Ukraina-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2015.09.09.

Monitor Polski

M.P.2016.716

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2019 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,
podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem promowania i pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, postanowiły co następuje:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Ukrainy kredytu w wysokości nieprzekraczającej 100 mln EUR (słownie: sto milionów euro), zwanego dalej "Kredytem", na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji infrastruktury drogowej granic oraz budowy ukraińsko-polskich przejść granicznych lub innych projektów uzgodnionych między Umawiającymi się Stronami finansowanych w ramach kontraktów zawartych pomiędzy eksporterami z Rzeczypospolitej Polskiej i przedsiębiorcami - rezydentami Ukrainy, zwanych dalej "Kontraktami". Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100 % (słownie: sto procent) wartości Kontraktów na dostawy towarów, robót i usług z Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainę.

1. 
Niniejszą Umowę, wszystkie projekty i Kontrakty finansowane w ramach tej Umowy, uważa się za zgodne z przepisami Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju, zwanej dalej "OECD", dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych właściwych dokumentach OECD.
2. 
Rząd Ukrainy potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i zapewni Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.
3. 
Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą Umowę, wszystkie projekty i Kontrakty finansowane w ramach Kredytu, zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.

W przypadku zastrzeżeń OECD co do zgodności notyfikowanych projektów lub Kontraktów z tym Porozumieniem, nie będą one finansowane w ramach niniejszej Umowy bez względu na fakt, że Kontrakty zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z Artykułem 3.

4. 
Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców każdej ze stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.
1. 
Kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 09.09.2015 r.".
2.  1
 Kontrakty, o których mowa w Artykule 1 niniejszej Umowy, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami" i przedsiębiorców - rezydentów Ukrainy nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku.
3.  2
 Minimalna wartość pojedynczego kontraktu finansowanego w ramach niniejszej Umowy wynosi 500.000 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro), z wyjątkiem kontraktów na usługi doradcze.
4. 
Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z następującą procedurą:
1)
Ministerstwo Finansów Ukrainy poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu każdego Kontraktu przez centralne władze wykonawcze Ukrainy,
2)
następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów Ukrainy pisemną akceptację Kontraktu,
3)
Kontrakt wejdzie w życie 15 dnia po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Finansów Ukrainy,
4)
procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej z Umawiających się Stron.
5. 
Każda z Umawiających się Stron może dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron Kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno - prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów OECD, zgodnie z Artykułem 2.
1. 
Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu Kontraktów podpisanych i realizowanych na podstawie niniejszej Umowy będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów, za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej w PLN, stosownie do warunków Kontraktów.
2. 
Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość Kontraktów będą wyrażone w EUR
3. 
Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainę w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.
4. 
Wartość towarów, robót i usług polskiego pochodzenia w ramach Kontraktu finansowanego na mocy niniejszej Umowy nie może być niższa niż 60 % (słownie: sześćdziesiąt procent) wartości tego Kontraktu. Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia tego wymogu Umowy, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np. świadectw pochodzenia.

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami Kontraktu. Płatność dla polskiego przedsiębiorcy będzie dokonywana jedynie po otrzymaniu przez bank wyznaczony do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwego upoważnienia do wypłaty z autoryzowanego organu upoważnionego przez Rząd Ukrainy do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy.

1. 
Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Ukrainy na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będzie następowała w 50 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w EUR 15 marca i 15 września danego roku, po upływie 5-letniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
2. 
Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie 5-letniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.
1. 
Kredyt wykorzystany zgodnie z Artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,15 % (słownie: piętnaście setnych procent) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w Artykule 5.
2. 
Odsetki będą płatne w EUR, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 marca i 15 września danego roku.
3. 
Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4. 
Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).
5. 
W przypadku gdyby Rząd Ukrainy nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 3 % (słownie: trzy procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.
6. 
W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.

Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu Kontraktów realizowanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na warunkach określonych Umową do dnia wykonania Kontraktów, stosownie do określonych w nich warunków, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie danego Kontraktu.

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym w kraju, poprzez który płatność będzie dokonywana, płatność zostanie dokonana pierwszego dnia roboczego następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy, za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym kraju są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

1. 
W celu umożliwienia dokonania realizacji płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w EUR na imię Ministerstwa Finansów Ukrainy jako autoryzowanego organu upoważnionego przez Rząd Ukrainy do obsługi Kredytu, o nazwie "Kredyt w ramach pomocy wiązanej dla Rządu Ukrainy" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek. Ministerstwo Finansów Ukrainy będzie realizowało ewidencję wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek na rachunku w swoich księgach. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2. 
Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów Ukrainy zawrą, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, Porozumienie Wykonawcze niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.
1. 
Wszelkie podatki, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją Kontraktów zawartych w ramach niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron Kontraktu w swoim kraju i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2. 
Towary, roboty i usługi finansowane w ramach Kontraktów będą zwolnione z podatków, ceł i innych opłat nałożonych przez władze Ukrainy lub na jej terytorium na podstawie przepisów prawa ukraińskiego.
3. 
Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron Kontraktu w swoim kraju poza Kredytem.
4. 
Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone na podstawie przepisów prawa ukraińskiego.

Postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed przepisami prawa wewnętrznego Ukrainy, z których mogłoby wynikać jednostronne zawieszenie lub zaprzestanie wykonywania postanowień niniejszej Umowy przez Rząd Ukrainy przed wypełnieniem wynikających z niej zobowiązań.

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej w formie Aneksu, który będzie integralną częścią Umowy i który wchodzi w życie zgodnie z jej postanowieniami.

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z wewnętrznym prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie uważa się datę otrzymania noty późniejszej. Umowa pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Warszawie dnia 9 września 2015 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

1 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 umowy międzynarodowej z dnia 3 grudnia 2018 r. (M.P.2019.582) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 15 marca 2019 r.
2 Art. 3 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 umowy międzynarodowej z dnia 3 grudnia 2018 r. (M.P.2019.582) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 15 marca 2019 r.