Monitor Polski

M.P.1960.77.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 sierpnia 1960 r.
w sprawie ulg dla przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego podległych radom narodowym.

Na podstawie § 34 uchwały nr 194 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1961-1965 (Monitor Polski Nr 55, poz. 262) oraz § 20 ust. 3 uchwały nr 927 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1952 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-97, poz. 1488) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zwalnia się od podatku od operacji nietowarowych i od wpłat z zysku obroty i zyski osiągnięte przez nowo zorganizowane w okresie od dnia 1 lipca 1960 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. zakłady przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego podległych radom narodowym, których zadaniem jest świadczenie usług dla ludności - pod warunkiem że ewidencja księgowa tych zakładów będzie zapewniać ustalenie obrotów i wyników z tytułu świadczonych usług:
1) na terenie województw: koszalińskiego, olsztyńskiego, opolskiego, szczecińskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego oraz na terenie powiatów: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego - województwa białostockiego, elbląskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego, sztumskiego - województwa gdańskiego, trzcianeckiego i miasta Piły - województwa poznańskiego, leskiego i ustrzyckiego - województwa rzeszowskiego - na okres 3 lat od chwili rozpoczęcia działalności;
2) na terenach nie wymienionych w pkt 1, z wyjątkiem miast: Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia - na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia działalności;
3) na terenie miast: Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia w zakresie następujących usług: naprawy odbiorników radiowych i telewizyjnych, naprawy elektrotechnicznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawy instalacji elektrycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, naprawy (nicowania) odzieży i bielizny, naprawy obuwia na spodach nieskórzanych oraz w zakresie drobnych remontów mieszkań dla ludności, jak np.: roboty malarskie, murarskie, zduńskie, szklarskie itp. - na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia działalności.
2. Za nowo zorganizowane zakłady przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w ust. 1, uważa się wchodzące w skład przedsiębiorstwa nowo powołane jednostki organizacyjne:
1) ze stałym lokalem przeznaczonym do wykonywania usług,
2) świadczące usługi w części lokalu innych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa,
3) zatrudniające pracowników (zespoły pracowników), świadczących usługi poza lokalem przedsiębiorstwa i posiadające punkty przyjęć zamówień na usługi.
3. Zwalnia się również od podatku od operacji nietowarowych i od wpłat z zysku obroty i zyski osiągnięte z działalności usługowej dla ludności przez zakłady przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego podległych radom narodowym, które obok działalności wytwórczej lub wytwórczo-usługowej bądź też które obok działalności usługowej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej zaczęły prowadzić w okresie od dnia 1 lipca 1960 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. działalność usługową dla ludności - na warunkach, obszarach i na okresy czasu wyszczególnione w ust. 1.
4. Zwalnia się od podatku obrotowego i od podatku od operacji nietowarowych oraz od wpłat z zysku obroty i zyski osiągnięte przez zakłady przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego podległych radom narodowym, położone w miejscowościach liczących do 5.000 mieszkańców, jeżeli zakłady te w okresie od dnia 1 lipca 1960 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. rozszerzą swoją działalność na świadczenie usług dla ludności, a obroty osiągnięte z tej działalności za dany rok podatkowy stanowią co najmniej 75% ogólnych obrotów zakładu - na warunkach, obszarach i na okresy czasu wyszczególnione w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. W przypadkach określonych w ust. 1, 3 i 4 za podstawę ustalenia wpłaty z zysku przedsiębiorstwa przyjmuje się zysk bilansowy przedsiębiorstwa, pomniejszony o zyski, do których stosuje się ulgi przewidziane w ust. 1, 3 i 4. Przy ustalaniu stawki procentowej wpłaty z zysku nie należy brać pod uwagę zarówno zysków, jak i kosztów dotyczących działalności, do których stosuje się ulgi. Przypadająca jednak wpłata z zysku nie może przekroczyć wysokości wpłaty ustalonej według zasad ogólnych.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1960 r.