Art. 4. - Ukraina-Polska. Umowa dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021. Kijów.2020.04.08.

Monitor Polski

M.P.2020.767

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2020 r.
Artykuł  4
1. 
Strona Polska zobowiązuje się do:
1)
przekazywania Stronie Ukraińskiej kopii decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzających środki Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji Programu, zwanych dalej "decyzjami o udzieleniu dotacji", w ciągu 5 dni od przekazania kopii takiej decyzji organom Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską;
2)
przygotowywania wniosków o płatność, o których mowa w artykule 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE, we współpracy ze Stroną Ukraińską i zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, składanych Komisji Europejskiej;
3)
przekazywania Komisji Europejskiej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu, o której mowa w artykule 5 w punktach 9 i 10, otrzymanej od Strony Ukraińskiej;
4)
przekazywania Stronie Ukraińskiej środków zgodnie z artykułem 6 ustępami 4-6.
2. 
Czynności, o których mowa w ustępie 1 w punktach 2 i 3, wykonuje Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej.