891 165 500
Słowacja630 206 000
Słowenia585 089 500
Bułgaria427 869 500
Litwa367 127 000
Luksemburg275 054 500
Cypr269 710 500
Łotwa224 048 000
Estonia173 020 000
Malta102 665 000

Aneks 3

DEFINICJA RYZYK POLITYCZNYCH

BRAK TRANSFERU WALUTY, WYWŁASZCZENIE, WOJNA LUB ZAMIESZKI CYWILNE I ODMOWA OCHRONY PRAWNEJ PO NARUSZENIU UMOWY

1. BRAK TRANSFERU WALUTY

oznacza:

wszelkiego rodzaju działanie, podjęte przez Rząd Kraju Beneficjenta, które w sposób bezpośredni lub pośredni uniemożliwia Dłużnikowi objętemu Gwarancją wymianę środków w walucie lokalnej na walutę Umowy Pożyczki, lub na w pełni wymienialną walutę lub też na inną walutę, która jest akceptowalna dla Banku, lub które uniemożliwia transfer poza Kraj Beneficjenta rzeczonej waluty lokalnej, lub waluty, na którą ta waluta lokalna została wymieniona, w celu (i) spłaty Sumy Gwarantowanej, (ii) otrzymania jakiejkolwiek Sumy Gwarantowanej w uzgodnionej walucie oraz zgodnie z uzgodnionymi warunkami, lub (iii) odzyskania jakiejkolwiek Sumy Gwarantowanej, która została w sposób terminowy zapłacona; oraz

wszelkiego rodzaju niedotrzymanie przez Rząd Kraju Beneficjenta obowiązku podjęcia działania w celu zrealizowania takiej wymiany lub umożliwienia zrealizowania takiej wymiany lub takiego transferu waluty przez lub w imieniu Banku lub Dłużnika objętego Gwarancją;

z zastrzeżeniem, że:

(a) Dłużnik objęty Gwarancją może w sposób swobodny i prawomocny używać w Kraju Gospodarza waluty lokalnej lub innej waluty, na którą waluta lokalna została wymieniona; oraz
(b) dany Dłużnik objęty Gwarancją lub, w zależności od przypadku, Bank, bezskutecznie podejmował próby przez okres 30 dni, stosując wszystkie racjonalne środki, w celu wykonania wszystkich niezbędnych formalności prawnych zmierzających do realizacji transferu lub wymiany walut.
2. WYWŁASZCZENIE

oznacza:

jakikolwiek środek lub zestaw środków podjętych, zleconych, autoryzowanych, ratyfikowanych lub zatwierdzonych przez Rząd Kraju Beneficjenta, które stanowią działanie administracyjne lub legislacyjne, oraz które stanowią wywłaszczenie w znaczeniu niniejszego Ustępu 2.

Dany środek stanowi akt wywłaszczenia w znaczeniu niniejszego Ustępu 2, jeśli taki środek:

(a) uniemożliwia Dłużnikowi objętemu Gwarancją zapłatę Sumy Gwarantowanej i prowadzi do niedotrzymania warunków, trwającego przez okres ponad 90 dni; lub
(b) pozbawia przez okres 90 dni Gwaranta Strony Trzeciej lub Bank jego praw jako wierzyciela w stosunku do zabezpieczenia lub gwarancji handlowych spłaty zobowiązania rat, przypadających do zapłaty zgodnie z harmonogramem spłat, z przyczyn innych, niż w wyniku jednego z ryzyk, określonych w niniejszym Aneksie; lub
(c) pozbawia przez okres 90 dni Gwaranta Strony Trzeciej lub Bank możliwości korzystania ze środków złożonych w walucie zarówno lokalnej, jak i obcej, w instytucji finansowej w Kraju Beneficjenta, samodzielnie lub za pośrednictwem innej strony w jego imieniu, w celu odzyskania wierzytelności zgodnie z harmonogramem spłat.

Żadne środki podjęte po stronie Rządu Kraju Beneficjenta nie będą uznane za działania stanowiące wywłaszczenie, jeśli stanowią one środki podjęte w dobrej wierze oraz niedyskryminacyjne, ogólnie stosowane, o takim charakterze, jaki rządy państw zwykle podejmują w interesie publicznym lub w celach takich, jak zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, podniesienie przychodów podatkowych, ochrona środowiska lub regulacja działalności gospodarczej, chyba, że takie podejmowane środki są przewidziane przez Rząd Kraju Beneficjenta jako działania o charakterze konfiskaty.

Niedotrzymanie przez Rząd Kraju Beneficjenta zobowiązań umownych, do których jest zobowiązany w stosunku do Dłużnika objętego Gwarancją, nie będzie samo w sobie stanowić działania o charakterze wywłaszczenia.

3. WOJNA LUB ZAMIESZKI CYWILNE

oznacza:

każdy akt wojny (wypowiedzianej lub nie), rewolucję, powstanie, wojnę domową, zamieszki lub konflikty społeczne, akty terroryzmu lub sabotażu, mające bezpośredni i natychmiastowy skutek w postaci:

(i) uniemożliwienia Dłużnikowi objętemu Gwarancją przez okres 90 dni zapłaty Sumy Gwarantowanej, lub
(ii) uniemożliwienia Gwarantowi Strony Trzeciej lub Bankowi przez okres 90 dni skutecznego odzyskania Sum Gwarantowanych, które zostały w terminowy sposób zapłacone lub otrzymania Sumy Gwarantowanej w odpowiedniej walucie oraz w sposób przewidziany umownie.

We wszystkich przypadkach dane działanie będzie stanowić akt wojny lub zamieszek cywilnych, jeśli zostało podjęte z podstawowym zamiarem realizacji celu politycznego. Działania podjęte przede wszystkim w celu wsparcia interesów pracy, zatrudnienia, spraw studentów lub w innych celach innych niż polityczne, nie będą podlegać niniejszemu Ustępowi 3.

