Art. 2. - Ukraina-Polska. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 r. Warszawa.2018.12.03.

Monitor Polski

M.P.2019.582

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2019 r.
Artykuł  2

Protokół niniejszy stanowi integralną część Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 roku, i podlega przyjęciu zgodnie z wewnętrznym prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie Protokołu uważa się dzień otrzymania późniejszej z not. Protokół niniejszy pozostaje w mocy tak długo, jak długo obowiązywać będzie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 roku.

Sporządzono w Warszawie dnia 03.12.2018 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.