Monitor Polski

M.P.1993.13.86

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 marca 1993 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 marca 1993 r.
o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.

Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. Nr 11, poz. 84 oraz z 1993 r. Nr 5, poz. 22 i Nr 7, poz. 34) oraz art. 70 ust. 1 Regulaminu Sejmu, w związku z niepodjęciem przez Sejm uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej, stwierdza się umorzenie postępowania w sprawie o naruszenie szeregu przepisów ustaw, przez podjęcie działań sprzyjających nadmiernemu wzrostowi importu alkoholu do Polski w roku 1989 oraz pierwszej połowie roku 1990, wobec:
- Leszka Balcerowicza - w całości,
- Dominika Jastrzębskiego - w części dotyczącej zarzutu popełnienia występku z art. 246 § 1 kk,
- Ireneusza Sekuły - w całości,
- Marcina Święcickiego - w całości,
- Andrzeja Wróblewskiego - w części dotyczącej zarzutu popełnienia występku z art. 246 § 1 kk.