Terminy 30 lub 90-dniowe, o których mowa w Ustępach 1, 2 oraz 3 niniejszego Aneksu, nie będą mieć zastosowania w przypadku, gdyby niedotrzymanie warunków płatności, pozbawienie uprawnień lub brak odzyskania należności wynikało z przedłużającego się czasu trwania wydarzenia, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym Aneksie, którego zaistnienie zostało w należyty sposób stwierdzone w czasie wcześniejszego niedotrzymania warunków, dla których wyżej wymienione terminy zostały już zastosowane.

4. ODMOWA OCHRONY PRAWNEJ PO NARUSZENIU UMOWY

oznacza:

odstąpienie lub naruszenie przez Rząd Kraju Beneficjenta Umowy Projektu (zgodnie z poniższą definicją), w przypadku, gdyby odstąpienie lub naruszenie:

(i) uniemożliwiało lub w znaczący sposób przyczyniało się do uniemożliwienia wykonania zobowiązań Dłużnika Objętego Gwarancją w stosunku do Banku; lub
(ii) uniemożliwiało Bankowi lub Gwarantowi Strony Trzeciej realizacji pełnej wartości zabezpieczenia ustanowionego względem przychodów lub innych korzyści, pochodzących z jakiegokolwiek zabezpieczenia, ujętego w Umowie Projektu.

Ochrona będzie ograniczona do przypadków, w których trybunał arbitrażowy wyda ostateczny, wiążący i wykonalny wyrok arbitrażowy, zasądzający odszkodowanie w odniesieniu do roszczeń Odpowiedniej Strony w sprawie szkód poniesionych na skutek naruszenia lub odstąpienia, pod warunkiem, że:

(a) wyrok arbitrażowy został wydany w odniesieniu do wyszczególnionej kwoty pieniężnej, i został wydany w sprawie naruszenia zobowiązania umownego z tytułu Umowy Projektu lub odstąpienia od niej przez Rząd Kraju Beneficjenta;
(b) Odpowiednia Strona podjęła rozsądne działania w celu wyczerpania wszystkich środków prawnych koniecznych dla wykonania wyroku arbitrażowego przeciwko Rządowi Kraju Gospodarza przez okres 180 kolejnych dni kalendarzowych od daty wydania wyroku. Możliwe jest wystosowanie wezwania ostrożnościowego przez Gwaranta Strony Trzeciej do Banku w przypadkach, w których okres ten jeszcze się nie zakończył w ciągu dwuletniego okresu wyłączenia, określonego w Artykule 2.03 (ii) niniejszej Gwarancji. Takie wezwanie ostrożnościowe nie upoważnia Banku do wystosowania wezwania do zapłaty na podstawie niniejszej Gwarancji, ale jedynie służy jako środek do zawieszenia wyłączenia, określonego w postanowieniach Artykułu 2.03 (ii) niniejszej Gwarancji. Bieg każdej pozostałej części okresu wyłączenia rozpocznie się ponownie po wygaśnięciu okresu obowiązywania wykonania wyroku. Bank poinformuje Gwarantów o wszelkich wezwaniach ostrożnościowych, wystosowanych przez Gwaranta Strony Trzeciej;
(c) odmowa Rządu Kraju Beneficjenta w zakresie wykonania wyroku arbitrażowego jest arbitralna i/lub dyskryminacyjna.

W tym celu:

(a) "Trybunał arbitrażowy" oznacza jakikolwiek trybunał arbitrażowy lub gremium, bez względu na to, gdzie zostało ustanowione, które jest niezależne od Rządu Kraju Beneficjenta, oraz któremu powierzono zgodnie z warunkami Umowy Projektu wydanie ostatecznego, wiążącego i prawomocnego wyroku arbitrażowego w sprawie roszczenia Odpowiedniej Strony, w związku z Umową Projektu, oraz którego wyrok jest możliwy do wykonania w Kraju Beneficjenta zgodnie w postanowieniami Nowojorskiej Konwencji o Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczeń Arbitrażowych;
(b) Wyrok arbitrażowy jest uznany za "wiążący", jeśli tworzy prawa dla stron w stosunku do przedmiotu sporu, jaki pomiędzy nimi zaistniał;
(c) Wyrok arbitrażowy jest uznany za "wykonalny", o ile trybunał arbitrażowy orzekający wyrok, lub jakakolwiek inna właściwa władza nie zawiesi lub nie odmówi wykonania wyroku arbitrażowego;
(d) Wyrok arbitrażowy trybunału arbitrażowego jest uznany za "ostateczny", jeśli czas na odwołanie lub zaskarżenie wyroku arbitrażowego wygasł bez złożenia możliwego zaskarżenia lub odwołania;
(e) "Projekt" oznacza projekt w zakresie Ram z Kotonu, opisany przy pomocy Raportu Kredytowego Projektu;
(f) "Umowa Projektu" oznacza umowę, kontrakt lub wiążące zobowiązanie zawarte pomiędzy Odpowiednią Stroną a Rządem Kraju Beneficjenta, która jest bezpośrednio związana z Projektem, oraz która ma, według racjonalnie uzasadnionej decyzji Banku, istotne znaczenie dla finansowej lub technicznej wykonalności Projektu, oraz która obejmuje, na przykład którąkolwiek z następujących umów lub uzgodnień, a mianowicie umowy o dostawy, umowy o odbiór, umowy o dotacje, umowy użytkowników, koncesje, licencje na eksploatację lub mechanizmy ustalania cen;
(g) "Odpowiednia Strona" oznacza Pożyczkobiorcę lub podmiot dominujący, lub spółkę zależną Pożyczkobiorcy, zlokalizowaną w tym samym kraju, w którym zlokalizowany jest Pożyczkobiorca.

Odpowiednia Strona lub Gwarant Strony Trzeciej będzie zobowiązana(y) do podjęcia wszelkich racjonalnie uzasadnionych starań w celu wyczerpania dostępnych środków prawnych dla wykonania wyroku sądu arbitrażowego wobec Rządu Kraju Beneficjenta lub do podjęcia wszelkich racjonalnie uzasadnionych starań dla zapewnienia, iż środki takie zostaną użyte przez Odpowiednią Stronę lub Gwaranta Strony Trzeciej, która może z nich skorzystać.

