§ 4. - Ułatwienie i usprawnienie realizacji robót związanych z montażem maszyn i urządzeń w czynnych obiektach.

Monitor Polski

M.P.1966.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.
§  4.
1.
Jeżeli wykonanie ponadplanowych robót związanych z montażem maszyn systemem gospodarczym pociągałoby za sobą przekroczenie osobowego funduszu płac, dyrektor przedsiębiorstwa na podstawie decyzji banku o przyjęciu inwestycji do finansowania upoważniony jest do przekroczenia osobowego funduszu płac i limitów zatrudnienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót - według następujących zasad:
1)
w odniesieniu do samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego - w trybie bankowej korekty funduszu płac robotników produkcji podstawowej według współczynnika 1:1,
2)
w odniesieniu do pozostałych form systemu gospodarczego - na podstawie sporządzonego preliminarza kosztów montażu z wyodrębnieniem wydatków na płace; preliminowane wydatki na płace stanowią podstawę do odpowiedniego zwiększenia osobowego funduszu płac przedsiębiorstwa oraz ich finansowania przez bank.

Przekroczenie funduszu płac z tego tytułu nie podlega obowiązkowi późniejszej likwidacji.

2.
Przepisy ust. 1 dotyczą również wypadków, gdy obok robót montażowych zachodzi potrzeba wykonania robót ogólnobudowlanych (np. fundamenty, doprowadzenie instalacji, roboty adaptacyjne itp.) niezbędnych do przeprowadzenia montażu, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody banku. Do wyrażenia zgody na przyjęcie do sfinansowania nakładów z tytułu planowanych do realizacji robót ogólnobudowlanych w granicach do 500 tys. zł upoważniony jest dyrektor właściwego oddziału banku.