Ulga dla kombatantów - emerytów, rencistów i inwalidów w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej, i cieplnej do celów domowych.

Monitor Polski

M.P.1983.6.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA DO SPRAW CEN
z dnia 17 lutego 1983 r.
w sprawie ulgi dla kombatantów - emerytów, rencistów i inwalidów w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej do celów domowych.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. Nr 7, poz. 52) oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269) zarządza się, co następuje:
1. 1
Ustala się dla kombatantów - emerytów, rencistów i inwalidów następujące wysokości ulgi w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej:
w złotych w skali:
miesięcznejrocznej
1) za energię elektryczną 115,- 1.380,-
2) za paliwa gazowe 52,- 624,-
3) za centralne ogrzewanie 80,- 960,-
4) za ciepłą wodę 30,- 360,-
2.
Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie za zużycie energii do celów domowych w miejscu zameldowania na pobyt stały, bez względu na to, czy rachunek lub inny dokument (np. książeczka opłat), zwany dalej "rachunkiem", wystawiany jest dla kombatanta, czy jego małżonka wspólnie z nim zamieszkującego.
3.
Ulgę, o której mowa w ust. 1, stosuje się przez zmniejszenie o kwotę bonifikaty dla danego rodzaju energii wysokości rachunków wystawianych kombatantom - emerytom, rencistom i inwalidom za zużytą energię elektryczną, gazową i cieplną. Ulgę tę stosuje się także, w razie gdy zużycie energii jest liczone wspólnym licznikiem, a należność za nią jest rozliczana w stosunku do kombatanta.
4.
Ulga za paliwa gazowe przysługuje, w razie gdy paliwa te są dostarczane siecią przewodową (dalekosiężną, z gazowni miejskich, lokalnych rozprężalni gazu).
 
1.
Uprawnienie do ulgi, o której mowa w § 1, ustala właściwy dla miejsca zamieszkania kombatanta rejon energetyczny i administracja budynku mieszkalnego na podstawie przedstawionego zaświadczenia lub legitymacji kombatanckiej oraz odcinka przekazu pocztowego emerytury lub renty, a dla kombatanta inwalidy - orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich.
2.
Ulgę realizuje się w jednostce organizacyjnej ustalającej uprawnienie do ulgi, poczynając od najbliższego miesiąca po przedstawieniu dokumentów wymienionych w ust. 1.
1.
Jeżeli wysokość ulgi w skali rocznej dla danego rodzaju energii jest wyższa od wysokości rachunku, różnica nie podlega przeniesieniu na rok następny ani też zwrotowi w innej formie. Osoba uprawniona do ulgi pokrywa w tym wypadku tylko opłaty manipulacyjne.
2.
Jeżeli w lokalu objętym rachunkiem za energię elektryczną, gazową i cieplną zamieszkuje więcej niż jedna osoba uprawniona do ulgi, przysługuje tylko jedna ulga.
W razie zmiany wysokości opłat za energię elektryczną, gazową lub cieplną, wysokość ulgi podlega odpowiedniej weryfikacji z dniem 1 stycznia następnego roku.
Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra do Spraw Cen z dnia 10 grudnia 1982 r. w sprawie ulg dla kombatantów - emerytów, rencistów i inwalidów w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych (Dziennik Urzędowy Cen Nr 6, poz. 43).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 listopada 1985 r. (M.P.85.35.238) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1986 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1984 r. (M.P.85.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1985 r.