Ulgi podatkowe dla spółdzielni pracy.

Monitor Polski

M.P.1960.77.356

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 sierpnia 1960 r.
w sprawie ulg podatkowych dla spółdzielni pracy.

Na podstawie § 34 uchwały nr 194 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1961-1965 (Monitor Polski Nr 55, poz. 262) oraz § 20 ust. 3 uchwały nr 927 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-97, poz. 1488) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się od podatku od operacji nietowarowych i od podatku dochodowego obroty i zyski osiągnięte przez nowo zorganizowane w okresie od dnia 1 lipca 1960 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. zarówno spółdzielnie pracy, jak i zakłady usługowe w istniejących spółdzielniach pracy, których zadaniem jest świadczenie usług dla ludności:
1)
na terenie województw: koszalińskiego, olsztyńskiego, opolskiego, szczecińskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego oraz na terenie powiatów: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego - województwa białostockiego, elbląskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego, sztumskiego - województwa gdańskiego, trzcianeckiego i miasta Piły - województwa poznańskiego, leskiego i ustrzyckiego - województwa rzeszowskiego - na okres 3 lat od chwili rozpoczęcia działalności;
2)
na terenach nie wymienionych w pkt 1, z wyjątkiem miast: Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia - na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia działalności;
3)
na terenie miast: Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia w zakresie następujących usług: naprawy odbiorników radiowych i telewizyjnych, naprawy elektrotechnicznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawy instalacji elektrycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, naprawy (nicowania) odzieży i bielizny, naprawy obuwia na spodach nieskórzanych oraz w zakresie drobnych remontów mieszkań dla ludności, jak np. roboty malarskie, murarskie, zduńskie, szklarskie itp. - na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia działalności.
2.
Za nowo zorganizowane spółdzielcze zakłady usługowe, o których mowa w ust. 1, uważa się wchodzące w skład spółdzielni nowo powołane jednostki organizacyjne:
a)
ze stałym lokalem przeznaczonym do wykonywania usług,
b)
świadczące usługi w części lokalu innych jednostek organizacyjnych spółdzielni,
c)
zatrudniające pracowników (zespoły pracowników), świadczących usługi poza lokalem przedsiębiorstwa i posiadające punkty przyjęć zamówień na usługi.
3.
Przewidziane w ust. 1 zwolnienie dla nowo zorganizowanych spółdzielczych zakładów usługowych przysługuje pod warunkiem, że obroty, dochody i koszty tych zakładów będą odrębnie wykazywane w księgowości spółdzielni. Warunek ten nie ma zastosowania do zakładów objętych zryczałtowanym opodatkowaniem.
4.
Zwalnia się również od podatku od operacji nietowarowych i od podatku dochodowego obroty i zyski osiągnięte z działalności usługowej dla ludności przez spółdzielnie pracy, które obok działalności wytwórczej lub wytwórczo-usługowej bądź też które obok działalności usługowej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej zaczęły prowadzić w okresie od dnia 1 lipca 1960 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. działalność usługową dla ludności. Zwolnienie powyższe ma zastosowanie na obszarach i na okresy czasu wyszczególnione w ust. 1. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5.
Zwalnia się od podatku obrotowego i od podatku od operacji nietowarowych oraz od podatku dochodowego obroty i zyski osiągnięte przez spółdzielnie pracy bądź ich zakłady położone w miejscowościach liczących do 5 000 mieszkańców, jeżeli jednostki te w okresie od dnia 1 lipca 1960 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. rozszerzą swoją działalność na świadczenie usług dla ludności, a obroty osiągnięte z tej działalności za dany rok podatkowy stanowią co najmniej 75% ogólnych obrotów spółdzielni lub zakładu. Zwolnienie powyższe ma zastosowanie na obszarach i na okresy czasu wyszczególnione w ust. 1 pkt 1 i 2, pod warunkiem że obroty dotyczące działalności usługowej dla ludności będą odrębnie wykazywane w księgowości spółdzielni (zakładu). Jeżeli ulga przysługuje poszczególnym zakładom spółdzielni, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6.