Każda umowa z Dłużnikiem objętym Gwarancją będzie zawierać zastrzeżenie prawa Banku w zakresie określenia środków, które Odpowiednia Strona lub Gwarant Strony Trzeciej mogą podjąć lub zapewnić możliwość podjęcia, w celu wykonania wyroku arbitrażowego w sprawie roszczenia związanego z naruszeniem warunków umowy lub odstąpieniem od umowy. Bank nie jest zobowiązany do wymagania, aby jakakolwiek strona podjęła środki, będące w opinii Banku nieproporcjonalne w stosunku do ich prawdopodobnych korzyści.

Bank może zgodzić się na refundację na rzecz któregokolwiek Dłużnika objętego Gwarancją rozsądnie uzasadnionych kosztów postępowania związanego z wykonaniem wyroku. Gwaranci zobowiązani są do refundacji na rzecz Banku wszelkich kosztów poniesionych przez Bank.

5. OGÓLNE WYŁĄCZENIE

Żadne z następujących działań lub ryzyk nie będzie uzasadniać wezwania do uruchomienia Gwarancji:

* żadne działanie Kraju Beneficjenta, na jakie Dłużnik objęty Gwarancją lub, w przypadku Ustępu 4 niniejszego Aneksu, Odpowiednia Strona, dobrowolnie wyraziła zgodę lub, kiedy dominująca przyczyna leży w nielegalnym i nieuzasadnionym zachowaniu Dłużnika objętego Gwarancją, lub Odpowiedniej Strony;
* żadne Ryzyko Polityczne, zgodnie z jego powyższą definicją, w wyraźny sposób przeważające w dniu, w którym Bank podpisał odpowiednią Umowę Pożyczki lub umowę zabezpieczenia oraz prowadzące do skutków, o których mowa w Aneksie, w takim dniu.

Aneks 4

UMOWA GWARANCYJNA POMIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI I EBI Z DNIA DD/MM/RR W SPRAWIE POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ EBI ZE ŚRODKÓW WŁĄSNYCH BANKU ZGODNIE Z PROTOKOŁAMI FINANSOWYMI *)

Arkusz informacji półrocznej za okres od dnia [31/12/RR] [30/06/RR] zgodnie z Artykułem 4.03 Umowy Gwarancyjnej

(wszystkie kwoty są podane w tysiącach euro)

Uwagi:

1) Pożyczki zaznaczone "Tak" w kolumnie "Oczekiwane wezwanie do uruchomienia gwarancji", to Pożyczki, w odniesieniu do których sumy, w nawiązaniu do których wcześniej nastąpiło wezwanie do uruchomienia gwarancji, nie zostały jeszcze spłacone Państwom Członkowskim oraz, w odniesieniu do których Bank oczekuje, iż nastąpi wezwanie do uruchomienia gwarancji, również w stosunku do następnej raty płatności.

2) Kwota w euro następnej raty (półrocznej, chyba, że uzgodniono inaczej) złożonej z kapitału oraz odsetek. Kwoty są orientacyjne i niezobowiązujące, ponieważ mogą ulegać zmianie z powodu zmian kursów walutowych oraz innych czynników, takich, jak dalsze uruchomienia kwot Pożyczki.

A. Operacje w ramach Pożyczki zgłoszone w poprzednich Raportach
Data

Podpisania

ProjektKredytobiorcaKwota

Pożyczki

Kwoty uruchomione i niespłaconeGwarant Strony TrzeciejDziałanieSektor

Publiczny/ Prywatny

Oczekiwane wezwanie Tak/Nie1)Kolejna rata2)
B. Nowe Operacje Pożyczkowe
Data

Podpisania

ProjektKredytobiorcaKwota

Pożyczki

Kwoty uruchomione i niespłaconeGwarant Strony TrzeciejDziałanieSektor

Publiczny/ Prywatny

Oczekiwane wezwanie Tak/Nie1)Kolejna rata2)
RAZEM A + B
Aneks 5.
Arkusz informacji półrocznej za okres od dnia [31/12/RR] [30/06/RR] na temat Limitów Ostrożnościowych
Maksymalny limitZatwierdzona kwota netto
%mln EURmln EUR%

limitu

Operacje państw jako wielkość procentowa Mandatu Kotonu.KotonuI60%1032
KotonuII80%1624
KotonuIII80%2080
Docelowe maksymalne limity oczekiwanej straty w portfelu PożyczekKotonuI8%
KotonuII8%
KotonuIII8%
Zadłużenie pozostałe do spłaty od pożyczkobiorców państw zaklasyfikowanych doKotonuI25%258
KotonuII25%406
KotonuIII25%520
Ekspozycja danego państwa jako wielkość procentowa całości ekspozycjiKotonuI20%206
KotonuII20%325
KotonuIII20%416

Przekład

UMOWA O ZARZĄDZANIU ZALEGŁYMI NALEŻNOŚCIAMI

między

Królestwem Belgii

Republiką Bułgarii

Republiką Czeską

Królestwem Danii

Republiką Federalną Niemiec

Republiką Estońską

Irlandią

Republiką Grecką

Królestwem Hiszpanii

Republiką Francuską

Republiką Chorwacką

Republiką Włoską

Republiką Cypryjską

Republiką Łotewską

Republiką Litewską

Wielkim Księstwem Luksemburga

Węgry

Republiką Malty

Królestwem Niderlandów

Republiką Austrii

Rzecząpospolitą Polską

Republiką Portugalską

Rumunią

Republiką Słowenii

Republiką Słowacką

Republiką Finlandii

Królestwem Szwecji

Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

a

Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

regulująca procedury obsługi płatności i refundacji na podstawie Umowy gwarancyjnej dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i na Terytoriach Zamorskich

Niniejsza Umowa zostaje zawarta między:

