§ 2. - Ułatwienie i usprawnienie realizacji robót związanych z montażem maszyn i urządzeń w czynnych obiektach.

Monitor Polski

M.P.1966.18.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.
§  2.
1.
Banki finansujące inwestycje zapewnią inwestycjom wymienionym w § 1 ust. 1 pierwszeństwo:
1)
w przyjmowaniu ich do finansowania,
2)
w udzielaniu na ten cel kredytu bankowego.
2.
Banki są uprawnione do przyjmowania planów rzeczowo-finansowych dla inwestycji wymienionych w § 1 ponad rozmiary określone w narodowym planie gospodarczym dla inwestycji przedsiębiorstw, jeżeli to przekroczenie wynika z podjęcia przez przedsiębiorstwa ponadplanowego montażu maszyn i urządzeń otrzymanych w ciągu roku z produkcji krajowej, importu lub przemieszczonych z innych zakładów. W braku dostatecznych środków u inwestorów banki mogą przyznać kredyt bankowy w trybie obowiązujących przepisów.