W przypadkach określonych w ust. 1, 4 i 5 za podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym przyjmuje się zysk bilansowy spółdzielni pomniejszony o zyski osiągnięte z działalności zwolnionej od opodatkowania. Przy ustalaniu rentowności nie należy brać pod uwagę zarówno zysków, jak i kosztów dotyczących działalności zwolnionej od opodatkowania. Przypadający jednak podatek dochodowy nie może przekroczyć wysokości podatku ustalonego według zasad ogólnych.
1.
Spółdzielniom pracy, które w okresie do dnia 31 grudnia 1962 r. wykonają inwestycje związane z rozszerzeniem zakresu usług dla ludności, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, przyznaje się ulgi inwestycyjne.
2.
Ulga inwestycyjna polega na potrąceniu z łącznej sumy należnego za dany rok podatkowy, w którym inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku, podatku dochodowego i podatku od operacji nietowarowych - 50% sum wydatkowanych na inwestycje z własnych środków (z podziału czystej nadwyżki) lub z uzyskanych na ten cel pożyczek ze Spółdzielczego Funduszu Rozwoju.
3.
W razie niemożności potrącenia w danym roku podatkowym całej kwoty ulgi inwestycyjnej podlegającej potrąceniu reszta kwoty podlega potrąceniu w następnych latach podatkowych, przez okres jednak nie dłuższy niż 3 lata. Łączna suma potrąceń nie może przekroczyć sumy podatku dochodowego i podatku od operacji nietowarowych ustalonych za okres czterech lat.
4.
Przy ustalaniu ulgi do sum wydatkowanych na inwestycje nie wlicza się sum uzyskanych z pożyczek bankowych, jak również kwot wydatkowanych na remonty kapitalne.
5.
Ulga inwestycyjna, o której mowa w ust. 1, przysługuje również z tytułu tych inwestycji, które rozpoczęto w drugiej połowie 1960 r., a zakończono w roku podatkowym 1960 bądź 1961 lub 1962.
1.
Ulga z tytułu inwestycji, o których mowa w § 2 przysługuje, jeżeli inwestycji dokonano w ramach zatwierdzonego rzeczowo-finansowego planu inwestycyjnego.
2.
Celem stwierdzenia prawa do przyznania ulgi z tytułu inwestycji spółdzielnia obowiązana jest przedłożyć wniosek oraz zestawienie nakładów dokonanych w ramach zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego, obejmującego inwestycje w zakresie usług dla ludności.
3.
Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu inwestycji obowiązana jest złożyć spółdzielnia w organie finansowym właściwym dla niej do ustalenia i poboru podatku dochodowego i podatku od operacji nietowarowych przed upływem terminu przewidzianego do przeprowadzenia rozliczenia rocznego z tytułu tych zobowiązań, za rok podatkowy, w którym inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku.
4.
Organ finansowy, rozpatrując wniosek o przyznanie ulgi z tytułu inwestycji, wyda decyzję, ustalając wysokość kwoty podlegającej potrąceniu z tego tytułu za dany rok podatkowy, po uprzednim zbadaniu ksiąg rachunkowych i bilansu spółdzielni za okres, w którym dokonano inwestycji, oraz po stwierdzeniu, że poniesione nakłady na sfinansowanie inwestycji zostały - zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie księgowości - przeniesione z konta inwestycji rozpoczętych na konto inwestycji zakończonych. Od decyzji organu finansowego służy spółdzielni prawo wniesienia odwołania do bezpośrednio wyższego organu finansowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Organ odwoławczy wydaje decyzję ostateczną.
5.
Jeżeli uiszczona za dany rok podatkowy suma podatku dochodowego i podatku od operacji nietowarowych przekracza kwotę podatku, jaka przypadałaby po zastosowaniu ulgi z tytułu inwestycji, nadpłacona kwota podatku podlega zwrotowi.
1.
Spółdzielniom pracy świadczącym usługi dla ludności, które zatrudniają uczniów na podstawie pisemnej umowy o naukę, zawartej i zarejestrowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje ulga w podatku dochodowym bądź w podatku od operacji nietowarowych.
2.
Ulgę podatkową, o której mowa w ust. 1, stosuje się przez potrącenie kwoty 3.000 zł od należnego podatku dochodowego lub podatku od operacji nietowarowych za pierwszy rok podatkowy, w którym zatrudniono w charakterze robotnika ucznia wyszkolonego w danej spółdzielni.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1960 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ USŁUG DLA LUDNOŚCI