KRÓLESTWEM BELGII,

REPUBLIKĄ BUŁGARII,

REPUBLIKĄ CZESKĄ,

KRÓLESTWEM DANII,

REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC,

REPUBLIKĄ ESTOŃSKĄ,

IRLANDIĄ,

REPUBLIKĄ GRECKĄ,

KRÓLESTWEM HISZPANII,

REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ,

REPUBLIKĄ CHORWACKĄ,

REPUBLIKĄ WŁOSKĄ,

REPUBLIKĄ CYPRYJSKĄ,

REPUBLIKĄ ŁOTEWSKĄ,

REPUBLIKĄ LITEWSKĄ,

WIELKIM KSIĘSTWEM LUKSEMBURGA,

WĘGRY,

REPUBLIKĄ MALTY,

KRÓLESTWEM NIDERLANDÓW,

REPUBLIKĄ AUSTRII,

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ,

REPUBLIKĄ PORTUGALSKĄ,

RUMUNIĄ,

REPUBLIKĄ SŁOWENII,

REPUBLIKĄ SŁOWACKĄ,

REPUBLIKĄ FINLANDII,

KRÓLESTWEM SZWECJI,

ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

występującymi za pośrednictwem swoich służb i ministerstw, wskazanych w Aneksie do niniejszej Umowy i reprezentowanymi przez sygnatariuszy, wymienionych na stronach zawierających podpisy sygnatariuszy

(każdy dalej zwany oddzielnie "Gwarantem", łącznie zwani "Gwarantami" lub "Państwami Członkowskimi")

a

EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg Kirchberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, reprezentowanym przez Pana Wernera Hoyera, Prezesa

(zwany dalej "Bankiem")

MAJĄC NA UWADZE, ŻE:

1. Gwaranci są stronami Umowy Gwarancyjnej, zawartej z Bankiem w dniu zawarcia niniejszej Umowy (zwanej dalej "Umową Gwarancyjną" lub "Gwarancją"), dotyczącej Pożyczek udzielonych przez Bank ze środków własnych, na podstawie Umowy Wewnętrznej podpisanej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio, dnia 24 i 26 czerwca 2013 r., w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, zgodnie z Umową o Partnerstwie podpisaną w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r., pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, a Krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, po raz pierwszy zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. i zmienioną po raz drugi w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r. oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla Krajów i Terytoriów Zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia Krajów i Terytoriów Zamorskich z Unią Europejską (okresowo zmienianą lub zastępowaną).
2. Gwarancja uwzględnia nabycie (subrogację) praw i środków prawnych Banku przez Gwarantów wobec Dłużników objętych Gwarancją, w zakresie, w jakim Gwaranci dokonują płatności wynikającej z Gwarancji.
3. Gwaranci oraz Bank zamierzają, przy pomocy niniejszej Umowy (zwanej w Gwarancji "Umową z Kotonu III o Zarządzaniu Zaległymi Należnościami"), uzgodnić postanowienia i procedury dotyczące dochodzenia roszczeń związanych z Sumami Subrogacji.
4. Niniejsza Umowa nadaje moc Gwarancji, która stanowi, iż w przypadku nabycia praw i środków prawnych Banku przez Gwaranta w związku z jakąkolwiek Pożyczką, Bank i Gwarant zawierają umowę o administrowanie i zarządzanie taką Pożyczką przez Bank.

Niniejsza Umowa nie wyklucza zawarcia szczegółowych umów przez Bank i Gwarantów w celu zarządzania indywidualnymi Pożyczkami.

STRONY NINIEJSZYM UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Definicje

W niniejszej Umowie:

"Umowa" oznacza niniejszą Umowę o Zarządzanie Zaległymi Należnościami.

"Dzień Wezwania do Uruchomienia Gwarancji" oznacza dzień, w którym Gwaranci są wezwani do wykonania wymaganych zobowiązań wynikających z Gwarancji.

"Kurs Wymiany z Dnia Wezwania do Uruchomienia Gwarancji" w odniesieniu do dowolnej waluty, oznacza kurs wymiany walutowej pomiędzy euro i daną walutą, ogłoszony przez Europejski Bank Centralny o godzinie 14.00 czasu frankfurckiego, na 5 Dni Roboczych EBI przed Dniem Wezwania do Uruchomienia Gwarancji.

"Pożyczkobiorca" ma znaczenie przypisane w Gwarancji.

"Dzień Wystąpienia Zaległości w Spłatach Należności" oznacza datę płatności sumy, do zapłaty której zobowiązany jest Dłużnik objęty Gwarancją zgodnie z Umową Pożyczki, oraz z której nie został zwolniony.

"Suma Zaległości w Spłatach Należności" oznacza sumę, do zapłaty której zobowiązany jest Dłużnik objęty Gwarancją zgodnie z Umową Pożyczki, oraz w stosunku do której termin płatności minął.

"Dzień Roboczy EBI" oznacza dzień, w którym Bank jest otwarty i prowadzi swoją zwykłą działalność w Luksemburgu.

"Operacja Finansowania EBI" ma znaczenie przypisane w Gwarancji.

"Umowa Gwarancyjna" lub "Gwarancja" mają znaczenie przypisane w pierwszym punkcie Preambuły.

"Dłużnik objęty Gwarancją" ma znaczenie przypisane w Gwarancji.

"Płatność Gwarancji" oznacza płatność Sum Gwarantowanych zgodnie z Gwarancją, dokonaną przez Gwaranta na rzecz Banku.

"Suma(y) Gwarantowana(e)" ma (mają) znaczenie przypisane w Gwarancji.

"Kraj Beneficjenta" ma znaczenie przypisane w Gwarancji.

"Pożyczka" ma znaczenie przypisane w Gwarancji.

"Umowa Pożyczki" ma znaczenie przypisane w Gwarancji.

