Monitor Polski

M.P.2016.172

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży,
podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Gabinet Ministrów Ukrainy, zwani dalej "Stronami",
- kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.,
- nawiązując do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Kijowie dnia 20 maja 1997 r.,
- biorąc pod uwagę Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy o współpracy w dziedzinie oświaty, podpisane w Kijowie dnia 19 stycznia 2015 r.,
- wypełniając postanowienia zawarte w Deklaracji Intencyjnej Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetu Ministrów Ukrainy w sprawie ustanowienia Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, sporządzonej w Kijowie dnia 19 stycznia 2015 r.,
- mając na uwadze szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych,
- pragnąc zachęcić młodzież i osoby pracujące z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach,
- pragnąc stworzyć ramy organizacyjno-prawne dla skuteczniejszego wspierania współpracy młodzieży,
- pragnąc wspierać integrację europejską Ukrainy,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Strony tworzą Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży, zwaną dalej "Radą", pod honorowym patronatem Premierów Stron.

Artykuł  2
1. Celem Rady jest wspieranie współpracy polskiej i ukraińskiej młodzieży i przyczynianie się do budowania przyjaznych relacji między Narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.
2. Wspieranie, o którym mowa w ustępie 1, jest realizowane w następujących obszarach:
1) wymiany młodzieży polskiej i ukraińskiej;
2) projektów, przygotowywanych i prowadzonych przez organizacje inspirujące wymiany i inne inicjatywy młodzieży polskiej i ukraińskiej, w zakresie niniejszej Umowy;
3) imprez, spotkań i innych inicjatyw z udziałem młodzieży polskiej i ukraińskiej;
4) projektów informacyjnych, których celem jest zachęcanie do współpracy w obszarze dialogu międzykulturowego, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską;
5) projektów, których celem jest wymiana i rozpowszechnienie przykładów dobrej praktyki między organizacjami, które realizują politykę młodzieżową i pracują z młodzieżą;
6) publikacji mających na celu zbliżenie między Narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.
Artykuł  3
1. Wykonanie zadań, o których mowa w artykule 2 ustęp 2, obsługa administracyjna tych zadań oraz działalność promocyjno-szkoleniowa na rzecz ich realizacji są finansowane ze środków pochodzących:
1) po Stronie ukraińskiej - z budżetu państwa Ukrainy dla Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy według kosztów przewidzianych w budżecie na odpowiednie cele;
2) po Stronie polskiej - z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
3) w obu państwach z innych źródeł przewidzianych przez prawo państwa każdej ze Stron.
2. Wysokość środków przeznaczanych na wykonanie zadań, o których mowa w artykule 2 ustęp 2, i działań, o których mowa w ustępie 1, określi coroczne porozumienie pomiędzy organami określonymi w ustępie 1 punkt 1 i 2. Porozumienie zostanie zawarte poprzez wymianę pism do dnia 31 stycznia roku, w którym ma obowiązywać.
Artykuł  4
1. Rada jest organem kierującym realizacją zadań, o których mowa w artykule 2 ustęp 2.
2. Premierzy Stron mianują w skład Rady po czterech przedstawicieli każdej ze Stron.
3. Kadencja członków Rady trwa dwa lata.
4. Pracami Rady kieruje dwóch przewodniczących, mianowanych spośród członków Rady przez Premierów Stron.
5. Każdy z przewodniczących przewodniczy Radzie przez połowę jej kadencji.
6. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Rady, Premier właściwej ze Stron uzupełni skład Rady poprzez mianowanie przedstawiciela na czas pozostały do zakończenia kadencji.
7. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania środków na zadania wymienione w artykule 2 ustęp 2 określa Regulamin przyjęty przez Radę.
8. Spotkania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, w państwie, które sprawuje w danym roku przewodnictwo w Radzie. Obsługę spotkań zapewnia odpowiednio organ, o którym mowa w artykule 3 ustęp 1 punkt 1 i 2.
Artykuł  5
1. Realizację zadań, o których mowa w artykule 2 ustęp 2, i działań, o których mowa w artykule 3 ustęp 1, prowadzą narodowe instytucje zarządzające.
2. Narodowymi instytucjami zarządzającymi Stron są:
1) na Ukrainie - Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.
2) w Rzeczypospolitej Polskiej - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.
3. Nadzór nad działalnością Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, związany z wykorzystaniem środków, o których mowa w artykule 3 ustęp 1, sprawuje organ, o którym mowa w artykule 3 ustęp 1 punkt 2.
Artykuł  6
1. Pierwsza kadencja członków Rady trwa od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Do dnia 31 grudnia 2016 roku przewodnictwo sprawuje przewodniczący mianowany przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł  7

Zasady wjazdu i pobytu związane z wykonywaniem niniejszej Umowy określa wewnętrzne prawo państwa każdej ze Stron.

Artykuł  8

Wymiana danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy następuje zgodnie z przepisami prawa krajowego państwa każdej ze Stron oraz przy zachowaniu przez Strony następujących postanowień:

1) Strona, która otrzymała dane osobowe, może wykorzystać je wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy i tylko na warunkach określonych przez Stronę, która je przekazała;
2) po ustaniu powodu przekazania danych osobowych należy je niezwłocznie zniszczyć i powiadomić o tym Stronę, która przekazała dane;
3) Strony odpowiadają za prawdziwość przekazanych danych osobowych. W przypadku gdy przekazano dane błędne lub takie, których nie wolno było przekazać, Strona, która przekazała te dane niezwłocznie powiadomi o tym Stronę, która je otrzymała i która jest zobowiązana niezwłocznie poprawić lub zniszczyć te dane;
4) Strona, która otrzymała dane osobowe, ma obowiązek skutecznego zabezpieczenia tych danych przed niepowołanym dostępem do nich, ich nieuprawnionym wykorzystaniem, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
5) osoba, której dane osobowe zostały przekazane, ma prawo do:
a) uzyskania informacji od Strony posiadającej jej dane o podmiocie, który przekazał te dane, podmiocie, który je otrzymał, oraz celu wykorzystania tych danych,
b) dostępu oraz dokonywania korekty danych jej dotyczących.
Artykuł  9

Spory wynikające z interpretacji lub implementacji postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami.

Artykuł  10

Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za wzajemną zgodą Stron poprzez sporządzenie odrębnych protokołów stanowiących jej integralną część.

Artykuł  11
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i wejdzie w życie z datą otrzymania ostatniej notyfikacji informującej o wykonaniu przez Strony niezbędnych procedur wewnętrznych.
2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w drodze notyfikacji. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci moc po upływie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania przez jedną ze Stron powiadomienia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy przez drugą Stronę.

Sporządzono w Warszawie dnia 9 września 2015 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.