Ukraina-Polska. Protokół o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego. Warszawa.2014.08.14.

Monitor Polski

M.P.2015.581

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ
między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego,
podpisany w Warszawie dnia 14 sierpnia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Ukrainy, zwani dalej razem "Stronami" i osobno "Stroną";

Czerpiąc wspólne korzyści z działania na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego;

Działając zgodnie z prawem międzynarodowym, prawem wewnętrznym i wzajemnymi zobowiązaniami politycznymi;

Uzgodnili, co następuje:

1.
Niniejszy Protokół określa zasady nieodpłatnego przekazania wybranych składników mienia wojskowego pochodzących z zasobów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "składnikami mienia", na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy.
2.
Wykaz składników mienia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu.
1.
Składniki mienia zostaną przetransportowane do terytorium Ukrainy na koszt Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie sprawy związane ze sposobem przetransportowania składników mienia będą ustalane przez Strony na szczeblu roboczym.
2.
Po przetransportowaniu składników mienia do terytorium Ukrainy, upoważnieni przedstawiciele Stron niezwłocznie podpiszą formularz zdawczo - odbiorczy, którego wzór określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu.
3.
Ministerstwo Obrony Ukrainy zrzeka się praw do występowania z roszczeniami w związku z wadami, jakie mogą pojawić się w składnikach mienia oraz do wykorzystania obejmującej je gwarancji.

Spory między Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego Protokołu będą niezwłocznie rozstrzygane przez nie w drodze wzajemnych konsultacji, prowadzonych z zachowaniem formy pisemnej.

1.
Niniejszy Protokół wejdzie w życie z dniem podpisania.
2.
Niniejszy Protokół może być zmieniony w drodze pisemnej, w dowolnym czasie. Zmiany wejdą w życie z dniem podpisania.
3.
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Protokół w dowolnym czasie, w drodze pisemnego powiadomienia. W takim przypadku, niniejszy Protokół zostanie uznany za wypowiedziany po upływie dwudziestu jeden dni od otrzymania wyżej wymienionego powiadomienia przez jedną ze Stron.
4.
Wypowiedzenie niniejszego Protokołu nie będzie miało wpływu na ważność lub okres obowiązywania rozpoczętych przedsięwzięć realizowanych na jego podstawie aż do ich zakończenia, chyba że Strony postanowią inaczej za wzajemną zgodą.

Podpisano w Warszawie dnia 14.05.2014 r. w dwóch egzemplarzach w języku polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SKŁADNIKÓW MIENIA

NazwaIlość
1.Chleb żytni w opakowaniu foliowym169 ton
2.Koce wojskowe10000
3.Materace koszarowo-polowe10000
4.Podgłówki10000
5.Poszewki na podgłówki20000
6.Prześcieradła20000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FORMULARZ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony dla celów Protokołu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego, podpisanego w .................. dnia .................. .

Niniejszy formularz stwierdza, że:

Pan

,

upoważniony przez Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przekazał,

a Pan

,

upoważniony przez Ministerstwo Obrony Ukrainy przyjął w całości poniżej określone składniki mienia wojskowego:

NazwaIlość
1Chleb żytni w opakowaniu foliowym169 ton
2.Koce wojskowe10000
3.Materace koszarowo-polowe10000
4.Podgłówki10000
5.Poszewki na podgłówki20000
6.Prześcieradła20000

Sporządzono w .................. dnia .................. w dwóch egzemplarzach w języku polskim, ukraińskim i angielskim