"Rachunek Pokrycia Straty" lub ang. "LLCA" (Loan-loss Cover Account) oznacza rachunek prowadzony w euro, który zostanie ustanowiony przez Bank w imieniu Gwarantów, którego celem jest łagodzenie ryzyk, przyjętych przez Państwa Członkowskie na podstawie Gwarancji, oraz który będzie prowadzony zgodnie z warunkami okresowo ustanawianymi przez organy zarządcze Banku. Środki na LLCA będą pochodzić z (i) dochodu wynikającego z zastosowania wyceny ryzyka w Operacjach Finansowania EBI, okresowo zatwierdzanej przez organy zarządcze Banku zgodnie z jego wewnętrznymi zasadami, (ii) Kwot Odzyskanych oraz (iii) odsetek uznawanych na rachunku, naliczanych według dziennej stopy procentowej, określanej i ogłaszanej przez Bank zgodnie z obowiązującymi zasadami, ustalanymi okresowo przez Organy zarządcze Banku, płatnych w trybie comiesięcznym. Rachunek LLCA będzie obciążany (i) Płatnościami Gwarancji, zgodnie z niniejszą Umową, oraz (ii) Opłatą za Zarządzanie Kwotami Odzyskiwanymi, o ile na rachunku będą znajdować się wystarczające środki.

"Rachunek Gwarancyjny Państwa Członkowskiego" lub ang. "MSCA" (Member State Call Account) oznacza rachunek prowadzony w euro, który zostanie ustanowiony przez Bank w imieniu Gwarantów, oraz który będzie prowadzony zgodnie z warunkami okresowo ustanawianymi przez organy zarządcze Banku. Rachunki MSCA będą obciążane (i) Płatnościami Gwarancji, zgodnie z niniejszą Umową, (ii) odsetkami w ciężar rachunku, naliczanymi według dziennej stopy procentowej, płatnymi w trybie comiesięcznym, które będą określane i ogłaszane przez Bank zgodnie z obowiązującymi zasadami, ustalanymi okresowo przez organy zarządcze Banku, oraz (iii) Opłatą za Zarządzanie Kwotami Odzyskiwanymi. Rachunki MSCA będą uznawane przez Gwarantów (i) kwotami stanowiącymi równowartość oczekiwanych Płatności Gwarancji, zgodnie z Gwarancją, oraz (ii) kwotami związanymi z jakimkolwiek saldem ujemnym oraz naliczonymi odsetkami w ciężar rachunku, oraz uznawane przez Bank: (i) Kwotami Odzyskanymi i (ii) odsetkami uznawanymi na rachunku, naliczanymi według dziennej stopy procentowej, płatnymi w trybie comiesięcznym, które będą określane i ogłaszane przez Bank zgodnie z obowiązującymi zasadami, okresowo ustalanymi przez organy zarządcze Banku.

"Opłata za Zarządzanie Kwotami Odzyskanymi" lub "Opłata" oznacza opłatę zgodnie z definicją zawartą w Artykule 5 niniejszej Umowy.

"Kwoty Odzyskane" oznaczają tę część Sumy Subrogacji, która została faktycznie odzyskana oraz wpłacona na rzecz Banku.

"Kurs Wymiany z Dnia Odzyskania" oznacza kurs wymiany euro na walutę kwoty odzyskanej z tytułu Sumy Zaległości w Spłatach Należności, ogłoszony przez Europejski Bank Centralny o godzinie 14.00 czasu frankfurckiego, 5 Dni Roboczych EBI po dniu, w którym dana kwota zostaje odzyskana i jest w pełni dostępna dla Banku.

"Gwarancja Strony Trzeciej" ma znaczenie przypisane w Gwarancji.

"Gwarant Strony Trzeciej" ma znaczenie przypisane w Gwarancji.

"Suma Subrogacji" oznacza sumę, do której są uprawnieni Gwaranci z tytułu płatności, dokonanej przez Gwarantów na rzecz Banku na podstawie Gwarancji.

W niniejszej Umowie, o ile kontekst nie wymaga inaczej:

(a) nagłówki zostały zamieszczone wyłącznie dla ułatwienia korzystania z tekstu i nie mają wpływu na wykładnię niniejszej Umowy;
(b) słowa użyte w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie; oraz
(c) odniesienie do Artykułu, strony lub Aneksu stanowi odniesienie do tego Artykułu, lub do takiej strony lub do Aneksu do niniejszej Umowy.
Artykuł  2

Zakres Umowy

2.01 Niniejsza Umowa określa postanowienia i procedury, dotyczące dochodzenia roszczeń z tytułu Sum Subrogacji.
2.02 Niniejsza Umowa ma zastosowanie do jakiejkolwiek Gwarancji, udzielonej Bankowi przez Gwarantów, w odniesieniu do Gwarantowanych Sum, o ile zostanie to jednoznacznie uzgodnione w formie pisemnej. Każda ze stron niniejszym oświadcza, iż poczyni takie uzgodnienie, z zastrzeżeniem wszelkich zmian niniejszej Umowy, jakie mogą być uzgodnione przez strony w późniejszych terminach.
2.03 Każdy Gwarant potwierdza swoje zobowiązania, wyrażone w Gwarancji, oraz zleca Bankowi zarządzanie Sumami Subrogacji w celu realizacji dochodzenia kwot do odzyskania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
Artykuł  3

