Monitor Polski

M.P.1966.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.
§  7.
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i Prezes Narodowego Banku Polskiego wydadzą w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zasady ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie robót montażowych wykonywanych w trybie niniejszej uchwały.
2. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, należy wyodrębnić roboty montażowe zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.