Art. 16. - Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). Genewa.1991.02.01.

Monitor Polski

M.P.2004.3.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2002 r.
Artykuł  16

Nowelizacja załączników III i IV

1.
Poprawki do załączników III i IV do niniejszej umowy mogą być wprowadzone w trybie określonym w niniejszym artykule.
2.
Na prośbę którejkolwiek z Umawiających się Stron każda poprawka zaproponowana przez nią do załączników III i IV zostanie rozpatrzona przez Grupę Roboczą ds. Transportu Kombinowanego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
3.
Jeżeli poprawka zostanie przyjęta większością dwóch trzecich obecnych i głosujących Umawiających się Stron, wówczas poprawka zostanie przekazana przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych wszystkim Umawiającym się Stronom do akceptacji.
4.
Każda przedłożona poprawka, zgłoszona zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, będzie uważana za przyjętą, chyba że w ciągu sześciu miesięcy od daty jej przekazania jedna piąta lub więcej Umawiających się Stron zawiadomi Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o swoich zastrzeżeniach do przedłożonej poprawki.
5.
Każda przyjęta poprawka, zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu, zostanie przekazana przez Sekretarza Generalnego wszystkim Umawiającym się Stronom i wejdzie w życie trzy miesiące po dacie jej przekazania. W przeciwnym razie poprawka wejdzie w życie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron, z wyjątkiem tych, które przed datą wejścia jej w życie zawiadomiły Sekretarza Generalnego, że nie akceptują przedłożonej poprawki.
6.
Jeżeli zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu jedna piąta lub więcej Umawiających się Stron zgłosiło zastrzeżenia w stosunku do proponowanej poprawki, wówczas poprawka będzie uważana za nieprzyjętą i nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych.

{ECE/TRANS/88/Corr.1 obowiązuje od dnia 20 września 1992 r.}