Warunki płatności

3.01 W przypadku, jeśli z tytułu Umowy Pożyczki powstaje Suma Zaległości w Spłatach Należności, i zaległość taka będzie utrzymywać się przez okres około pięciu miesięcy, Bank wystosuje wezwanie do uruchomienia gwarancji zgodnie z warunkami Gwarancji w odniesieniu do takiej sumy.
3.02 Bank wystosuje wezwanie w odniesieniu do Sum Gwarantowanych zgodnie z warunkami Gwarancji i na ich mocy. Suma Gwarantowana wymagana przez Bank z tytułu Gwarancji będzie wyrażona w euro i będzie obliczona według Kursu Wymiany z Dnia Wezwania do Uruchomienia Gwarancji. Termin płatności Sumy Gwarantowanej przez Gwarantów zostanie określony w Gwarancji.
3.03 Bank będzie przeznaczać środki zgromadzone na rachunku LLCA na spłatę Sumy Gwarancji w Dniu Wezwania do Uruchomienia Gwarancji. W części, w jakiej środki na rachunku LLCA okażą się niewystarczające na pełną spłatę Sumy Gwarancji, Bank wypłaci w Dniu Wezwania do Uruchomienia Gwarancji z każdego rachunku MSCA kwotę w wysokości proporcjonalnej do odpowiedniego udziału Gwarantów, określonego w Gwarancji. Od każdego salda ujemnego na rachunku MSCA, powstałego w ten sposób, będą naliczane oraz wymagalne odsetki w ciężar rachunku. Na podstawie wezwania, każdy Gwarant musi uregulować na rzecz Banku każde wynikłe z takiej wymagalności ujemne saldo na swoim rachunku MSCA w ramach terminu płatności Sumy Gwarancji przez Gwarantów, zgodnie z postanowieniami Gwarancji. Odsetki w ciężar rachunku, naliczone na rachunkach MSCA, będą płatne przez Gwarantów każdego roku najpóźniej do dnia 31 grudnia.
3.04 Bank będzie tworzyć wyciąg z rachunku w odniesieniu do każdego wezwania na podstawie Gwarancji, informując Gwaranta o kwotach pobranych z rachunku LLCA oraz rachunków MSCA w odniesieniu do Gwarantowanych Sum oraz o powstałym w ten sposób saldzie na rachunku LLCA oraz na rachunkach MSCA.
3.05 Do dnia 30 kwietnia każdego roku, Bank będzie dostarczać każdemu Gwarantowi raport określający:
(i) niewyczerpującą prognozę oczekiwanych wezwań do uruchomienia gwarancji na aktualny rok kalendarzowy; oraz
(ii) postępowanie (postępowania) mające na celu odzyskanie zaległych należności zainicjowane w imieniu i na rzecz Gwaranta podczas poprzedniego roku kalendarzowego.

Ponadto, Bank będzie dostarczać Gwarantom co miesiąc elektroniczny wyciąg z rachunku w odniesieniu do rachunku LLCA i MSCA.

Artykuł  4

Procedura obowiązująca po Odzyskaniu Kwot

4.01 W przypadku odzyskania przez Bank jakiejkolwiek części Sumy Subrogacji na rzecz Gwarantów, Bank dokona bez zbędnej zwłoki spłaty na rachunek LLCA kwoty w wysokości stanowiącej równowartość kwot pobranych z rachunku LLCA w celu dokonania płatności powstałych na rzecz Sumy Zaległości w Spłatach Należności, pomniejszonej o kwotę Opłaty należnej na podstawie postanowień Artykułu 5. Wszelkie pozostałe kwoty zostaną rozdzielone pomiędzy rachunki MSCA, proporcjonalnie do odpowiedniego udziału Gwarantów określonego w Gwarancji, pomniejszonego o kwotę Opłaty należnej na podstawie Artykułu 5. W razie konieczności, Bank przeliczy odzyskaną kwotę na euro, stosując w tym celu Kurs Wymiany z Dnia Odzyskania.
4.02 W przypadkach opisanych w Artykule 5.05 Gwarancji oraz w przypadku złożenia takiego wniosku przez Gwarantów, w przypadku zmniejszenia wartości depozytu lub równoważnej pozycji aktywów finansowych w czasie, w którym taki depozyt lub równoważna pozycja aktywów finansowych, udostępnione przez Dłużnika Objętego Gwarancją w odniesieniu do Pożyczek w Kraju Beneficjenta, stanowiące Sumę Subrogacji, stały się możliwe do przeniesienia lub wymiany, Bank skorzysta z wszelkich praw i środków prawnych, jakie zostały mu nadane, z tytułu i zgodnie z umową ramową zawartą pomiędzy Bankiem i Krajem Beneficjenta, w celu dochodzenia roszczenia kwoty, odpowiadającej kwocie dewaluacji.
4.03 Z zastrzeżeniem dyspozycji Dłużnika Objętego Gwarancją, Bank może przydzielić kwotę odzyskaną z tytułu Sumy Zaległości w Spłatach Należności, należnej ze strony tego Dłużnika Objętego Gwarancją tytułem spłaty lub w celu pobrania spłaty tej samej kwoty lub wszelkiej innej kwoty Sumy Zaległości w Spłatach Należności, przypadającej do zapłaty przez Dłużnika Objętego Gwarancją. W tym celu Bank może przeprowadzić wymianę walutową, jaką uzna za konieczną.
Artykuł  5

Wynagrodzenie Banku

5.01 Tytułem wynagrodzenia za usługi Banku na rzecz Gwarantów zgodnie z niniejszą Umową oraz, w szczególności, za wszelkie ponoszone czasowo ryzyka wymiany, każdy Gwarant oddzielnie wniesie solidarnie na rzecz Banku swój odpowiednio wyliczony udział w Opłacie za Zarządzanie Kwotami Odzyskiwanymi.

Opłata będzie naliczana według stopy oprocentowania 2% w stosunku rocznym, co może podlegać zmianom, o których Bank będzie powiadamiać zgodnie z odpowiednimi zasadami, określanymi okresowo przez organy zarządcze Banku oraz będzie naliczana z dnia na dzień od pozostałej do zapłaty kwoty każdej Sumy Gwarancji, pomniejszonej o sumy wszelkich kwot odzyskanych. Będzie ona płatna za okres, trwający od dnia wystąpienia Sumy Zaległości w Spłatach Należności do dnia, w którym Bank odzyska ostatnią kwotę pozostałą do spłaty z jej tytułu.

Opłata będzie naliczana na podstawie miesiąca, liczącego 30 dni oraz roku, składającego się z 360 dni.

Opłata będzie płatna w formie jednej raty w każdym dniu, w którym odzyskana zostanie jakakolwiek część Sumy Gwarancji. Opłata będzie płatna w euro i naliczana według Kursu Wymiany z Dnia Odzyskania.