1)
elektromechanika (grzejnicza, medyczna, samochodowa, silnikowa, elektromiernictwo),
2)
radio- i telemechanika,
3)
ślusarstwo samochodowe i motocyklowe,
4)
blacharstwo (budowlane, karoseryjne, naczyniowe, naprawa chłodnic),
5)
brązownictwo (brązownictwo, galwanizatorstwo, szlifowanie i polerowanie metali),
6)
grawerstwo (emalierstwo-grawerstwo),
7)
instalatorstwo chłodnicze,
8)
kowalstwo (artystyczne, pojazdowe, naprawa maszyn i narzędzi rolniczych, podkuwanie koni),
9)
mechanika precyzyjna (narzędzi precyzyjnych i narzędzi medycznych),
10)
mechanika gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
11)
mechanika maszyn do szycia,
12)
mechanika maszyn biurowych,
13)
optyka (okularowa i narzędzi optycznych),
14)
ślusarstwo (naprawa maszyn, naprawa rowerów, nożownictwo, pilnikarstwo, spawalnictwo, ślusarstwo ogólne, ślusarstwo budowlane, tokarstwo w metalu, naprawa wag, naprawa narzędzi),
15)
naprawa siatek z drutu,
16)
rusznikarstwo,
17)
zegarmistrzostwo,
18)
złotnictwo (szlifowanie bursztynu, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, naprawa i wyrób przedmiotów z metali szlachetnych),
19)
wulkanizatorstwo,
20)
kamieniarstwo,
21)
szklarstwo (budowlane, oprawa obrazów, pojazdowe, szlifierstwo szkła),
22)
bednarstwo,
23)
kołodziejstwo (karoseryjne, pojazdowe),
24)
pozłotnictwo,
25)
stolarstwo (budowlane, meblowe, sportowe, rzeźbiarstwo i wyrób trumien),
26)
szkutnictwo (budowa i naprawa łodzi, kajaków, szkutnictwo),
27)
tapicerstwo (dekoracyjne, meblowe),
28)
drukarstwo (drukarstwo ręczne, światłodruk),
29)
introligatorstwo (oprawa ksiąg),
30)
dziewiarstwo (maszynowe, ręczne),
31)
gremplarstwo,
32)
hafciarstwo (wyszywanie na tkaninach, mereżkarstwo, szmuklerstwo, koronkarstwo),
33)
podnoszenie oczek,
34)
powroźnictwo (sieciarstwo ręczne, wyrób powrozów i sznurów),
35)
wyrób i naprawa kilimów i dywanów,
36)
bieliźniarstwo (damskie, dziecięce, męskie, pościelowe, wyrób kołder),
37)
cerowanie artystyczne,
38)
czapnictwo,
39)
gorseciarstwo,
40)
kapelusznictwo damskie,
41)
czyszczenie i odświeżanie kapeluszy męskich,
42)
krawiectwo damskie i dziecięce, miarowe ciężkie, miarowe lekkie, krojenie odzieży damskiej i dziecięcej,
43)
krawiectwo męskie - miarowe, cywilne i mundurowe, skórzane, krojenie odzieży męskiej,
44)
malowanie na tkaninach,
45)
plisowanie i dekatyzacja tkanin,
46)
obciąganie guzików,
47)
naprawa sienników, worków itp.,
48)
żaglownictwo,
49)
wyprawa i farbowanie skór futerkowych, odświeżanie futer i skór futerkowych,
50)
kuśnierstwo (futrzarstwo, kożuszkarstwo),
51)
rękawicznictwo skórzane,
52)
rymarstwo (kaletnictwo, rymarstwo sportowe, siodlarstwo, siodlarstwo pojazdowe, wyrób i naprawa uprzęży, odświeżanie wyrobów skórzanych),
53)
szewstwo (wyrób i naprawa obuwia),
54)
szewstwo ortopedyczne,
55)
usługowy wypiek chleba i wymiana mąki na chleb,
56)
usługowy wypiek ciast,
57)
usługowe tłoczenie oleju i soków owocowych,
58)
usługowe suszenie owoców, jarzyn i grzybów,
59)
młyny usługowe, usługowe śrutowniki, usługowe płatkarnie,
60)
usługowy ubój zwierząt, rozbieranie tusz zwierzęcych,
61)
usługowe szlamowanie jelit,
62)
usługowy wyrób wędlin i wyrobów wędliniarskich,
63)
instrumentarstwo muzyczne (lutnictwo, naprawa fortepianów i pianin, strojenie instrumentów klawiszowych, naprawa harmonii, naprawa instrumentów dętych drewnianych i metalowych oraz perkusyjnych),
64)
mechanika ortopedyczna (wraz z bandażownictwem),
65)
naprawa wiecznych piór, naprawa i napełnianie długopisów,
66)
naprawa zabawek i lalek,
67)
naprawa przedmiotów z porcelany,
68)
parasolnictwo,
69)
wypychanie i konserwacja ptaków i zwierząt,
70)
izolatorstwo budowlane,
71)
murarstwo,
72)
układanie płytek posadzkowych, ściennych itp.,
73)
żelbetoniarstwo,
74)
ciesielstwo,
75)
dekarstwo,
76)
asfalciarstwo, brukarstwo,
77)
instalatorstwo centralnego ogrzewania,
78)
instalatorstwo elektryczne,
79)
instalatorstwo gazowe,
80)
instalatorstwo wodociągowe,
81)
instalatorstwo kanalizacyjne,
82)
wiertnictwo i kopanie studzien,
83)
kominiarstwo,
84)
lakiernictwo,
85)
malarstwo (budowlane, dekoracyjne, tapeciarstwo),
86)
sztukatorstwo,
87)
zduństwo,
88)
fryzjerstwo,
89)
kosmetyka,
90)
czyszczenie obuwia,
91)
fotografowanie,
92)
usługi pomocy domowej,
93)
projektowanie wnętrz,
94)
wypożyczanie sprzętu gospodarstwa domowego,
95)
wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego,
96)
wypożyczanie sprzętu do wyrobu materiałów budowlanych,
97)
pranie bielizny białej,
98)
pranie chemiczne i farbiarstwo,
99)
maglowanie bielizny,
100)
usługi łaziennicze,
101)
usługi pogrzebowe,
102)
usługi asenizacyjne,
103)
usługi gazyfikacji bezprzewodowej,
104)
wszelkie inne nie wymienione w wykazie naprawy przedmiotów osobistego użytku ludności.