§ 5. - Ułatwienie i usprawnienie realizacji robót związanych z montażem maszyn i urządzeń w czynnych obiektach.

Monitor Polski

M.P.1966.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.
§  5.
1.
Inwestycje polegające na nabyciu maszyn i ich montażu, dla których możliwości realizacji powstaną w ciągu roku (dodatkowa produkcja, przesunięcie z eksportu), mogą być realizowane jako inwestycje szybko rentujące się, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w § 53 uchwały nr 278 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 318).
2.
Ministerstwa lub zjednoczenia w odniesieniu do inwestycji polegających na nabyciu i montażu maszyn określonych w załączniku mogą dokonać w porozumieniu z centralą banku finansującego inwestycje uproszczonego obliczenia efektów produkcyjnych. Jeżeli z obliczenia tego wynika, że uzyskane efekty kwalifikują nabycie maszyn i ich montaż do inwestycji szybko rentujących się, oddziały banku nie będą żądać od inwestorów nadzorowanych przez dane ministerstwo lub zjednoczenie indywidualnego uzasadnienia efektywności inwestycji.
3.
Dokonane przez zjednoczenie obliczenie efektów w sposób określony w ust. 2 dotyczy inwestycji realizowanych przez wszystkie jednostki podporządkowane zjednoczeniom, jak też jednostki, w stosunku do których zjednoczenie wykonuje funkcje koordynacyjne.