5.02 Pięć lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy oraz później w dogodnych przedziałach czasowych, Bank zaproponuje, jeśli uzna to za stosowne, weryfikację stawki zastosowanej do obliczenia Opłaty, wymienionej w niniejszym Artykule 5. Weryfikacja ta uwzględniać będzie zmiany nakładu pracy, niezbędnej do realizacji niniejszej Umowy oraz inne istotne dla niej czynniki. Taka weryfikacja może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu stawki. Weryfikacja powodująca zmniejszenie opłaty, zostanie wprowadzona niezwłocznie. Jakakolwiek weryfikacja powodująca zwiększenie stawki nastąpi po otrzymaniu przez Bank zgody 75% wszystkich Gwarantów, co zostanie obliczone zgodnie z treścią Artykułu 9. Gwaranci nie będą bez racjonalnego uzasadnienia wstrzymywać lub opóźniać wydania takiej zgody.
Artykuł  6

Zwolnienie z obowiązku zarządzania

6.01 Bank będzie zwolniony ze swoich obowiązków zarządzania Sumą Subrogacji w następujących okolicznościach:
(a) w przypadku, jeśli po uzyskaniu zgody Gwarantów posiadających 75% lub więcej z całości praw Gwarantów do Sumy Subrogacji, zgodnie z postanowieniami Artykułu 9, Gwaranci upoważnią Bank do zawieszenia/zaniechania dalszych działań związanych z tymi obowiązkami, innymi niż dokonywanie przelewów odzyskanych kwot;
(b) w przypadku, jeśli Bank odstąpi od swoich obowiązków w odniesieniu do Sumy Subrogacji, poprzez powiadomienie Gwarantów w dowolnym czasie po jednym z następujących terminów, w zależności od tego, który nastąpi później: (i) 12-tej rocznicy terminu płatności oraz (ii) 9 miesięcy po terminie płatności ostatniej spłaty, zawartej w harmonogramie spłat, zgodnie z odpowiednią Umową Pożyczki; lub
(c) w przypadku, jeśli Bank zmieni warunki umowy z Dłużnikiem objętym Gwarancją, na podstawie Artykułu 4.02 Gwarancji i taka zmiana spowoduje zredukowanie lub umorzenie Sumy Gwarantowanej i/lub Sumy Subrogacji, pod warunkiem, że w odniesieniu do takiej zmiany Bank przez cały czas postępował zgodnie z postanowieniami Artykułu 4.01 Gwarancji.
6.02 Dla celów Artykułu 6.01(a), Bank zawiesi działania w stosunku do Dłużnika objętego Gwarancją od dnia, w którym otrzyma zgodę wystarczającą do zapewnienia wymaganej większości lub, w zależności od przypadku, od dnia, w którym powiadomi Gwarantów o zaniechaniu, o ile zawieszenie to nie umniejsza zobowiązania Banku do zachowania zobowiązania Dłużnika objętego Gwarancją w odniesieniu do Sumy Zaległości w Spłacie Należności i nie umniejsza zobowiązania Banku do prowadzenia rachunków związanych z Sumą Zaległości w Spłacie Należności zgodnie z niniejszą Umową. Bank niezwłocznie poinformuje Gwarantów o zawieszeniu. Zawieszenie jest nieodwracalne.
6.03 W razie zwolnienia Banku z obowiązku podejmowania starań o odzyskanie Sumy Subrogacji, Gwaranci będą wnosić pozostałą Opłatę, naliczoną do dnia zwolnienia. Jednakże, w przypadku zwolnienia Banku z obowiązku związanego z Sumą Subrogacji z powodu ogólnego programu umorzenia spłaty, na przykład, w ramach programu dla najbiedniejszych i najbardziej zadłużonych państw świata (HIPC), Opłata za Zarządzanie Kwotami Odzyskiwanymi będzie płatna według stopy oprocentowania w wysokości 1% w stosunku rocznym, która może być zweryfikowana, o czym Bank powiadamia zgodnie z obowiązującymi zasadami, ustalanymi okresowo przez organy zarządcze Banku, zamiast stopy oprocentowania wymienionej w Artykule 5. Pozostała Opłata jest płatna i zostanie pobrana poprzez obciążenie rachunku LLCA i/lub rachunków MSCA dwa miesiące od daty wygaśnięcia zobowiązania Banku, zgodnie z powiadomieniem Banku, wystosowanym do Gwarantów.
Artykuł  7

Podatki i Koszty

7.01 Gwaranci zrekompensują Bankowi wszelkie podatki, poniesione przez Bank w ramach realizacji jego zobowiązań na podstawie niniejszej Umowy. Bank uwzględni wszelkie potencjalne zwroty podatków z innych źródeł.
7.02 Poza jakąkolwiek opłatą, która może być płatna na podstawie Artykułu 5, Gwaranci, proporcjonalnie do swoich odpowiednich udziałów w Gwarantowanych Sumach, oraz do wysokości zsumowanego limitu 2% Sumy Zaległości w Spłacie Należności, określonej w Artykule 1.01 Gwarancji, zrekompensują Bankowi wszystkie zewnętrzne wydatki, w racjonalnie uzasadniony sposób poniesione przez Bank. Wymieniony limit nie będzie mieć zastosowania w sytuacji, jeśli Bank powiadomi wcześniej na piśmie Gwarantów o zamiarze poniesienia wydatków, które mogą przekroczyć limit, ale co do których jest on przekonany, iż zwiększą odzyskaną kwotę netto. Rekompensata ta będzie ograniczona do wydatków za uzyskanie doradztwa stron trzecich oraz usług, których świadczenie przez personel Banku byłoby niemożliwe. Bank może odliczyć takie wydatki od dowolnej kwoty odzyskanej w stosunku do jakiejkolwiek Sumy Subrogacji. Bank będzie prowadzić rachunki na rzecz Gwarantów. Zobowiązania Gwarantów są zależne od faktu wcześniejszego podjęcia działań w zakresie otrzymania refundacji kosztów od Dłużnika objętego Gwarancją, które następnie okazały się nieudane, podczas okresu 90 dni. Bank będzie nadal zabiegać o uzyskanie refundacji od Dłużnika objętego Gwarancją, niezależnie od płatności dokonanych przez Gwarantów.
Artykuł  8

Prawo właściwe

8.01 Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych Państw Członkowskich. Wszelkie spory pomiędzy stronami niniejszej Umowy, które nie zostaną rozwiązane w sposób niezwłoczny i polubowny, zostaną skierowane do rozstrzygnięcia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z Artykułem 272 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Artykuł  9

