Monitor Polski

M.P.1960.52.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1960 r.

UCHWAŁA Nr 167a
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 1960 r.
w sprawie ułatwienia realizacji inwestycji szybko rentujących się, inwestycji związanych z postępem technicznym oraz innych drobnych inwestycji zdecentralizowanych.

W celu ułatwienia realizacji i finansowania drobnych inwestycji szybko rentujących się, inwestycji związanych z postępem technicznym oraz innych drobnych inwestycji zdecentralizowanych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Zdecentralizowane inwestycje produkcyjne szybko rentujące się o krótkim cyklu realizacji, związane w szczególności z wprowadzeniem postępu technicznego w przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielniach, finansowane ze środków własnych lub ze środków własnych z udziałem kredytów bankowych, należy traktować w 1960 r. jak analogiczne inwestycje finansowane ze środków kredytów bankowych wymienione w § 16 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie trybu i kontroli finansowania inwestycji zdecentralizowanych w 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 1, poz. 2).
2. Zaleca się przedsiębiorstwom państwowym i organizacjom spółdzielczym oraz bankom realizowanie i finansowanie przede wszystkim inwestycji szybko rentujących się i związanych z postępem technicznym. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji polegających na zakupach lub wytworzeniu maszyn i urządzeń produkcyjnych wraz z ich montażem.
§  2. Zezwala się na przekraczanie limitów inwestycji zdecentralizowanych ustalonych na podstawie Narodowego Planu Gospodarczego na 1960 r. w przypadku możliwości zrealizowania dodatkowych nakładów w zakresie dotyczącym:
1) zakupów aparatury, maszyn i urządzeń dla celów naukowo-badawczych i doświadczalnych, dokonywanych przez instytuty naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa państwowe i organizacje spółdzielcze ze środków funduszu postępu technicznego,
2) zakupów maszyn i urządzeń produkcyjnych lub innych gotowych dóbr inwestycyjnych, dokonywanych przez przedsiębiorstwa państwowe i organizacje spółdzielcze ze środków własnych uzyskanych z tytułu odpłatnego upłynnienia maszyn i urządzeń zużytych technicznie lub uznanych za nieprzydatne dla danego przedsiębiorstwa,
3) budowy zbiorników wodnych i innych urządzeń wodnych, związanych z prewencją ogniową, a także zakupów urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych urządzeń, sprzętu i inwentarza, dokonywanych przez prezydia rad narodowych ze środków przydzielonych im na te cele przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń,
4) zakupów związanych z wyposażeniem wiejskich placówek kulturalno-oświatowych (jak szkoły, świetlice, domy kultury, biblioteki itp.) w telewizory, radioodbiorniki, radioadaptery oraz inne środki trwałe, związane z akcją kulturalno-oświatową na wsi, a nie stanowiące artykułów deficytowych dla zaopatrzenia ludności – dokonywanych przez rady narodowe ze środków budżetowych, przewidzianych w § 15 budżetów terenowych,
5) zakupów związanych z wyposażeniem placówek kulturalno-oświatowych przy zakładach pracy (w telewizory, radioodbiorniki, radioadaptery), dokonywanych ze środków funduszu zakładowego, pod warunkiem nienaruszania jego części przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe,
6) czynów drogowych, realizowanych przez prezydia rad narodowych systemem gospodarczym lub siłami własnymi ludności, przy użyciu materiałów miejscowego pochodzenia – finansowanych ze środków funduszów gromadzkich i dobrowolnych świadczeń ludności.
§  3. 1
1. Zezwala się spółdzielniom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na przekroczenie limitów inwestycji zdecentralizowanych ustalonych na podstawie Narodowego Planu Gospodarczego na 1960 r., poza przypadkami określonymi w § 1 i w § 2, o nakłady na drobne inwestycje w zakresie urządzenia składowisk opału, materiałów budowlanych i innych artykułów wymagających utwardzonych składowisk wykonywanych z materiałów miejscowych, a w zakresie dotyczącym materiałów objętych rozdzielnictwem – w granicach otrzymanych przydziałów materiałowych.
2. Jednostki spółdzielcze mogą ponadto podejmować drobne inwestycje z części czystej nadwyżki przeznaczonej do podziału pomiędzy członków spółdzielni, a zadeklarowanej dobrowolnie przez członków spółdzielni na dodatkowe drobne inwestycje, z tym że w spółdzielniach mleczarskich środki te powinny być przeznaczone na urządzenia nowych punktów skupu.
3. Spółdzielnie zrzeszone w Związku Spółdzielni Mleczarskich mogą przeznaczać na urządzenia nowych punktów skupu także środki uzyskane z dobrowolnie zadeklarowanych przez członków spółdzielni potrąceń z należności za każdy litr dostarczonego mleka.
4. Inwestycje, o których mowa w ust. 1–3, powinny być realizowane systemem gospodarczym.
§  4.
1. Warunkiem podjęcia realizacji i finansowania inwestycji określonych w niniejszej uchwale jest uzyskanie zgody banku finansującego dane inwestycje i objęcie ich realizacji kontrolą bankową.
2. Banki finansujące inwestycje zobowiązane są prowadzić ewidencję planów rzeczowo-finansowych inwestycji objętych niniejszą uchwałą oraz składać jednostkom i w terminach ustalonych dla sprawozdawczości bankowej sprawozdania z rozmiarów inwestycji zdecentralizowanych przyjętych do realizacji na podstawie niniejszej uchwały.
§  5. Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów ustala wytyczne działalności banków w zakresie unormowanym niniejszą uchwałą.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 16 maja 1960 r.
1 § 3 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1960 r. (M.P.60.56.270) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 20 lipca 1960 r.