Zmiany Umowy

9.01 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą wprowadzone za zgodą Banku oraz poprzez podjęcie pozytywnej decyzji, większością 75% głosów Gwarantów, obliczonej poprzez odniesienie do odpowiedniego wkładu każdego Gwaranta do kapitału Banku. Każdy Gwarant indywidualnie zobowiązuje się do bycia związanym tak wprowadzonymi zmianami.
Artykuł  10

Powiadomienia i komunikaty

10.01 Powiadomienia i inne komunikaty, kierowane zgodnie z niniejszą Umową do Gwarantów lub do Banku, będą wysyłane listem poleconym lub przy pomocy innych uznanych środków komunikacji i zaadresowane do odbiorcy odpowiednio na adres podany poniżej:

Do Gwaranta: Na jego adres określony w Aneksie 1

Do Banku: 100, Boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Każda zmiana wyżej podanych adresów będzie skuteczna jedynie po uprzednim powiadomieniu o takiej zmianie pozostałych stron w formie pisemnej.

Preambuła oraz Aneks stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł  11

Podpisanie Umowy

11.01 Niniejsza Umowa stanie się wiążąca dla każdego Gwaranta niezwłocznie po złożeniu jego ważnego podpisu lub, w zależności od sytuacji, po ratyfikacji przez niego Umowy i będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r.
11.02 Oryginalnym tekstem niniejszej Umowy będzie tekst w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Każdy Gwarant może podpisać Umowę w każdym z trzech oryginalnych języków.
11.03 Niniejsza Umowa zostanie podpisana w jednobrzmiących egzemplarzach; każdy Gwarant podpisze dwa oryginały Umowy i dostarczy je do Banku. Bank przekaże każdemu Gwarantowi jeden oryginalny egzemplarz podpisany przez tego Gwaranta i przez Bank. Bank przygotuje uzgodniony egzemplarz Umowy w języku angielskim.

NA DOWÓD CZEGO, każda ze stron niniejszej Umowy złożyła podpis za pośrednictwem swojego upoważnionego sygnatariusza.

Aneks

Lista adresów dla celów Artykułu 10
KRÓLESTWO BELGII:Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie

Questions Financières Internationales et Européennes

30, avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

REPUBLIKA BUŁGARII:Министерство нa финaнсите

Дирекция "Междунaродни финaнсови институции и

сътрудничество"

Отдел "Европейски финaнсови институции"

Улицa "Рaковски", № 102

1040 София

Републикa Бългaрия

Ministry of Finance

International Financial Institutions and Cooperation

Directorate

European Financial Institutions Department

102 Rakovsky Str.

1040 Sofia

Republic of Bulgaria

REPUBLIKA CZESKA:Ministerstvo financí

Mezinárodní vztahy

Letenská 15

CZ-118 10 Praha 1

KRÓLESTWO DANII:Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 - Copenhagen K

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC:Bundesministerium der Finanzen

Referat EA2

Wilhelmstrasse 97

D-10117 Berlin

REPUBLIKA ESTOŃSKA:Rahandusministeerium

Suur-Ameerika 1

ЕЕ-15006 Tallinn

IRLANDIA:Department of Finance

International Financial Institutions Section

South Block

Government Buildings

Upper Merrion Street

IE-Dublin 2

REPUBLIKA GRECKA:Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Διεύθυνση 25η

Πανεπιστημίου 25

GR-10165 Αθήνα

Ministry of Economy and Finance

General Accounting Office of the State

25th Directorate

25, Panepistimiou street

GR-10165 Athens

KRÓLESTWO HISZPANII:Ministerio de Economía y Competitividad,

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

Servicio de Avales

Paseo del Prado, Num. 6

E-28071 Madrid

REPUBLIKA FRANCUSKA:Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi Direction générale du Trésor et de la Politique Économique

Service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes

Teledoc 652

139 rue de Bercy

FR- 75572 Paris CEDEX 12

REPUBLIKA CHORWACKA:Ministry of Finance

Katančićeva, 5

HR - 10000 Zagreb

REPUBLIKA WŁOSKA:Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI

Via XX Settembre, 97

I -00187 Rome

REPUBLIKA CYPRYJSKA:Υπουργείο Οικονομικών

Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

CY-1439 Λευκωσία

Ministry of Finance

Finance and Investment Division

Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str

CY-1439 Nicosia

REPUBLIKA ŁOTEWSKA:Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1

LV-1919, Riga

REPUBLIKA LITEWSKA:Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Lukiškių 2

LT-01512 Vilnius

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA:Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

WĘGRY:Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4

REPUBLIKA MALTY:Ministeru tal-Finanzi,

I-Ekonomija u Investiment

Maison Demandols

Triq in-Nofsinhar

MT-Valletta VLT 2000

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW:Ministerie van Financiën

Prinses Beatrixlaan 512

NL-2511 CW Den Haag

REPUBLIKA AUSTRII:Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstrasse 2b

A-1030 Wien

RZECZPOSPOLITA POLSKA:Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

PL-00 - 916 Warszawa

REPUBLIKA PORTUGALSKA:Ministério das Finanças

Direcção Geral do Tesouro

Rua da Alfândega, 5-1° andar

P-1194 Lisboa

RUMUNIA:Ministerul Finantelor Publice

Directia Generala

Relatii Financiare Internationale

str. Apolodor, nr. 17

RO-sector 5, Bucuresti

REPUBLIKA SŁOWENII:Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1502 Ljubljana

REPUBLIKA SŁOWACKA:Ministerstvo financii Slovenskej republiky

sekcia medzinárodných vzťahov

Štefanovičova 5

SK-817 82 Bratislava

REPUBLIKA FINLANDII:Ulkoasiainministeriö

Kehityspoliittinen osasto

Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö

Katajanokanlaituri 3

FIN -00161 Helsinki

KRÓLESTWO SZWECJI:Finandepartementet

Internationella avdelningen

Drottninggatan 21

S-10333 Stockholm

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ:The Head of Europe Department

Department for International Development

22 Whitehall

UK-London SW1A 2EG